24.10.2022 - 13:00

SLS finansierar forskningsprojekt om engagemang i mellanmänsklig interaktion, minoriteter i finländska serier och kvinnors roll i den finlandssvenska befolkningsfrågan

Svenska litteratursällskapet finansierar tre nya forskningsprojekt med sammanlagt 1,5 miljoner euro. Projekten är förlagda till Helsingfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. De startar 2023 och projekttiden är 3,5–4 år.

Om engagemanget i mellanmänsklig interaktion

Ett av projekten som beviljades forskningsmedel frågar sig hur engagemang uppstår, påverkas och tar sig uttryck i mellanmänsklig interaktion. Projektet har rubriken EnTiTy: Understanding Engagement in interaction Through language, emotions, personality, and Technology (Att förstå engagemang i interaktion utifrån språk, känslor, personlighet och teknologi).

Forskarna kommer att undersöka hur språkliga och biopsykologiska faktorer påverkar engagemanget i interaktionen mellan människor. Bland annat undersöker de hur engagerade samtalsparter är i samtal som förs ansikte mot ansikte respektive via video och hur engagemanget påverkas av att den ena parten distraheras. De undersöker också om det finns skillnader i engagemang som beror på det språk, svenska eller finska, som interaktionen sker på. Projektet genomförs i tre delstudier där försökspersoner får delta i olika typer av interaktioner.

Projektledare är FD Ville Harjunen vid Helsingfors universitet, där projektet också kommer att genomföras. Projektgruppen består av fyra forskare, som representerar psykologi, sociologi och språkvetenskap. Projektet beviljades sammanlagt 540 000 euro för fyra år.

 

Minoriteter i finländska serier

Projektet Mångfald i finländsk seriehistoria: minoriteter och självrepresentation undersöker vilken roll serieskapare som tillhör minoriteter spelat i finländsk seriehistoria och hur de behandlat frågor om den egna minoriteten i serier. Forskarna i projektet undersöker hur serierna tagit upp minoriteternas ställning och format deras identiteter. De belyser också hur de här serierna utgör en del av den finländska seriekulturen historiskt och i nutid.

Forskarna studerar seriekulturen i Finland genom att belysa den svenskspråkiga befolkningens serieproduktion tillsammans med kvinnors, könsminoriteters och sexuella minoriteters verksamhet på seriernas område. Samtidigt undersöker de den roll som individuella skapare från minoriteterna haft för utvecklingen av konstformen. Forskarna undersöker serierna ur ett kombinerat sociologiskt och litteraturvetenskapligt perspektiv.

Projektledare är PD Ralf Kauranen. Projektgruppen består av tre forskare, vara en är sociolog och två litteraturvetare. Projektet är förlagt till Åbo universitet. Den beviljade summan är 510 000 euro och projekttiden är tre och ett halvt år.

 

Den finlandssvenska befolkningsfrågan under efterkrigstiden 

Det tredje projektet som beviljades forskningsmedel kommer att studera vilken roll kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning hade i arbetet för den finlandssvenska befolkningens hälsa och reproduktion under efterkrigstiden. Projektet med rubriken Minoritetsvälfärd och reproduktion: professionaliseringen av den finlandssvenska befolkningsfrågan 1945–1990 (MOR) genomförs i tre delprojekt om tre centrala finlandssvenska organisationer inom arbetet för hälsa och reproduktion: Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Svenska befolkningsförbundet i Finland och Kårkulla kommunalförbund.

Forskarna frågar hur den ”finlandssvenska familjen” uppfattades som begrepp och vilka normer som gällde för den i efterkrigstidens ideologiska och politiska diskussioner. De undersöker också vilken roll kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättning tilldelades i denna minoritetsproblematik. Utgående från begrepp som minoritetsnationalism, genus och tillhörighetspolitik studerar forskarna den finlandssvenska befolkningsfrågan under en period av snabb förändring.

Projektet leds av FD Hanna Lindberg och det genomförs vid Åbo Akademi. Det kommer att sysselsätta tre forskare, av vilka två är historiker och en sociolog. Projektet beviljades 450 000 euro och projekttiden är fyra år.

Tilläggsinformation om projektfinansieringen ges av projektchef Nina Edgren-Henrichson nina.edgren-henrichson@sls.fi och om de enskilda projekten av projektledarna: Ville Harjunen ville.harjunen@helsinki.fi , Ralf Kauranen rajuka@utu.fi , Hanna Lindberg hanna.lindberg@tuni.fi .