Framtida utmaningar för det svenska i Finland

Tillsammans med Svenska kulturfonden utlyser vi gemensamt medel att söka för forskningsprojekt inom humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik i oktober 2024.

Andra vetenskaper kan inkluderas om projektet är mångvetenskapligt.

Finansiering kan sökas av konsortier som består av minst två organisationer och/eller minst två forskningsområden. Finansiering beviljas för ett projekt till en summa av högst en (1) miljon euro. Forskningsprojekten kan vara inom- eller mångvetenskapliga och medel kan sökas för 2–4 åriga projekt.

Forskningen ska vara i dialog med samhället, vilket inbegriper att det i forskningsplanen ska finnas en tydlig satsning på forskningskommunikation och samarbete med organisationer och aktörer från olika samhällssektorer.

Forskningsprojekten bör anknyta till temat Framtida utmaningar för det svenska i Finland. Temat möjliggör också en forskning som tar avstamp i den historiska bakgrunden för det svenska i Finland, men som samtidigt blickar framåt. Forskningsplanen behöver inte handla enbart om det svenska i Finland utan det kan vara fråga om komparativ forskning där det svenska i Finland är en viktig del av undersökningen. Hur forskningen berör det svenska i Finland ska framgå av problemformuleringen eller frågeställningarna.

Ansökan kan lämnas in av projektgrupper. Projektet ska ha en utsedd projektledare, som ska ha minst doktorsgrad och vara anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland.

Beviljade medel ges till den eller de organisationer som har lämnat in ansökan. Arbetsgivare för forskarna i projektet kan vara andra universitet, högskolor eller forskningsinstitut i Finland.

Ansökningsprocess

Ansökan görs i en ansökningsblankett i SLS stipendieansökningssystem Rimbert. Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan och projektplan lämnas in i steg 1, varefter en utgallring sker. De utvalda projekten inbjuds att lämna in en fullständigare ansökan i steg 2.

Ansökan i steg 1 ska inkludera en fritt formulerad projektbeskrivning på svenska (högst 9 000 tecken inkl. mellanslag). I ansökan efterfrågas även en beskrivning av projektets relevans för det svenska i Finland (max 1 000 tecken inkl. mellanslag) liksom en uppskattning av budgeten. Dessutom ska det i planen finnas en redogörelse för på vilket sätt projektet kommer att vara i dialog med samhället.

I steg 2 kan forskningsplanen skrivas på svenska eller engelska och innehålla åtminstone följande: syfte, mål och forskningsläge, problemformulering och frågeställningar, forskningsmetoder, forskningsmaterial, arbetsplan och tidtabell, forskargrupp, samarbetspartner, förväntade resultat och riskkartläggning. Till ansökan bifogas en kommunikationsplan och en plan för samarbete med samhällsaktörer samt en publikationsplan. Av publikationsplanen ska framgå vad projektet ämnar utge på svenska.

Utvärdering och utgallring i steg 1 görs i början av december 2024 av en intern nämnd som är tillsatt av SLS och Kulturfonden och de projekt som gått vidare till steg 2 lämnar in en längre forskningsplan senast i slutet av januari 2025.

I steg 2 utvärderas ansökningarna av externa oberoende sakkunniga och därefter ger den interna nämnden ett förslag till finansiering till både SLS vetenskapliga råd och Kulturfondens styrelse, vilka fattar beslut om finansiering i april 2025.

Det projekt som beviljas finansiering gör en datahanteringsplan.

Ansök här

Ansök om projektmedel på