Gros bokhandel flyttar, 1965. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins Fotosamling

Trycknings- och översättningsstöd

Vem kan ansöka om trycknings- och översättningsstöd?

Förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland kan ansöka om trycknings- och översättningsstöd. Också privatpersoner bosatta i Finland kan söka stöd för böcker utgivna på eget förlag, förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer bifogas till ansökan.

Stöd kan ges för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk eller för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om trycknings- och översättningsstöd i april och oktober. När ansökningstiden är öppen hittar du länken till ansökan på den här webbplatsens ingångssida.

För vad kan du ansöka?

Tryckning

Tryckningskostnaderna för boken som stöd söks för ska bygga på en offert från ett tryckeri. Förläggaren kan endast ansöka om stöd för faktiska tryckkostnader. Tryckningsstödet får inte användas exempelvis till bildbehandlingskostnader, layoutarvoden, royalties eller postningskostnader för böcker. Tryckeriofferter behöver inte bifogas till ansökan.

Översättning

Du kan söka stöd för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Stödet kan sökas högst för det översättningsarvode som avtalats om med översättaren. Det högsta översättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 4 000 euro.

Översättningsstöd kan endast sökas om avtal har tecknats mellan förlaget och ursprungsverkets rättighetsinnehavare och avtal har tecknats mellan förlaget och översättaren

Förlagets avtal med översättaren och rättighetsinnehavaren behöver inte bifogas till ansökan. SLS kan dock begära kopior till påseende.

Genrer som kan få stöd

Skönlitteratur

Du kan söka stöd för

 • tryckning av nyskriven prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, dramatik och tecknade serier på svenska
 • översättningar från finska till svenska som publiceras i tryckta verk


Du kan inte söka stöd för

 • redan utgivna verk eller för nyutgåvor

Facklitteratur

Du kan söka stöd för

 • nyskriven allmän facklitteratur samt essäer, biografier och memoarer på svenska
 • översättningar från finska till svenska som publiceras i tryckta verk och i vetenskapliga tidskrifter utgivna i Finland


Du kan inte söka stöd för

 • akademiska avhandlingar, referensverk (t.ex. ordböcker), handböcker eller läromedel
 • redan utgivna verk eller för nyutgåvor

Så här ansöker du

Ansökan

Du lämnar in ansökan i SLS elektroniska ansökningssystem. Du hittar länken till ansökan på ingångssidan till den här webbplatsen när ansökningstiden är öppen (i april och oktober).

Utbetalning

Rekvirera stödet i samma elektroniska ansökningssystem. En förutsättning för utbetalningen är att utgivaren så snart som möjligt undertecknar och returnerar avtalet som vi har skickat till den sökande.

När utgivaren har skickat fyra exemplar av boken till SLS betalas stödet ut till det bankkonto som har angivits i rekvisitionen. Stödbeslutet gäller i 24 månader efter att det har beviljats.

Uppföljning av stöd

Utgivaren ska leverera fyra exemplar av det färdiga verket till SLS så snart boken är utgiven, dock senast 24 månader efter datumet för stödets beviljande. Om verket inte kommit oss tillhanda inom den angivna tiden dras stödet tillbaka.

På vilka grunder beviljas stöd?

Tryckning

Syftet med tryckningsstödet är att främja utgivningen av litteratur på svenska i Finland. I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet och fackliga relevans samt utgivarens yrkesskicklighet.

Översättning

Syftet med översättningsstödet är att främja översättning och utgivning av finskspråkig litteratur på svenska i Finland. I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet och fackliga relevans samt utgivarens och översättarens yrkesskicklighet.

En förutsättning för beviljande av översättningsstöd är att

 • översättaren översätter till sitt eget modersmål
 • översättaren har tillräcklig erfarenhet av översättning

Utgivaren ska betala översättaren i enlighet med översättningsavtalet mellan utgivaren och översättaren. Syftet med översättningsstödet är att ersätta en del av utgivarens översättningskostnader.

Vi motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

Om du beviljas trycknings- eller översättningsstöd

Den publicerade boken ska innehålla följande omnämnande, beroende på vilken finansiering boken fått:

 • Utgiven med stöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Christian och Constance Westermarcks fond
 • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I


Utgivaren förbinder sig till att använda stödet till avsedda ändamål. Om stödet inte används i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade stödet tillbaka.

Om projektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter att ansökan har lämnats in ska utgivaren utan dröjsmål underrätta SLS. Kontakta oss på delegationen@sls.fi. 

Vad är Delegationen för den svenska litteraturens främjande?

Delegationen för den svenska litteraturens främjande har hand om det statliga stödet för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska.

Delegationen har också hand om tryckningsstöd ur SLS-fonderna Christian och Constance Westermarcks fond samt Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.

redaktör Henrik Helenius (Finlands svenska socialdemokrater)

författaren Hannele Mikaela Taivassalo (Finlands Svenska Författareförening)

biträdande rektor Malin Höglund-Snellman (Finlands Svenska Lärarförbund)

professor Christer Holmberg (Finska Läkaresällskapet)

professor Pauline von Bonsdorff (Finska Vetenskaps-Societeten)

docent Lars-Folke Landgrén (Föreningen Brage)

universitetsläraren Emil Ehnström (Geografiska Sällskapet i Finland)

professor Johan Bärlund (Juridiska Föreningen i Finland)

universitetslektor, fil.dr Heidi Mod (Nordenskiöld-samfundet i Finland)

fil.mag. Susanna Kullberg (Samfundet Folkhälsan)

redaktör Sofie Furu (Svensk-Österbottniska Samfundet)

fil.mag. Gun Oker-Blom (Svenska folkskolans vänner)

professor Clas Zilliacus (Svenska litteratursällskapet i Finland), ordförande

professor Fred Karlsson (Svenska litteratursällskapet i Finland)

TkD, arkitekt SAFA Christer Finne (Tekniska Föreningen i Finland)

Har du frågor?

Kontakta oss på delegationen@sls.fi.

Ansök här

Ansök om trycknings- och översättningsstöd på