SLS magisterpris går till avhandlingar om färgtermer i svenskan, internerade kvinnor och finlandssvenska indianböcker

Bild på tre personer, två kvinnor och en man.

SLS belönar i år tre magisteravhandlingar: en i svenska språket, en i den svenska tidens historia i Finland och en i litteraturvetenskap som berör det svenska i Finland. Pristagarna får ett pris om 1 500 euro var.

Lars och Bojen Huldéns magisterpris i språkvetenskap tillfaller fil.mag. Alexander Ginlund vid Åbo Akademi för avhandlingen Svenskans grundläggande färgtermer – en experimentstudie av inomspråklig variation.

Ginlund undersöker med hjälp av ett experiment förekomsten av grundläggande färgtermer hos svensktalande personer i Finland, Sverige och på Åland. Enligt prismotiveringen är avhandlingen innovativ både vad gäller tema och metodologi. Metoden är tidskrävande, och resultaten presenteras på ett konsekvent, åskådligt och omsorgsfullt sätt. Ginlund diskuterar sina resultat mångsidigt, kritiskt och trovärdigt och studien präglas av både forskarglädje och kreativitet.

Alma Söderhjelms magisterpris i historia tillfaller fil.mag. Susan Kiiski-Seiskari vid Tammerfors universitet för avhandlingen ”Aika vierii, kello lyö – iäisyys ymmärryksen suo”: Tukholman kehruuhuoneeseen tuomittujen suomalaistaustaisten naisten kokemushorisontti 1780-luvulla (ung. ”Tiden går, klockan slår – evigheten skänker förståelse”: Erfarenhetshorisonten hos kvinnor med finsk bakgrund som internerades på Stockholms spinnhus under 1780-talet).

I fokus för Kiiski-Seiskaris studie finns de kvinnor från den östra riksdelen som under 1780-talet internerades på Långholmens spinnhus i Stockholm. I prismotiveringen noteras att Kiiski-Seiskari vinnlägger sig om att tolka de inspärrade kvinnornas erfarenheter. På basis av de tillgängliga källorna belyser hon skickligt skeenden under hårt reglerade och långa arbetsdagar. Den mångskiftande och välgjorda avhandlingen präglas av skribentens förmåga att binda samman teori, metod och källhantering.

Josua Mjöbergs magisterpris i litteraturvetenskap tillfaller fil.mag. Elisabeth Santamäki vid Helsingfors universitet för avhandlingen ”Ty jag känner dem”. En postkolonial analys av framställningen av indianerna i Eirik Hornborgs och Erik Munsterhjelms indianböcker från första hälften av 1900-talet.

I sin avhandling undersöker Santamäki framställningen av ursprungsamerikaner i två finlandssvenska författarskap, Eirik Hornborgs (1879–1965) och Erik Munsterhjelms (1905–1992), ur ett postkolonialt perspektiv. Studien granskar ursprungsamerikanernas egenskaper och på vilket sätt kolonialismen presenteras i böckerna samt analyserar relationerna till de vita karaktärerna. Avhandlingen är enligt prismotiveringen av mycket hög kvalitet och undersöker ett ämne som hittills varit underforskat, även om det är av stor relevans för den finlandssvenska barnlitteraturen. Avhandlingen öppnar för nya vetenskapligt intressanta synvinklar och kan bli en viktig utgångspunkt för vidare forskning.

De tre avhandlingarna har godkänts år 2023.

För mer information, kontakta

forskningschef Christer Kuvaja
040 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

 

Pressbilder: