8.5.2023 - 08:00

SLS belönar fyra magisteravhandlingar inom humaniora

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) belönar den bästa magisteravhandlingen i det svenska språket och i den svenska tidens historia i Finland samt de bästa avhandlingarna som berör det svenska i Finland i litteraturvetenskap och i traditionsvetenskaper. Pristagarna får ett pris om 1 500 euro var.

Lars och Bojen Huldéns magisterpris i språkvetenskap tillfaller fil.mag. Mari Leppänen vid Helsingfors universitet för avhandlingen ”Hej till nya bekantskaper, tjena till dem jag känner bättre”. En enkätstudie om hur svenska lesbiska och bisexuella kvinnor hälsar.

Leppänens magisteravhandling behandlar hur svenskspråkiga lesbiska och bisexuella kvinnor hälsar verbalt, varför de hälsar som de gör och ifall sammanhanget spelar en roll i valet av hälsningsfras. Avhandlingen behandlar ett ovanligt, men mycket relevant, aktuellt och viktigt tema, och lyfter fram språkbruket hos en minoritet i samhället på ett nytt sätt. Därmed utgör avhandlingen ett angeläget bidrag till vår kunskap om det svenska språket och har en stark samhällsrelevans.

Alma Söderhjelms magisterpris i historia tillfaller fil.mag. Josefine Sjöberg vid Åbo Akademi för avhandlingen ”Kunskap och drift segrar öfver alla hinder”: Skapandet och cirkulerandet av kunskap i Finska Hushållningssällskapets insamlingar 1797–1833.

Sjöbergs val av forskningsämne och analysens tidsram är mycket välmotiverade. Det metodologiska angreppssättet och den teoretiska ramen är tydligt formulerade och källmaterialet relevant. Genom sitt material analyserar Sjöberg kunskap och kunskapsprocesser på flera nivåer. Med fokus på den samtida kunskapssynen påvisar hon framgångsrikt kunskapscirkulationens mekanismer samt källornas och arkivens roll i skapandet av kunskap.

Josua Mjöbergs magisterpris i litteraturvetenskap tillfaller fil.mag. Johanna Kronqvist vid Åbo Akademi för avhandlingen Den senmoderna flanösen. Nomadisk rörlighet i Sara Stridsbergs Darling River (2010) och Hannele Mikaela Taivassalos In transit (2016).

Kronqvists avhandling är ett litteraturvetenskapligt arbete av hög kvalitet. Analysen av de två verken är genomgående både uppmärksam och nyanserad, och det teoretiska perspektivet är inte bara väl valt utan också skickligt och konsekvent genomfört. Avhandlingen är därför ett viktigt bidrag till utforskandet av subjektsblivandets processer i nyare svenskspråkig litteratur.

Ragna och Olav Ahlbäcks magisterpris inom traditionsvetenskaperna tillfaller fil.mag. Santtu Anckar vid Åbo Akademi för avhandlingen "Pojkar ska äta mycket för att bli stora" - En kvalitativ studie av mäns ätstörningsberättelser.

Anckars avhandling om mäns berättelser om ätstörningar behandlar ett tema som inte undersökts i vidare bemärkelse eftersom ätstörningar ofta uppfattas som ett problem som främst drabbar kvinnor. Avhandlingen fyller en lucka i forskningen och är därmed ett önskvärt och aktuellt bidrag i sammanhanget.

De fyra avhandlingarna har godkänts under 2022. 

 

För mer information, kontakta

Linda Cantell, kundkoordinator
040 042 2787
linda.cantell@sls.fi