6.4.2022 - 08:00

Ny e-bok: Färska perspektiv på svenskan i Finland

I antologin Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går blickar språkvetare från Finland och Sverige både bakåt och framåt. Hösten 2019 blev den sexdelade bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går klar. Hur lyckades serien med att ringa in det viktigaste och vad har hänt sen dess? Antologin lyfter också fram skiftande attityder till dialekter, nyttan med språkkorpusar och ställer frågan: vad kan överraska en läsare i Sverige?

Sverigesvenskan och finlandssvenskan är lika i skrift men skiljer sig i tal, och påverkas av en rad faktorer. Olle Josephson jämför svenskan i båda länderna och beskriver vad han ser när han studerar svenskans variation överlag. När svenskan i Finland beskrivs har tvåspråkighet, språkpolitik, språkvård och översättning genomgående stor betydelse. I Sverige är det i stället immigrantvarieteter och trycket från engelskan som hamnar i förgrunden.

Dialekter har väckt tankar och känslor i alla tider. Ann-Marie Ivars kartlägger de finländska dialekternas position i samhället från 1850 till i dag. När och hur vinner standardsvenskan mark och dialekterna trängs undan? Hon går också in på hur dialekterna behandlades i den gamla folkskolan och hur det kom sig att inställningen förändrades i grundskolan.

Varför kan googlande aldrig ersätta en språkkorpus som språkvetenskapligt verktyg? SLS forskningsprojekt Svenskan i Finland – i dag och i går utmynnade inte bara i en bokserie, utan ledde också till att Språkbanken vid Göteborgs universitet utökades med finlandssvenskt material. Där ingår numera korpusar med både moderna och äldre texter som representerar ett flertal olika genrer. Hur det finlandssvenska materialet kom till, och hur det kan användas, redogör Nina Martola för.

I antologin ingår också texter av Mats Thelander, ur sverigesvensk språkvinkel, och Pirkko Nuolijärvi, om svenskan och finskan ur finskspråkig synvinkel. Redaktör är Marika Tandefelt.

Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går utkommer som e-bok. Bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går har utkommit i tryckt form 2015–2019 och som gratis e-böcker på sls.fi. I serien ingår: Dialekter och småstadsspråk, Gruppspråk, samspråk, två språk, Språk i skola och samhälle, Språk i prosa och press, Finländsk svenska från medeltid till 1860 och Finländsk svenska från 1860 till nutid.

 

Tilläggsinformation: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 40 558 2096.

 

Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går
Red. Marika Tandefelt