9.4.2021 - 08:00

Johan Aalto blir ny skattmästare för Svenska litteratursällskapet

Lagman Johan Aalto valdes till ny skattmästare för Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) vid årsmötet den 8 april 2021. Aalto efterträder bergsrådet Ole Johansson som meddelat att han inte längre står till förfogande. Skattmästaren väljs för tre år i sänder och fungerar som ordförande för SLS finansråd.

Johan Aalto är delägare på Hannes Snellman Advokatbyrå. Han är specialiserad på företagsförvärv och fusioner samt kapitalmarknadstransaktioner. Han är också expert på bolagsstyrningsfrågor och verkar som ordförande för bolagsstämmorna i många börsnoterade företag.

Aalto har förlänats hederstiteln lagman av republikens president för sin advokatverksamhet, sitt aktiva engagemang i betydande lagstiftningsarbete och sitt bidrag till en rad viktiga pro bono-uppdrag. Han är bland annat styrelseordförande för Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors och styrelsemedlem i Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

Åsa von Schoultz och Björn Teir nya medlemmar

Professor Åsa von Schoultz valdes till medlem i SLS vetenskapliga råd fram till årsmötet 2024. von Schoultz efterträder professor emerita Karmela Liebkind som meddelat att hon inte längre står till förfogande.

von Schoultz innehar den svenskspråkiga professuren i allmän statslära vid Helsingfors universitet sedan 2017. Hennes forskning rör politiskt beteende hos väljare och kandidater, med särskilt fokus på konkurrens inom partier, demokratiuppfattningar och minoriteters politiska beteende.

Av de medlemmar i vetenskapliga rådet som stod i tur att avgå återvalde årsmötet docent Kristina Malmio och professor Mattias Pirholt för perioden 2021–2024.

Björn Teir, partner i konsultföretaget Haahtela, valdes till medlem i finansrådet fram till årsmötet 2022 i stället för Johan Aalto som valdes till skattmästare. Teir jobbar med utveckling av affärsverksamheten inom Haahtela-koncernen, som specialiserar sig på projektledning och programutveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Teir har tidigare ingått i Stockmanns koncernledningsgrupp som direktör för affärsenheten Real Estate. Han har också varit vd för Forum Capita.

Verkställande direktör Jannica Fagerholm återvaldes till medlem i finansrådet fram till årsmötet 2025.

Finansrådet och vetenskapliga rådet är SLS två högsta förtroendeorgan. Finansrådet styr SLS finansierings- och placeringsverksamhet, medan vetenskapliga rådet säkerställer att sällskapets vetenskapliga och kulturella syften förverkligas.

Under 2020 använde SLS 13,1 miljoner euro till allmännyttig verksamhet. I summan ingår 4,6 miljoner euro i stipendier och understöd till forskning, litteratur och kultur. Till Svenska kulturfondens disposition ställdes 42 miljoner euro. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av SLS.

SLS årsredovisning för 2020 kan läsas här.

 

Mer information:
Dag Wallgren, vd
040 522 4648
qnt.jnyytera@fyf.svif.sls@nergllaw.gad

 

Porträtt Johan Aalto. Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Porträtt Åsa von Schoultz. Foto: Linda Tammisto

Porträtt Björn Teir. Foto: Richard Nordgren