Ordens makt och maktens ord

Köp
Språket i samhället studeras ur olika aspekter i denna bok: som kommunikationsmedel, som redskap i identitetsbygget, som vapen i ideologisk kamp och politisk propaganda. I bokens första del studeras språkets roll i uppkomsten av nationen och nationalstaten och hur språket har använts som redskap för att stärka den etniska identiteten. Här beskrivs bl.a. språkförhållandena i Sverige och Finland på 1700-talet, och den diskussion som i dag förs om språklig emancipation. I den andra delen diskuteras hur uppfattningen om verkligheten skapas och förändras med hjälp av politiskt språkbruk. Här analyseras språkbruket hos politiska partier, i massmedier och inom polisen. Bokens tredje del tar fasta på hur språket används i växelverkan mellan anställda på svensk-finska företag. Artiklarna bildar också en båge, som beskriver hur språkets betydelse förändras: språken – i det här fallet närmast finskan och svenskan – håller på att förlora domäner, och kanske också sin betydelse för den nationella identiteten, till följd av att engelskan får en allt mer dominerande ställning. Boken är den fjärde och sista volymen i den antologiserie som tillkommit inom det bilaterala forskningsprogrammet Svenskt i Finland – finskt i Sverige. Distribueras i Sverige av Bokförlaget Atlantis.
Innehållsförteckning
Olli Kangas och Helena Kangasharju: Introduktion
Christer Kuvaja, Arja Rantanen och Nils Erik Villstrand: Språk, självbild och kommunikation i Finland 1750–1850
Sölve Anderzén: Finska språket – Torne Lappmarks lingua sacra. Ordens makt, språk och undervisning vid 1800-talets mitt
Päivi Mäkelä: Läkarväska eller lagbok? Om förhållandet mellan kriminalpolitik och medicin i Finland och Sverige i början av 1900-talet
Anna-Riitta Lindgren och Leena Huss: Antingen-eller eller både-och? Språklig emancipation i Finland och Sverige
Jyrki Smolander: Ordets makt eller ord utan makt. Den finländska och svenska högerns programpolitik på 1970- och 1980-talen
Heikki Hiilamo och Olli Kangas: Kvinnofälla eller frihet att välja? Vårdnadsbidrag i svensk och finländsk politisk retorik
Christian Kroll: Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Sverige och Finland. Gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i pressdebatten 1985–2001
Hannele Helkama-Rågård: "Olycksbådande episoder". Säpo och det röda hotet från Finland 1944–1948
Helena Kangasharju: Interaktion och inflytande. Finländare och svenskar vid mötesbordet
Tuija Nikko: Skapandet av betydelser på sammanträden vid finsk-svenska fusionerade företag
Mirjaliisa Charles och Leena Louhiala-Salminen: Vems språk talas, vilken är verksamhetskulturen? Intern kommunikation och språkval i finsk-svenska fusionerade företag
Anne Kankaanranta: "Could you pls comment on this!". E-post på engelska mellan finländare och svenskar

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2007
ISBN
  • 978-951-583-143-9
Antal sidor
493
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie