Maktens mosaik

Enhet, särart och självbild i det svenska riket
Köp
Maktens mosaik är en antologi om det svenska riket under perioden 1500–1800. En dåtida regent var inte sällan kung på olika villkor i de enheter som ingick i hans rike. Han riskerade i princip att hamna i krig med sig själv. Historiker från Sverige och Finland lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med betoning på den östra riksdelen. Boken diskuterar de olika statstyperna konglomeratstat, enhetsstat och nationalstat samt hur integrering och unifiering tog sig uttryck inom dessa. Hur uppfattades rikets delar och helheter? När upphörde Sverige att uppfatta sig som en stormakt? Drömmen om en återförening av Finland och Sverige var anmärkningsvärt seglivad efter 1809 och kom till ytan vid lämpliga politiska konjunkturer. Nationell identitet och självbilder både före och efter den smärtsamma riksdelningen behandlas också, liksom gränser mellan det svenska och finska, centrum och periferi, och mellan överhet och undersåtar.
Innehållsförteckning
Nils Erik Villstrand: Inledning. Makt och mångfald i en tidigmodern kontext
Peter Aronsson: Enhet och särart. Regionernas roll för kunskapsbildning och identitetsformering
Harald Gustafsson: De överlappande pusslen. Om partikularistiska och
multietniska konglomeratstater i det tidigmoderna Europa
Torbjörn Eng: Svenska provinsvapen från Vasa till Bernadotte. En heraldisk gestaltning av konglomeratväldet
Karl Bergman: Erövrade danska provinser. Rum, erfarenhet och identitet
Kimmo Katajala: Differentiering och unifiering. Provinspolitiken vid det svenska rikets östgräns ca 1617–1809
Lennart Lundmark: Från lappallmoge till primitiv subkultur. Rikets syn på samerna fram till början av 1800-talet
Øystein Rian: Norge i den oldenborgske staten. Om hvorfor det norske riket
ble et nordisk annerledesland
Jonas Nordin: Finland och riket. Formell och strukturell ojämlikhet
Juha Manninen: Den finska nationen i det svenska riket. Daniel Juslenius
och Henrik Gabriel Porthans nationskonstruktioner
Petri Karonen: De finska borgarna och begreppet ”Finland”. Om borgarståndet och dess krav på ständertidens riksdagar
Christer Kuvaja: Språkgräns – verklighet eller myt? Finskt och svenskt i
Norrbotten och östra Nyland under senare hälften av 1700-talet
Nils Erik Villstrand: Skriftlighet med förhinder. Den svenska statsmaktens kungörelser i finskspråkiga församlingar under 1700-talet
Jan Samuelson: Ett eller flera länder. Om de sociala nätverken mellan Sverige och Finland under 1700- och 1800-talen
Åke Sandström: Sökandet efter en ny svensk identitet. Om svensk självsyn och synen på Finland 1808–1860
Johanna Wassholm: Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809
Max Engman: Den unge falkens flykt. Brott och kontinuitet kring Finland 1809

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-172-9
Antal sidor
498
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
34.00 €
Serie