Från olika till jämlika

Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet
Artiklarna i denna volym behandlar skillnader och likheter mellan finskt och svenskt näringsliv. Fokus ligger på den ekonomiska växelverkan och det ekonomiska samarbetet mellan länderna under 1900-talet. Samtidigt har Sveriges och Finlands ekonomiska relationer varit en del av den större internationella utvecklingsprocessen. Därmed sätts också den finsk-svenska ekonomiska växelverkan in i ett vidare perspektiv. Den ekonomiska integrationen diskuteras i artiklar om planerna på en gemensam nordisk marknad Nordek och om Finlands väg till frihandelsavtalet Efta. Också den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet behandlas i två artiklar. Hur uppstod krisen? Hur svår var den? Hur återhämtade sig länderna från den? Det visar sig att krisen i mycket kan jämföras med depressionen på 1930-talet. Boken är den tredje av sammanlagt fyra volymer som kommit till inom det bilaterala forskningsprogrammet Svenskt i Finland – finskt i Sverige. Boken distribueras i Sverige av Bokförlaget Atlantis
Innehållsförteckning
Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman: Introduktion
Lars Fredrik Andersson och Olle Krantz: Tillväxt och konvergens. En jämförelse av den ekonomiska utvecklingen i Finland och Sverige under 1800- och 1900-talen
Thomas Hagberg och Lars Jonung: Hur svår var 1990-talskrisen i Finland och Sverige?
Thomas Hagberg, Lars Jonung, Jaakko Kiander och Pentti Vartia: Den stora ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985–2000
Ari Kokko och Kenji Suzuki: Asienkrisen och den svenska krisen – en jämförelse
Juhana Aunesluoma: Sverige, Norden och Finlands ekonomiska västintegration 1944–1973
Lasse Sonne: Finsk och svensk industri och nordiskt ekonomiskt samarbete. Industriförbunden och Nordek-förhandlingarna 1968–1970
Lars Fredrik Andersson: Vägen till välstånd i Botniaområdet. Utrikeshandelns betydelse för ekonomisk utveckling
Susanna Fellman: Utvidgad hemmamarknad eller språngbräda till Europa? Tidiga finska företagsetableringar i Sverige
Riitta Hjerppe: Svenska företag i Finland under mellankrigstiden
Marjatta Rahikainen: Svensk textil- och konfektionsindustris etableringar i Finland 1969–1973. En respit för både branschen och anställda kvinnor

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 978-951-583-139-2
Antal sidor
404
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie