Luottamushenkilöt

Tieteellinen johtokunta

Tieteellinen johtokunta on yhdessä raha-asiain johtokunnan kanssa SLS:n korkein vaaleilla valittu toimielin. Sen tehtävänä on varmistaa, että SLS:n tieteelliset ja kulttuuriset tavoitteet toteutuvat.

Johtokuntaan kuuluu työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Tieteellinen johtokunta kokoontuu yhdeksän kertaa vuodessa.

Porträttfoto av Åsa von Shoultz

Åsa von Schoultz

puheenjohtaja
professori

Porträttfoto av Mona Forsskåhl.

Mona Forsskåhl

varapuheenjohtaja
rehtori

Porträttfoto av Johan Aalto

Johan Aalto

rahastonhoitaja
laamanni
Porträttfoto av Anna Slotte

Anna Slotte

sihteeri
dosentti

Porträttfoto av Pauline von Bonsdorff

Pauline von Bonsdorff

professori

Porträttfoto av Kristina Malmio

Kristina Malmio

professori

Porträttfoto av Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

professori

Porträttfoto av Marcus Norrgård

Marcus Norrgård

professori

Porträttfoto av Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

professori

Porträttfoto av Gunilla Widén

Gunilla Widén

professori

Porträttfoto av Ann-Catrin Östman.

Ann-Catrin Östman

dosentti

Raha-asiain johtokunta

Raha-asiain johtokunta on yhdessä tieteellisen johtokunnan kanssa SLS:n korkein luottamuselin. Sen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu vastata rahoitus- ja sijoitustoiminnastamme.

Rahastonhoitaja toimii raha-asiain johtokunnan puheenjohtajana. Raha-asiain johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Johan Aalto

rahastonhoitaja
laamanni
Porträttfoto av Robert Andersson

Robert Andersson

senior advisor

Porträttfoto av Jannica Fagerholm

Jannica Fagerholm

toimitusjohtaja

Joakim Frimodig

puheenjohtaja

Porträttfoto av Heidi Schauman

Heidi Schauman

analyysijohtaja

Toimikunnat

Hyödynnämme monipuolista asiantuntemusta lautakunnissa, toimikunnissa, neuvostoissa, komiteoissa ja muissa ryhmissä. Luottamuselimiimme kuuluu yhteensä yli 200 humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden sekä talouden ja varainhallinnan asiantuntijaa. Tieteellinen johtokunta ja raha-asiain johtokunta nimittävät SLS:n toimielimet sekä niiden jäsenet.

Valiokunnat

Tutkimusvaliokunta

Tutkimusvaliokunta on neuvoa-antava elin tutkimuskysymyksissä. Valiokunta laatii muun muassa tutkimus- ja kokoomahankkeiden kutsuihin ja arviointiin liittyvät suuntaviivat. Tutkimusvaliokunta tekee myös tieteelliselle johtokunnalle ehdotuksia siitä, mitä hankkeita SLS:n tulisi rahoittaa. Valiokunta tekee myös ehdotuksia tiettyjen apurahojen myöntämisestä.

Professori Åsa von Schoultz, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja

Yliopistonlehtori, dosentti Lieven Ameel, Tampereen yliopisto

Professori Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto

Professori Pirjo Markkola, Tampereen yliopisto

Yliopistonlehtori, dosentti Mikko Kuronen, Jyväskylän yliopisto

Yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, Turun yliopisto

Tutkimuspäällikkö Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sihteeri

Julkaisuvaliokunta

Julkaisuvaliokunta määrittelee julkaisujemme suuntaviivat. Se nimittää julkaisujen arvioijat sekä myöntää teosten julkaisuluvat. Se hyväksyy myös vuosittaiset julkaisusuunnitelmat sekä seuraa myynti- ja markkinointiraportteja.

Rehtori Mona Forsskåhl, Ammattikorkeakoulu Arcada, puheenjohtaja

Tutkijatohtori Eeva-Liisa Bastman, Suomen Akatemia/Tampereen yliopisto

Dosentti Stefan Nygård, Helsingin yliopisto

Professori Fredrik Nilsson, Åbo Akademi

Vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi

Julkaisujohtaja Patricia Berg, Svenska litteratursällskapet, sihteeri

Arkiston keruutoimikunta

Arkiston keruutoimikunnan tehtävänä on laatia suuntaviivat SLS:n aktiiviselle keruutoiminnalle, tehdä ehdotuksia aineistonkeruiden ja kyselyiden teemoiksi sekä kartoittaa keruutarpeita. Toimikunnan nimittää tieteellinen johtokunta.

Vanhempi yliopistonlehtori Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi, puheenjohtaja

Professori Fredrik Nilsson, Åbo Akademi

Professori Åsa von Schoultz, Helsingin yliopisto

Filosofian tohtori Lars Ilshammar, Svenska Arkivförbundet

Yliopistonlehtori, dosentti Therese Lindström Tiedemann, Helsingin yliopisto

Dosentti Sakari Katajamäki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Yliopistonlehtori Katriina Siivonen, Turun yliopisto

Arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska Litteratursällskapet i Finland, sihteeri

Finlands svenska folkmusikinstitutin toimitusneuvosto

Finlands svenska folkmusikinstitutin toimitusneuvosto vastaa instituutin julkaisujen laadusta ja kattavuudesta. Sen tehtävänä on myös välittää tietoa suomenruotsalaisesta kansanmusiikista ja -tanssista.

FT Kaj Ahlsved, puheenjohtaja

FM Siv Ekström, varapuheenjohtaja

FT Professori Johannes Brusila

 

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta tekee vuosikokoukselle ehdotuksia tieteellisen johtokunnan ja raha-asiain johtokunnan jäsenten sekä tilintarkastajan valintaa varten. Vuosikokous valitsee komiteaan kaksi jäsentä, tieteellinen johtokunta yhden jäsenen ja raha-asiain johtokunta yhden jäsenen. Yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja osallistuvat nimitysvaliokunnan työhön. SLS:n jäsenet voivat ottaa valiokuntaan yhteyttä sähköpostitse: nomineringskommitten@sls.fi

Professori emeritus Nils Erik Villstrand, puheenjohtaja, vuosikokouksen nimittämä

Vuorineuvos Ole Johansson, vuosikokouksen nimittämä

Dosentti Ann-Catrin Östman, tieteellisen valiokunnan nimittämä

Senior advisor Robert Andersson, talousvaliokunnan nimittämä

Tieteelliset toimikunnat

Tieteelliset toimikunnat ovat keskeinen osa tutkimustoimintaamme. Ne kokoavat yhteen monenlaista tieteellistä asiantuntemusta, ja niiden jäsenet ovat tärkeä linkki yliopistoihin ja tiedeyhteisöön. Toimikunnat tekevät ehdotuksia tutkimusapurahoista ja -avustuksista, käynnistävät julkaisuja ja tutkimushankkeita sekä järjestävät seminaareja ja luentoja..

Kirjallisuuden- ja taiteentutkimuksen toimikunta

Toimikunta tukee ja edistää erityisesti ruotsinkielistä kirjallisuutta koskevaa tutkimusta Suomessa.

Professori Kristina Malmio (puheenjohtaja), Helsingin yliopisto

Tutkijatohtori Eeva-Liisa Bastman, Suomen Akatemia/Tampereen yliopisto

Professori Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto

Yliopistonlehtori, dosentti Anna Hollsten, Helsingin yliopisto

Professori emerita Päivi Lappalainen, Turun yliopisto 

FT Judith Meurer-Bongardt, Universität Bonn

Professori Mattias Pirholt, Uppsalan yliopisto

Vanhempi lehtori, dosentti Max Ryynänen, Aalto-yliopisto

Dosentti Hanna Samola, Tampereen yliopisto

Apulaisprofessori Susanna Välimäki, Helsingin yliopisto.

Professori Katarina Wadstein MacLeod, Tukholman yliopisto

Vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Maria Österlund (varapuheenjohtaja), Åbo Akademi

FM Hilda Forss (Helsingin yliopisto) toimii kirjallisuudentutkimuksen toimikunnan sihteerinä ja tutkijana.

Historiatieteiden toimikunta

Toimikunta edistää Suomen ruotsinkielisen väestön ja kulttuurin historian tuntemusta sekä koordinoi ruotsinkielistä historiantutkimusta.

Professori Charlotta Wolff (puheenjohtaja), Turun yliopisto

Yliopistonlehtori, dosentti  Anders Ahlbäck, Tukholman yliopisto

Yliopistonlehtori, dosentti Ainur Elmgren, Oulun yliopisto

Yliopistonlehtori Derek Fewster, Helsingin yliopisto

Yliopistonlehtori, dosentti Björn Forsén, Helsingin yliopisto

Professori Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi

Apulaisprofessori, Kristin Ilves, Helsingin yliopisto

Professori Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto

Professori Anu Lahtinen, Helsingin yliopisto

Professori Päivi Salmesvuori, Åbo Akademi

Professori Peter Stadius, Helsingin yliopisto

Professori Charlotta Wolff, Turun yliopisto

Vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

FM Sandra Waller (Åbo Akademi) toimii historiatoimikunnan sihteerinä ja tutkijana.

Yhteiskuntatieteellinen toimikunta

Toimikunta tukee ja edistää Suomen ruotsinkielisen väestön rakenteeseen sekä yhteiskunnallisiin olosuhteisiin ja asemaan liittyvää tutkimusta.

Yliopistonlehtori Anna Henning (puheenjohtaja), Helsingin yliopisto

Professori Mirjam Kalland, Helsingin yliopisto

Professori Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi

Rehtori, dosentti Tuomas Martikainen, SSKH Helsingin yliopistossa

Vanhempi yliopistonlehtori Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi

Apulaisprofessori Katarina Pettersson, SSKH Helsingin yliopistossa

Professori Jan Saarela, Åbo Akademi

Professori Kim Strandberg, Åbo Akademi

Professori Markku Suksi, Åbo Akademi

Professori Gunilla Widén, Åbo Akademi

VTM Daniel Kawecki (Helsingin yliopisto) toimii yhteiskuntatieteellisen toimikunnan sihteerinä ja tutkijana.

Kielitieteellinen toimikunta

Toimikunta tukee ja edistää ruotsin kielen kielitieteellistä tutkimusta Suomessa.

Professori Camilla Lindholm (puheenjohtaja), Helsingin yliopisto

Osastopäällikkö, tohtori Charlotta af Hällström-Reijonen, Kotimaisten kielten keskus

Professori Siv Björklund, Åbo Akademi

Professori Saara Haapamäki, Åbo Akademi

Professori, Hanna Lappalainen, Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusjohtaja, dosentti Krister Lindén, Helsingin yliopisto

Professori Åsa Palviainen, Jyväskylän yliopisto

Dosentti Henrik Rahm, Lundin yliopisto

Professori Paula Rossi, Oulun yliopisto

Päätoimittaja, tohtori Caroline Sandström, Kotimaisten kielten keskus

Yliopistonlehtori, dosentti Anna Slotte (viceordförande), Helsingin yliopisto

Professori Camilla Wide , Turun yliopisto

Kielitieteellisen toimikunnan sihteerinä ja tutkijana toimii FM Carina Frondén (Helsingin yliopisto).

Kulttuuritieteiden toimikunta

Toimikunta tukee ja edistää Suomen ruotsinkieliseen väestöön liittyvää kansatieteellistä, folkloristista ja muuta kulttuuriperintötutkimusta.

Vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Blanka Henriksson (puheenjohtaja), Åbo Akademi

Dosentti, arkistotutkija Sverker Hyltén-Cavallius, Musikverket i Stockholm

Yliopistonlehtori, dosentti Tiina Mahlamäki, Turun yliopisto

Professori Fredrik Nilsson, Åbo Akademi

Yliopistonlehtori Pia Olsson, Helsingin yliopisto

Yliopistonlehtori Ann-Charlotte Palmgren, Åbo Akademi

FT Nika Potinkara, Helsingin yliopisto

Dosentti, Jenni Rinne, Turun yliopisto

FT Marie Steinrud, Tukholman yliopisto

FT Tytti Steel, Helsingin yliopisto

FM Malin Stengård (Åbo Akademi) toimii perinnetieteiden toimikunnan sihteerinä ja tutkijana.

Palkintolautakunnat

Yleinen palkintolautakunta

Kirjallisuuspalkinnot jaetaan SLS:n vuosijuhlassa 5. helmikuuta. Tieteellinen johtokunta tekee päätökset palkittavista kaunokirjallisista ja tieteellisistä teoksista yleisen palkintolautakunnan ehdotuksen perusteella. 

Professori Mattias Pirholt, puheenjohtaja

Kaunokirjallisuuden jaosto

Kirjailija Juha Itkonen

Projektipäällikkö Annette Kronholm

Yliopistolehtori Jenny Jarlsdotter Wikström

Tietokirjallisuuden jaosto

Professori Heidi Grönstrand

Dosentti Stefan Nygård

Yliopistolehtori Sarah Wikner

Valtioneuvos Mauritz Hallbergin palkinnon toimikunta

Valtioneuvos Mauritz Hallbergin palkinto myönnetään vuosittain 16. toukokuuta tutkijalle, joka on osoittautunut erityisen ansioituneeksi tieteellisessä työssä ja julkaissut tutkimuksena Suomessa ruotsinkielisenä alkuperäisteoksena.

SLS:n edustajat

Professori Åsa von Schoultz, puheenjohtaja

Rehtori Mona Forsskåhl

Professori Mattias Pirholt

Åbo Akademin edustajat

Dekaani Peter Nynäs (varajäsen professori Björn Vikström)

Professori Siv Björklund (varajäsen professori Edvard Johansson)