Grunda en fond

SLS är en av de främsta förvaltarna av allmännyttiga donationer i Finland. Under mer än 130 år har vi fått ta emot generösa gåvor och testamenten för att stöda den svenska kulturen i vårt land.

Vår verksamhet i dag är möjlig tack vare den stabila grund som de framsynta donatorerna byggt, och som med tiden vuxit till ett betydande fondkapital. Som en stor förvaltare arbetar SLS för att förverkliga donatorernas vilja och visioner – detta för att främja den svenska kulturen, forskningen och utbildningen i Finland.

SLS har 130 fonder för sin egen utdelning och verksamhet, och äger och förvaltar även Svenska kulturfondens 480 fonder.

Donatorn väljer ändamålet

Det är enkelt att bilda en ny fond. Genom gåvobrev eller testamente kan du överlåta medel för att stöda bevarandet av det  svenska kulturarvet i Finland. Vi följer dina önskemål för hur donationsmedlen, kapitalet eller avkastningen ska användas.

Av de mottagna medlen bildar vi en fond som, om inte annat bestäms, ska existera för all framtid. Som donator kan du specificera ändamålet för fonden men den kan också mer allmänt stöda SLS eller Svenska kulturfondens syften.

I samband med donationer kan man även

  • avtala om skötseln av donators och närståendes gravar och arkiv. SLS ansvarar i nuläget för skötseln av närmare 200 gravar.
  • få hjälp med frågor som rör arkivering av material. I SLS arkiv finns en stor mängd arkivmaterial från våra donatorer.

SLS som förvaltare

Vi har en lång erfarenhet av fondförvaltning. De äldsta donationerna är från år 1885.

Vår fondförvaltning kännetecknas av stabilitet, långsiktighet och stor respekt för det förtroende donatorn givit oss. SLS följer strikt donatorns önskemål beträffande donationsmedlens användning.

SLS fonder sköts av pålitliga och erfarna förvaltare. Donationsmedlen placeras professionellt enligt bästa förvaltningspraxis under uppsikt av erfarna sakkunniga samt SLS cirka 1 000 föreningsmedlemmar.

Vi värnar om transparens och är måna om att rapportera tydligt om vår förvaltning. Som donator kan du lita på att de donerade medlen förvaltas ansvarsfullt och enligt givna direktiv.

Donerade medel förvaltas i allmänhet tillsammans med SLS övriga fondtillgångar. Avkastningen av den gemensamt förvaltade fondegendomen fördelas efter avdrag för förvaltningskostnader på fonderna i proportion till deras kapital.

Svenska litteratursällskapet är inte skattskyldigt för de arv eller gåvor sällskapet får.

Företag och andra samfund kan avdra donationer till SLS för upp till 50 000 euro per år från sin beskattningsbara inkomst.  Privatpersoner har inte rätt till skatteavdrag för sina donationer.

 

Kontakta oss gärna för en närmare diskussion om hur du kan bidra till att stärka den finlandssvenska kulturen:

Björn Teir, verkställande direktör
tfn +358 50 553 51 08
bjorn.teir@sls.fi