Ansökan om projektmedel

Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Vi utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket, etnologi, folkloristik, litteraturhistoria, kulturhistoria och kyrkohistoria.

När SLS bedömer förslag till finansiering för forskning lägger vi vikt vid om forskningen utmynnar i öppet tillgängligt digitalt material, öppet tillgängliga digitala forskningsmetoder och öppet tillgängliga forskningsresultat. SLS följer principen ”så öppet som möjligt, så slutet som nödvändigt".

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan och projektplan lämnas in först (fas 1), varefter en utgallring sker. De utvalda projekten inbjuds att lämna in en längre projektplan och fullständigare ansökan i fas 2.

Forskningsprojekt

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga. De ska basera sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 500 000 euro (2021) och minst 100 000 euro.

Det är önskvärt att projektforskarna befinner sig i olika skeden av sin akademiska karriär.

Enpersonsprojekt är tillåtna, om den sökande är postdok och har avlagt doktorsexamen för högst fyra år sedan. Doktorander kan dock inlämna ansökan för postdok-forskning om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna.

Forskarna lyfter lön eller arvode. Projektledaren ska vara anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland. En och samma person kan vara projektledare för endast ett projekt. Beviljade medel ges till det universitet, den högskola eller det forskningsinstitut som projektledaren har uppgivit i ansökan. Forskarna i projektet kan vara knutna till andra universitet/högskolor eller forskningsinstitut i Finland eller till universitet/högskolor i andra länder.

En och samma forskare får samtidigt delta i högst två projektansökningar.

Översiktsprojekt

Medel för översiktsprojekt kan sökas enbart av forskningsteam.

Projektens syfte är att göra en djupgående analys och sammanfattning av befintlig forskning, men projekten kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är vanligen översiktsverk. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 500 000 euro (2021) och minst 100 000 euro. 

Ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland eller SLS blir arbetsgivare för projektforskarna. Ifall arbetsgivaren inte är SLS ges de beviljade medlen till det universitet, den högskola eller det forskningsinstitut som projektledaren har uppgivit i ansökan. Forskarna i projektet kan vara knutna till andra universitet/högskolor eller forskningsinstitut i Finland eller till universitet/högskolor i andra länder. 

Samma person kan vara projektledare för endast ett projekt. Samma forskare får samtidigt delta i högst två projektansökningar.
 

Infrastrukturprojekt (Obs! Utlyses inte 2021)

Insamlingsprojekt strävar efter att bredda arkivbeståndet i SLS arkiv i enlighet med arkivets samlingsprofiler. Insamlingen kan ske i form av bland annat frågelistor, upprop eller intervjuer. Insamlingsprojekt kan också innefatta digitalisering av det insamlade materialet.

Utgivningsprojekt är textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers skriftliga kvarlåtenskap samt projekt som resulterar i kommenterade materialhelheter eller databaser. Utgivningsprojekt kan också innefatta digitalisering av materialet.

Digitaliseringsprojekt är förslag till digitalisering av större materialhelheter.

För närmare information, kontakta utgivningschef Jennica Thylin-Klaus (wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej , tfn +358 50 343 4750).

Så här ansöker du

Ansökan för forsknings- och översiktsprojekt lämnas in på ansokan.sls.fi.

Till instruktionerna

Beslutsprocessen

  • Forsknings- och översiktsprojekt

    Bedömningen av projekten sker genom en tvåstegsprocess. I fas 1 lämnas en kortare projektbeskrivning in till den första utgallringen, som görs av SLS forskningsnämnd i slutet av april.

    De projekt som går vidare till fas 2 ska lämna in en utförlig projektplan i början av juni. Planerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare. Projekten får utvärderarnas utlåtanden efter att SLS vetenskapliga råd har fattat beslut om beviljande, vilket sker i oktober–november.