Ansökan om projektmedel

Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Vi utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till SLS intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket, etnologi, folkloristik, litteraturhistoria, kulturhistoria och kyrkohistoria.

När SLS bedömer förslag till finansiering för forskning lägger vi vikt vid om forskningen utmynnar i öppet tillgängligt digitalt material, öppet tillgängliga digitala forskningsmetoder och öppet tillgängliga forskningsresultat. SLS följer principen ”så öppet som möjligt, så slutet som nödvändigt".

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan och projektplan lämnas in först (steg 1), varefter en utgallring sker. De utvalda projekten inbjuds att lämna in en längre projektplan och fullständigare ansökan i steg 2.

 

Forskningsprojekt

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga. De ska basera sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt.

Projektgrupper eller enskilda forskare med minst doktorsgrad kan söka om medel för forskningsprojekt. Doktorander kan inlämna ansökan för projekt om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna.

I projektgrupper är det önskvärt att projektforskarna befinner sig i olika skeden av sin akademiska karriär. En forskare får samtidigt delta i högst en projektansökan.

Projektledaren ska vara anställd vid eller knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland. En och samma person kan vara projektledare för endast ett projekt. Beviljade medel ges till det universitet, den högskola eller det forskningsinstitut som projektledaren har uppgivit i ansökan. Forskarna i projektet kan vara knutna till andra universitet/högskolor eller forskningsinstitut i Finland eller i andra länder.

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja ( christer.kuvaja@sls.fi  ).

 

Översiktsprojekt

Medel för översiktsprojekt kan sökas enbart av en forskargrupp, som ska ha en utsedd ledare. Projektledaren ska ha minst doktorsgrad och vara knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland.

Projektens huvudsakliga syfte är att göra en djupgående analys och sammanfattning av befintlig forskning, men projekten kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är vanligen ett översiktsverk. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt. 

Ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland eller SLS blir arbetsgivare för projektforskarna. Ifall arbetsgivaren inte är SLS ges de beviljade medlen till det universitet, den högskola eller det forskningsinstitut som projektledaren har uppgivit i ansökan. Forskarna i projektet kan vara knutna till andra universitet/högskolor eller forskningsinstitut i Finland eller till universitet/högskolor i andra länder. 

Samma person kan vara projektledare för endast ett projekt och en forskare får samtidigt delta i högst en ansökan om översiktsprojekt.

 

Infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt innebär ingen utdelning av medel, utan SLS genomför projekten med egna personresurser och/eller tillsammans med andra utomstående institutioner eller personer.

Insamlingsprojekt strävar efter att bredda arkivbeståndet i SLS arkiv i enlighet med arkivets samlingsprofiler. Insamlingen kan ske i form av bland annat frågelistor, upprop eller intervjuer. Insamlingsprojekt kan också innefatta digitalisering av det insamlade materialet.

Utgivningsprojekt är textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers skriftliga kvarlåtenskap samt projekt som resulterar i kommenterade materialhelheter eller databaser. Utgivningsprojekt kan också innefatta digitalisering av materialet.

Digitaliseringsprojekt är förslag till digitalisering av större materialhelheter.

För närmare information, kontakta utgivningschef Patricia Berg ( patricia.berg@sls.fi , tfn +358 50 343 4750).

Så här ansöker du

Ansökan om forsknings- och översiktsprojekt lämnas in på ansokan.sls.fi.

Till anvisningarna

Beslutsprocessen

SLS meddelar alla som beviljas finansiering eller får avslag på sin ansökan per e-post. SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

Läs mer om beslutsprocessen