Ansökan om projektmedel

Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Vi utlyser medel för insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Forskningsprojekt

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga. De ska basera sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Det är önskvärt att projektforskarna befinner sig i olika skeden av sin akademiska karriär.

Enpersonsprojekt är tillåtna, om den sökande är postdok och har avlagt doktorsexamen för högst fyra år sedan. Doktorander kan dock inlämna ansökan för postdok-forskning om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna.

Ett universitet eller en högskola blir arbetsgivare för projektforskarna. Forskarna lyfter lön eller arvode. Projektledaren ska vara anställd vid eller knuten till ett universitet i Finland. En och samma person kan vara projektledare för endast ett projekt.

En och samma forskare får samtidigt delta i högst två projektansökningar.

Insamlings, utgivnings- och översiktsprojekt (IUÖ-projekt)

Medel för IUÖ-projekt kan sökas av forskningsteam.

Insamlingsprojekten är arkivrelaterade och gäller större insamlingar och/eller digitalisering av material till arkiv.

Utgivningsprojekten är till exempel textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers verk och korrespondens (såsom författares, vetenskapsidkares eller kulturpersoners). Projekt som resulterar i bland annat ordböcker och handböcker räknas också hit.

Översiktsprojekten har som avsikt att göra en djupgående analys och sammanfattning av forskningen kring något som berör det svenska i Finland. Projekten kan delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är ett översiktsverk, ofta i flera volymer.

Projektledaren ska vara bosatt i Finland. Forskarna i projektet lyfter lön eller arvode. Arbetsgivare är SLS eller någon annan organisation eller institution.

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (tfn +358 40 152 2314, puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc ).

Så här ansöker du

Ansökan lämnas in av projektledaren på ansokan.sls.fi. Vänligen kontakta SLS forskningschef i god tid innan du lämnar in en ansökan för IUÖ-projekt.

Till instruktionerna

Beslutsprocessen

  • Forskningsprojekt

    Bedömningen av projekten sker genom en tvåstegsprocess. I fas 1 lämnas en kortare projektbeskrivning in till den första utgallringen, som görs av SLS forskningsnämnd.

    De projekt som går vidare till fas 2 ska lämna in en utförlig projektplan. Planerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare . Projekten får utvärderarnas utlåtanden efter att SLS vetenskapliga råd har fattat beslut om beviljande.

  • Insamlings, utgivnings- och översiktsprojekt (IUÖ-projekt)

    Bedömningen av projekten sker genom en enstegsprocess. En första utgallring görs av en expertgrupp som tillsätts av SLS. Expertgruppen beslutar om vilka projekt som sedan går vidare till utomstående och oberoende utvärderare.

    De projekt som gått vidare får utvärderarnas utlåtanden efter att SLS vetenskapliga råd har fattat beslut om beviljande.