Ansökan om projektmedel

Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Vi utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering.

Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper.

Forskningsprojekt

Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga. De ska basera sig på vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.

Det är önskvärt att projektforskarna befinner sig i olika skeden av sin akademiska karriär.

Enpersonsprojekt är tillåtna, om den sökande är postdok och har avlagt doktorsexamen för högst fyra år sedan. Doktorander kan dock inlämna ansökan för postdok-forskning om avhandlingen har förhandsgranskats och blivit godkänd av granskarna.

Ett universitet eller en högskola blir arbetsgivare för projektforskarna. Forskarna lyfter lön eller arvode. Projektledaren ska vara anställd vid eller knuten till ett universitet i Finland. En och samma person kan vara projektledare för endast ett projekt.

En och samma forskare får samtidigt delta i högst två projektansökningar.

Översiktsprojekt

Projektens syfte är att göra en djupgående analys och sammanfattning av befintlig forskning, men projekten kan även delvis inbegripa ny forskning. Slutresultatet är vanligen översiktsverk.

Infrastrukturprojekt

Insamlingsprojekt strävar till att bredda arkivbeståndet i SLS arkiv i enlighet med arkivets samlingsprofiler. Insamlingen kan vara i form av bland annat frågelistor, upprop eller intervjuer. Insamlingsprojekt kan också innefatta digitalisering av det insamlade materialet.

Utgivningsprojekt är textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers skriftliga kvarlåtenskap samt projekt som resulterar i kommenterade materialhelheter eller databaser. Utgivningsprojekt kan också innefatta digitalisering av materialet.

Digitaliseringsprojekt är förslag till digitalisering av större materialhelheter.

 

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (christer.kuvaja@sls.fi, tfn +358 40 152 2314).

Så här ansöker du

Ansökan för forsknings- och översiktsprojekt samt förslag till infrastrukturprojekt lämnas in på ansokan.sls.fi.

Till instruktionerna

Beslutsprocessen

  • Forsknings- och översiktsprojekt

    Bedömningen av projekten sker genom en tvåstegsprocess. I fas 1 lämnas en kortare projektbeskrivning in till den första utgallringen, som görs av SLS forskningsnämnd i slutet av april.

    De projekt som går vidare till fas 2 ska lämna in en utförlig projektplan i början av juni. Planerna evalueras av utomstående och oberoende utvärderare. Projekten får utvärderarnas utlåtanden efter att SLS vetenskapliga råd har fattat beslut om beviljande, vilket sker i oktober–november.