Forskning och översikter

SLS finansierar forsknings- och översiktsprojekt som har en koppling till det svenska i Finland och som relaterar till sällskapets vetenskapliga intresseområden. Projekten är i regel tre- eller fyraåriga.

I översiktsprojekten görs en djupgående analys och sammanfattning av tidigare forskning. De här projekten kan även delvis inbegripa ny forskning.

SLS satsning på forskningsprojekt började 2001 och har fortgått sedan dess. Forskningen har resulterat i ett stort antal artiklar, doktorsavhandlingar och monografier. Rapporter från avslutade SLS-projekt och andra forskningsrelaterade publikationer finns i SLS publikationsarkiv på biblioteksportalen Doria.

Läs mer om SLS forskningsverksamhet