Nämnder

SLS anlitar en bred expertis i olika nämnder, råd, kommittéer och andra grupper.

Totalt engagerar SLS i sina förtroendeorgan över 200 experter inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också inom ekonomi- och egendomsförvaltning. Förtroendeorganen och deras medlemmar tillsätts av vetenskapliga rådet och finansrådet.

 • Nomineringskommittén

  ­Nomineringskommitténs uppgift är att ge förslag till årsmötet vid val av medlemmar till vetenskapliga rådet och finansrådet, samt vid val av revisor. Enligt nomineringskommitténs arbetsordning väljer årsmötet två medlemmar, vetenskapliga rådet en medlem och finansrådet en medlem till kommittén. Sällskapets ordförande och skattmästare medverkar i nomineringskommitténs arbete. Nämndens arbetsordning som fastställts av årsmötet kan du läsa här. SLS medlemmar kan kontakta kommittén på nomineringskommitten@sls.fi .

   

  Medlemmar:

  professor emeritus Nils Erik Villstrand, ordförande, utsedd av årsmötet
  bergsrådet Ole Johansson, utsedd av årsmötet

  docent Ann-Catrin Östman, utsedd av vetenskapliga rådet
  senior advisor Robert Andersson, utsedd av finansrådet

 • Forskningsnämnden

  Forskningsnämnden är rådgivande organ i forskningsfrågor. Nämnden utarbetar bland annat riktlinjerna för utlysning och evaluering av forskningsprojekt och insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. Nämnden ger förslag till vetenskapliga rådet om vilka projekt SLS ska finansiera.

  Medlemmar:

  professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet, ordförande
  universitetslektor, docent Lieven Ameel, Tammerfors universitet
  professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet
  professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet
  professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
  universitetslektor, docent Katriina Siivonen, Åbo universitet
  forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

 • Utgivningsnämnden

  Utgivningsnämnden gör upp riktlinjerna för SLS utgivning. Nämnden utser granskare och beviljar utgivningstillstånd för publikationer. Nämnden godkänner också de årliga utgivningsplanerna och följer upp försäljnings- och marknadsföringsrapporter och annan rapportering.

  Medlemmar:

  rektor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada, ordförande
  professor Kristina Malmio, Helsingfors universitet
  docent Stefan Nygård, Helsingfors universitet
  docent Pia Olsson, Helsingfors universitet
  prorektor Gunilla Widén, Åbo Akademi
  utgivningschef Patricia Berg, Svenska litteratursällskapet i Finland, sekreterare

 • Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut

  Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut svarar för att institutets utgivning håller hög kvalitet och bredd och sprider kunskapen om den svenska folkmusiken och -dansen i Finland.

  Medlemmar:

  FD Kaj Ahlsved, ordförande
  FM Siv Ekström, viceordförande
  FD professor, Johannes Brusila
   

Vetenskapliga nämnder

De vetenskapliga nämnderna är en central del av SLS forskningsverksamhet. En bred vetenskaplig expertis finns samlad inom nämnderna och medlemmarna utgör en viktig kontakt till universiteten och forskarvärlden.

Nämnderna ger förslag till forskningsstipendier och understöd, tar initiativ till publikationer och forskningsprojekt samt arrangerar seminarier och föreläsningar.

 • Historiska nämnden (2021–2023)

  Nämnden främjar kännedomen om den svenskspråkiga kulturens historia och betydelse i Finland, inklusive den svenska tiden och dess kontinuiteter. Nämnden understöder och utvecklar även historisk forskning på svenska i Finland.

  Medlemmar:

  professor Charlotta Wolff (ordförande), Åbo universitet 
  universitetslärare, docent Ainur Elmgren, Uleåborgs universitet
  universitetslektor Derek Fewster, Helsingfors universitet
  universitetslektor, docent Björn Forsén, Helsingfors universitet
  docent Kenneth Gustavsson, Åbo Akademi
  professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi
  professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet
  professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
  professor Pirjo Markkola (vice ordförande), Tammerfors universitet
  professor Päivi Salmesvuori, Åbo Akademi
  professor Peter Stadius, Helsingfors universitet
  äldre universitetslektor, docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi

   

  Som historiska nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Sandra Waller (Åbo Akademi).

  Sandra Waller skriver en doktorsavhandling om den finländska nationens och den finlandssvenska identitetens konstruktion,  med etniciteter och exotism som ingångspunkter. Syftet med avhandlingen är att behandla hur visuella etniska stereotyper och arketyper framställs i svensk media i Finland cirka 1870–1939. Källmaterialet är teater och skämtteckningar, men dessa konstformers bimediala aspekter – hur bild och text interagerar för att skapa mening – är också ett centralt forskningsobjekt, liksom bilders roll i det finländska samhället under en tidsperiod där grunden lades till kulturer och identiteter som fortfarande består.

 • Litteraturvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar litteraturforskning, särskilt sådan som berör den svenska litteraturen i Finland.

  Medlemmar:

  Professor Kristina Malmio (ordförande), Helsingfors universitet
  professor Claes Ahlund, Åbo Akademi
  professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet
  universitetslektor, docent Anna Hollsten, Helsingfors universitet
  professor emerita Päivi Lappalainen, Åbo 
  fil.dr Judith Meurer-Bongardt, Universität Bonn
  biträdande professor Mattias Pirholt, Uppsala universitet
  docent Hanna Samola, Tammerfors universitet
  professor emerita Ebba Witt-Brattström, Stockholm
  äldre universitetslektordocent Maria Österlund (vice ordförande), Åbo Akademi

  Som litteraturvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Hilda Forss (Helsingfors universitet).

  Hilda Forss skriver en doktorsavhandling om digital teknologi inom nordisk lyrik, där hon analyserar verk av tre författare som använder digitala metoder i sin produktion – Johannes Heldén, Cia Rinne och Ralf Andtbacka. Teman som undersöks är bland andra mediets inverkan på läsupplevelsen, förhållandet mellan digital och icke-digital kultur, algoritmens och programkodens roll som poetiska verktyg och författarrollen i en digitaliserad mediekultur.

 • Samhällsvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar en systematisk forskning om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden samt dess ställning inom det finländska samhället.

  Medlemmar:

  professor emeritus Tom Moring (ordförande)
  professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
  universitetslektor Anna Henning, Helsingfors universitet
  professor Mirjam Kalland, Helsingfors universitet
  professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi
  rektor, docent Tuomas Martikainen, SSKH vid Helsingfors universitet
  äldre universitetslektor Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi
  biträdande professor Katarina Pettersson, SSKH vid Helsingfors universitet
  professor Jan Saarela, Åbo Akademi
  professor Gunilla Widén, Åbo Akademi

  Som samhällsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar PM Daniel Kawecki (Helsingfors universitet).

  Kawecki skriver en doktorsavhandling om affektiv politisk polarisering i Finland. Inom temat behandlas bland annat polarisering i de bägge språkgrupperna samt kring språkfrågan. Forskningsmaterialet består i första hand av data från Finlands valforskningsprogram. Studiens huvudmålsättning är att undersöka i vilken utsträckning politiska identiteter och ideologi kan förklara förändringar i affektiv polarisering.

 • Språkvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar språkvetenskaplig forskning om svenskan i Finland.

  Medlemmar:

  professor Camilla Wide (ordförande), Åbo universitet
  avdelningsföreståndare, fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
  professor Siv Björklund, Åbo Akademi
  rektor, professor Mona Forsskåhl (vice ordförande), Yrkeshögskolan Arcada
  professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi
  universitetslektor, fil.dr Jannika Lassus, Helsingfors universitet
  professor Camilla Lindholm, Tammerfors universitet

  professor Jan Lindström, Helsingfors universitet
  professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
  huvudredaktör, fil.dr Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken
  universitetslektor, docent Anna Slotte, Helsingfors universitet

  Som språkvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Carina Frondén (Helsingfors universitet).

  Frondén skriver en doktorsavhandling om lättlästa texter med fokus på läsförståelsen hos personer i behov av lättläst. Metodmässigt kombineras ögonrörelsemätning med intervjuer och frågemetoder som validerats inom tidigare forskning om läsförståelse. Målet är att bidra med ny kunskap om språkliga behov hos personer i behov av lättläst och därmed öka personernas förutsättningar till delaktighet i samhället.

 • Traditionsvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar etnologisk, folkloristisk och annan traditionsvetenskaplig forskning om den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

  Medlemmar:

  professor Lena Marander-Eklund (ordförande), Åbo Akademi
  äldre universitetslektor, docent Blanka Henriksson, Åbo Akademi
  arkivamanuens, fil.dr Niklas Huldén (vice ordförande), Åbo Akademi
  specialforskare, docent Tiina-Riitta Lappi, Migrationsinstitutet
  docent Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
  professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
  universitetslektor Pia Olsson, Helsingfors universitet
  fil.dr Nika Potinkara, Helsingfors universitet
  fil.dr Marie Steinrud, Stockholms universitet
  fil.dr Sofie Strandén-Backa, Åbo Akademi
  fil.dr Tytti Steel, Helsingfors universitet
  professor emerita Anna-Maria Åström, Helsingfors

  Som traditionsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Malin Stengård (Åbo Akademi).

  Malin Stengård skriver en doktorsavhandling om relationen mellan kulturarv och turism där hon undersöker hur kulturarvsdiskurser träder fram i ett turistiskt sammanhang; dvs. hur kulturarvet kommer till uttryck, formas, förhandlas och görs. Som fallstudier kommer två besöksmål på Åland och Gotland användas – två öar i Östersjön vars ekonomi och utveckling i hög grad är knuten till turism. Källmaterialet kommer dels bestå av arkivmaterial för att se hur de utvalda kulturarvsrelaterade besöksmålen utvecklats till just besökbara platser. För att fånga in hur kulturarvet framställs gentemot dagens besökare kommer fältarbeten bedrivas på de bägge platserna samt insamling av olika typer av informationsmaterial som riktar sig mot besökarna, som till exempel informationsskyltar, kartor och broschyrer.

Prisnämnder

 • Allmänna prisnämnden

  SLS delar ut litterära pris på sin årshögtid den 5 februari. Vetenskapliga rådet fastställer på förslag av Allmänna prisnämnden vilka skönlitterära och vetenskapliga arbeten som ska premieras.

  Medlemmar utsedda för prisutdelningen 2023:

  biträdande professor Mattias Pirholt, ordförande

  skönlitterära sektionen
  författaren Juha Itkonen
  projektledaren Annette Kronholm
  universitetslektor Jenny Jarlsdotter Wikström

  fackbokssektionen
  professor Heidi Grönstrand
  docent Stefan Nygård
  universitetslektor Sarah Wikner

 • Prisnämnden för Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

  Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas årligen ut den 16 maj till en framstående forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.

  Medlemmar utsedda för prisutdelningen 2023:

  SLS representanter
  professor Henrik Meinander, ordförande
  rektor Mona Forsskåhl
  biträdande professor Mattias Pirholt

  Åbo Akademis representanter

  professor Peter Nynäs (suppleant Björn Vikström)
  docent Johanna Wassholm (suppleant Eva Österbacka)