Nämnder

SLS anlitar en bred expertis i olika nämnder, råd, kommittéer och andra grupper.

Totalt engagerar SLS i sina förtroendeorgan över 200 experter inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också inom ekonomi- och egendomsförvaltning. Förtroendeorganen och deras medlemmar tillsätts av vetenskapliga rådet och finansrådet.

 • Forskningsnämnden

  Forskningsnämnden är rådgivande organ i forskningsfrågor. Nämnden utarbetar bland annat riktlinjerna för utlysning och evaluering av forskningsprojekt och insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. Nämnden ger förslag till vetenskapliga rådet om vilka projekt SLS ska finansiera.

  Medlemmar:

  professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet, ordförande
  docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
  professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
  professor Tom Moring, Helsingfors universitet
  professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
  akademilektor, docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi
  forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

 • Utgivningsnämnden

  Utgivningsnämnden gör upp riktlinjerna för SLS utgivning. Nämnden utser granskare och beviljar utgivningstillstånd för publikationer. Nämnden godkänner också de årliga utgivningsplanerna och följer upp försäljnings- och marknadsföringsrapporter och annan rapportering.

  Medlemmar:

  professor Tom Moring, Helsingfors universitet, ordförande
  rektor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada
  docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
  docent Pia Olsson, Helsingfors universitet
  professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
  utgivningschef Jennica Thylin-Klaus, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

 • Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut

  Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut svarar för att institutets utgivning håller hög kvalitet och bredd och sprider kunskapen om den svenska folkmusiken och -dansen i Finland.

  Medlemmar:

  professor Johannes Brusila, Åbo Akademi, ordförande
  FM Siv Ekström, viceordförande
  FD Kaj Ahlsved

 • Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter

  Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter har till uppgift att svara för utgåvans vetenskapliga nivå och för övergripande riktlinjer för såväl den kompletta elektroniska utgåvan som urvalet i tryckt form

  Medlemmarna i rådet

Vetenskapliga nämnder

De vetenskapliga nämnderna är en central del av SLS forskningsverksamhet. En bred vetenskaplig expertis finns samlad inom nämnderna och medlemmarna utgör en viktig kontakt till universiteten och forskarvärlden.

Nämnderna ger förslag till forskningsstipendier och understöd, tar initiativ till publikationer och forskningsprojekt samt arrangerar seminarier och föreläsningar.

 • Historiska nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar kännedomen om den svenskspråkiga befolkningens och kulturens historia i Finland, och samordnar och främjar finlandssvensk historieforskning.

  Medlemmar:

  akademilektor, docent Ann-Catrin Östman (ordförande), Åbo Akademi
  universitetslektor Derek Fewster, Helsingfors universitet
  universitetslektor, docent Björn Forsén, Helsingfors universitet
  docent Kenneth Gustavsson, Åbo Akademi
  professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi
  professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet
  professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
  professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
  professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet
  professor Peter Stadius, Helsingfors universitet
  docent André Swanström, Åbo Akademi
  professor Charlotta Wolff, Åbo universitet

  Som historiska nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Sandra Waller (Åbo Akademi).

  Sandra Waller skriver en doktorsavhandling om den finländska nationens och den finlandssvenska identitetens konstruktion,  med etniciteter och exotism som ingångspunkter. Syftet med avhandlingen är att behandla hur visuella etniska stereotyper och arketyper framställs i svensk media i Finland cirka 1870–1939. Källmaterialet är teater och skämtteckningar, men dessa konstformers bimediala aspekter – hur bild och text interagerar för att skapa mening – är också ett centralt forskningsobjekt, liksom bilders roll i det finländska samhället under en tidsperiod där grunden lades till kulturer och identiteter som fortfarande består.

 • Litteraturvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar litteraturforskning, särskilt sådan som berör den svenska litteraturen i Finland.

  Medlemmar:

  universitetslektor, docent Kristina Malmio (ordförande), Helsingfors universitet
  professor Claes Ahlund, Åbo Akademi
  universitetslärare, docent Pia Maria Ahlbäck, Åbo Akademi
  professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet
  universitetslektor, docent Anna Hollsten, Helsingfors universitet
  professor Päivi Lappalainen, Åbo universitet
  fil.dr Judith Meurer-Bongardt, Universität Bonn
  professor Mattias Pirholt, Södertörns högskola
  professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet
  universitetslärare, docent Maria Österlund, Åbo Akademi

  Som litteraturvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar fil.dr Julia Tidigs (Helsingfors universitet).

  I sitt postdoktorala projekt ”Samtidslitterära accenter” undersöker fil.dr Julia Tidigs språklig brytning som textfenomen, tema och konstnärlig metod i svenskspråkig prosa och lyrik från Finland och Sverige under de senaste årtiondena. Syftet är att förstå med vilka medel brutet språk skrivs fram, men även detta språks förändrade tematiska funktion och politiska laddning i nutida litteratur, samt hur sönderbrytningen av ordet får estetisk men också kritisk verkan i samtidslyriken. I anslutning till projektet sammanställer Tidigs en monografi om flerspråkighet i finlandssvensk litteratur från 1990-talet till i dag, där språklig variation hos författare som Ralf Andtbacka, Monika Fagerholm, Peter Sandström och Kjell Westö analyseras ur bl.a. multimodal, spatial och litteratursociologisk synvinkel.

 • Samhällsvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar en systematisk forskning om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden samt dess ställning inom det finländska samhället.

  Medlemmar:

  professor emeritus Tom Moring (ordförande)
  professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
  universitetslektor Anna Henning, Helsingfors universitet
  professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi
  akademilektor Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi
  universitetslektor Katarina Pettersson, SSKH vid Helsingfors universitet
  professor Jan Saarela, Åbo Akademi
  professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet

  Som samhällsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar PM Daniel Kawecki (Helsingfors universitet).

  Kawecki skriver en doktorsavhandling om affektiv politisk polarisering i Finland. Inom temat behandlas bland annat polarisering i de bägge språkgrupperna samt kring språkfrågan. Forskningsmaterialet består i första hand av data från Finlands valforskningsprogram. Studiens huvudmålsättning är att undersöka i vilken utsträckning politiska identiteter och ideologi kan förklara förändringar i affektiv polarisering.

 • Språkvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar språkvetenskaplig forskning om svenskan i Finland.

  Medlemmar:

  professor Camilla Wide (ordförande), Åbo universitet
  avdelningsföreståndare, fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
  professor Siv Björklund, Åbo Akademi
  rektor, professor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada
  professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi
  universitetslektor, fil.dr Jannika Lassus, Helsingfors universitet
  professor Camilla Lindholm, Tammerfors universitet

  professor Jan Lindström, Helsingfors universitet
  professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
  huvudredaktör, fil.dr Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken
  universitetslektor, docent Anna Slotte, Helsingfors universitet

  Som språkvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar fil.dr Jenny Stenberg-Sirén (Helsingfors universitet).

  I sitt postdoktorala projekt undersöker fil.dr Jenny Stenberg-Sirén appgenerationens språkliga normer och praktiker i sociala medier. Projektet består av en komparativ studie av 15–19-åriga ungas multimodala språkliga praktiker i utvalda sociala medier (Snapchat, Instagram och WhatsApp) ur ett normperspektiv samt av en kvalitativ studie av ungas språkliga medvetenhet, metaspråkliga resurser och språkliga attityder. Studien bygger på två typer av material: de ungas inlägg på sociala medier samt intervjuer. I projektet undersöks bland annat vilka språkliga normer som kommuniceras via de olika plattformarna, med hänsyn till förekomsten av talspråklighet, regionala varieteter och samverkan mellan svenska, finska och engelska språkdrag, samt hur medvetna de unga är om sina språkliga och kommunikativa mönster, hur aktiva val de gör i kommunikationen och hur de förklarar sina val.

 • Traditionsvetenskapliga nämnden (2021–2023)

  Nämnden understöder och främjar etnologisk, folkloristisk och annan traditionsvetenskaplig forskning om den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

  Medlemmar:

  professor Lena Marander-Eklund (ordförande), Åbo Akademi
  universitetslärare, docent Blanka Henriksson, Åbo Akademi
  arkivamanuens, fil.dr Niklas Huldén, Åbo Akademi
  specialforskare, docent Tiina-Riitta Lappi, Migrationsinstitutet

  docent Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
  professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
  fil.dr Sofie Strandén-Backa, Åbo Akademi
  fil.dr Tytti Steel, Helsingfors universitet

  professor emerita Anna-Maria Åström, Helsingfors

  Som traditionsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FL Andreas Backa (Åbo Akademi).

  Backa är doktorand i nordisk folkloristik. Syftet med hans avhandling är att studera självhushållares egna förhållningssätt till sin verksamhet, särskilt hur affekt och kroppslighet samverkar, synliggörs och kommuniceras i material om självhushållning. Till grund för avhandlingen ligger intervjuer, deltagande observation, arkivmaterial, självhushållningsböcker och -bloggar. Materialet analyseras med ett fenomenologiskt inspirerat kulturanalytiskt grepp som sätter fokus vid den levda kroppen och erfarenheten.

Prisnämnder

 • Allmänna prisnämnden

  SLS delar ut litterära pris på sin årshögtid den 5 februari. Vetenskapliga rådet fastställer på förslag av Allmänna prisnämnden vilka skönlitterära och vetenskapliga arbeten som ska premieras.

  Medlemmar utsedda för prisutdelningen 2022:

  professor Mattias Pirholt, ordförande

  skönlitterära sektionen
  förläggaren Jonas Ellerström
  docent Maria Lassén-Seger
  författaren Gungerd Wikholm

  fackbokssektionen
  universitetslektor Heidi Grönstrand
  biträdande professor Sofie Henricson
  docent Stefan Nygård

 • Prisnämnden för Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

  Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas årligen ut den 16 maj till en framstående forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.

  Medlemmar, utsedda för prisutdelningen 2021:

  SLS representanter
  professor Henrik Meinander, ordförande
  professor Pauline von Bonsdorff
  rektor Mona Forsskåhl

  Åbo Akademis representanter

  professor Peter Nynäs (suppleant Björn Vikström)
  docent Laura Hollsten (suppleant Eva Österbacka)