Nämnder

SLS anlitar en bred expertis i olika nämnder, råd, kommittéer och andra grupper.

Totalt engagerar SLS i sina förtroendeorgan över 200 experter inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också inom ekonomi- och egendomsförvaltning. Förtroendeorganen och deras medlemmar tillsätts av vetenskapliga rådet och finansrådet.

 • Forskningsnämnden

  Forskningsnämnden är rådgivande organ i forskningsfrågor. Nämnden utarbetar bland annat riktlinjerna för utlysning och evaluering av forskningsprojekt och insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt. Nämnden ger förslag till vetenskapliga rådet om vilka projekt SLS ska finansiera.

  Medlemmar:

  professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet, ordförande
  docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
  professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
  professor Tom Moring, Helsingfors universitet
  professor Camilla Wide, Åbo universitet
  akademilektor, docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi
  forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

 • Utgivningsnämnden

  Utgivningsnämnden gör upp riktlinjerna för SLS utgivning. Nämnden utser granskare och beviljar utgivningstillstånd för publikationer. Nämnden godkänner också de årliga utgivningsplanerna och följer upp försäljnings- och marknadsföringsrapporter och annan rapportering.

  Medlemmar:

  professor Tom Moring, Helsingfors universitet, ordförande
  rektor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada
  docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
  professor emerita Anna-Maria Åström, Helsingfors
  professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
  utgivningschef Jennica Thylin-Klaus, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

 • Redaktionsrådet för Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI)

  Redaktionsrådet för FMI svarar för att institutets utgivning håller hög kvalitet och bredd och sprider kunskapen om den svenska folkmusiken och -dansen i Finland.

  Medlemmar:

  professor Johannes Brusila, Åbo Akademi, ordförande
  FM Siv Ekström, viceordförande
  FD Kaj Ahlsved

Vetenskapliga nämnder

De vetenskapliga nämnderna är en central del av SLS forskningsverksamhet. En bred vetenskaplig expertis finns samlad inom nämnderna och medlemmarna utgör en viktig kontakt till universiteten och forskarvärlden.

Nämnderna ger förslag till forskningsstipendier och understöd, tar initiativ till publikationer och forskningsprojekt samt arrangerar seminarier och föreläsningar.

 • Historiska nämnden (2018–2020)

  Medlemmar:

  akademilektor, docent Ann-Catrin Östman (ordförande), Åbo Akademi
  universitetslektor Derek Fewster, Helsingfors universitet
  FD Cecilia af Forselles, Finska Litteratursällskapet
  docent Björn Forsén, Helsingfors universitet
  docent Kenneth Gustavsson, Museibyrån, Åland
  professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
  professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
  docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
  professor Pirjo Markkola, Jyväskylä universitet
  docent Henry Nygård, forskare, Pedersöre
  professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
  docent Charlotta Wolff, Helsingfors universitet

  Som historiska nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Miriam Rönnqvist (Åbo Akademi).

  Miriam Rönnqvist skriver en doktorsavhandling om revoltkommunikation i det svenska riket under 1600-talets första hälft. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur nationell och transnationell revoltkommunikation spred sig och hur interna såväl som utländska revolter diskuterades av den politiska eliten. Som utgångspunkt betraktas överhetens rädsla för uppror och dess metaforiska framställningssätt som påverkade varandra ömsesidigt. I källmaterialet ingår bl.a. Riksrådets protokoll, böndagsplakat, kansler Axel Oxenstiernas korrespondens, den kungliga korrespondensen och diplomatiska brev.

 • Litteraturvetenskapliga nämnden (2018–2020)

  Medlemmar:

  professor Claes Ahlund (ordförande), Åbo Akademi
  docent Pia Maria Ahlbäck, Åbo Akademi
  professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet
  docent Anna Hollsten, Helsingfors universitet
  professor Päivi Lappalainen, Åbo universitet
  docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
  FD Judith Meurer-Bongardt, Universität Bonn
  professor Bo Pettersson, Helsingfors universitet
  professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet
  docent Maria Österlund, Åbo Akademi

 • Samhällsvetenskapliga nämnden (2018–2020)

  Medlemmar:

  professor Karmela Liebkind (ordförande), Helsingfors universitet
  professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
  professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi
  universitetslektor Anna Henning-Lindblom, Helsingfors universitet
  professor Tom Moring, SSKH vid Helsingfors universitet
  professor Jan Saarela, Helsingfors universitet
  professor emerita Susan Sundback, Åbo Akademi
  professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet

  Som samhällsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar PM Marina Näsman (Åbo Akademi).

  Näsman skriver en doktorsavhandling i socialpolitik om psykiskt välmående hos äldre i Österbotten och Västerbotten. Syftet med avhandlingen är att erhålla ny och utökad kunskap om vilka faktorer som kan främja psykiskt välmående hos äldre men också vilka faktorer som riskerar orsaka en försämring i den psykiska hälsan och hur den negativa effekten av dessa faktorer kan förebyggas. Materialet består av enkät- och intervjudata från Botnia Atlantica projektet GERDA (Gerontologisk Regional Databas och Resurscentrum). Resultaten ur avhandlingen kan användas för att förbättra de äldres livskvalitet och för att utveckla social- och hälsovårdstjänster samt fungera som beslutsunderlag beträffande äldrefrågor i kommunerna.

 • Språkvetenskapliga nämnden (2018–2020)

  Medlemmar:

  professor Camilla Wide (ordförande), Åbo universitet
  FD Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
  professor Siv Björklund, Åbo Akademi
  rektor Mona Forsskåhl, Yrkeshögskolan Arcada
  professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi
  FD Jannika Lassus, Helsingfors universitet
  professor Jan Lindström, Helsingfors universitet
  professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
  FD Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken
  PeD Anna Slotte, Helsingfors universitet

  Som språkvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Sarah Wikner (Åbo Akademi).

  Wikner skriver en doktorsavhandling om den talade svenskan i Helsingfors. Syftet är att belysa dagens Helsingforssvenska ur olika synvinklar, genom att dels undersöka talarnas egna uppfattningar om sitt språk och dess eventuella särdrag, dels studera det faktiska språkbruket och variationen när det gäller vissa drag. Materialet består av intervjuer, perceptionstest och inspelade vardagssamtal.

 • Traditionsvetenskapliga nämnden (2018–2020)

  Medlemmar:

  föreståndare, docent Ruth Illman (ordförande), Donnerska institutet, Åbo Akademi
  professor emerita Anna-Maria Åström, Helsingfors
  FD Blanka Henriksson, Åbo Akademi
  FD Niklas Huldén, Åbo Akademi
  FD Eerika Koskinen-Koivisto, Jyväskylä universitet
  docent Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
  biträdande professor, docent Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi
  professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
  docent Pia Olsson, Helsingfors universitet
  FD Sofie Strandén-Backa, Åbo Akademi
  docent Susanne Österlund-Pötzsch, Svenska litteratursällskapet (sakkunnig)

  Som traditionsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar FM Karin Sandell (Åbo Akademi).

  Sandell skriver en doktorsavhandling i folkloristik om näthat mot det svenska i Finland. Syftet med avhandlingen är att studera hur näthat mot det svenska i Finland görs genom att fokusera på näthatet i sig, upplevelser av näthat och hur näthatet behandlas i media. Materialet består bland annat av direkta exempel på näthat i form av citat från internetforum, intervjuer med personer som utsatts för näthat och tidningsartiklar i ämnet. 

Prisnämnder

 • Allmänna prisnämnden

  SLS delar ut litterära pris på sin årshögtid den 5 februari. Vetenskapliga rådet fastställer på förslag av Allmänna prisnämnden vilka skönlitterära och vetenskapliga arbeten som ska premieras.

  Medlemmar, utsedda för prisutdelningen 2020:

  professor Pauline von Bonsdorff, ordförande

  skönlitterära sektionen
  förläggaren Jonas Ellerström
  docent Maria Lassén-Seger
  författaren och journalisten Gungerd Wikholm

  fackbokssektionen
  FD Sofie Henricson
  docent Lars-Folke Landgren
  FD Freja Rudels

 • Prisnämnden för Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

  Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas årligen ut den 16 maj till en framstående forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.

  Medlemmar, utsedda för prisutdelningen 2019:

  SLS representanter
  professor Henrik Meinander, ordförande
  professor Pauline von Bonsdorff
  rektor Mona Forsskåhl

  Åbo Akademis representanter
  professor Mikael Lindfelt (suppleant Peter Nynäs)
  professor Eva Österbacka (suppleant Laura Hollsten)