Ge ut en bok på SLS

Har du ett manus som skulle passa in i vår utgivning?

SLS publicerar högklassig vetenskaplig litteratur och sakprosa inom humaniora och samhällsvetenskaper. Vi ger ut både tryckta och digitala böcker och utgåvor. 

Våra skrivinstruktioner berättar hur noter, litteraturförteckning, bildtexter med mera ska skrivas i manus som skickas in till SLS.

För mera information, kontakta utgivningschefen Jennica Thylin-Klaus (wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej ).

 • Vår utgivningspolicy

  Ett viktigt mål för SLS utgivningsverksamhet är att sprida kunskap om det svenska i Finland och erbjuda en utgivningskanal för forskning och arkivmaterial med anknytning till humaniora och samhällsvetenskaper.

  SLS utgivning omfattar bland annat insända manuskript, skrifter och digitala utgåvor producerade inom projekt som finansierats av SLS samt beställningsverk.

  Varje bok som ges ut på SLS utkommer även digitalt, antingen samtidigt med den tryckta utgåvan eller efter en karenstid. Parallellpublicering av artiklar på till exempel universitetens webbplatser är tillåten, och parallellpublicering av hela verk sker enligt överenskommelse med SLS.

  Utgivningen och det redaktionella arbetet håller en hög nivå vad beträffar akribi, språkriktighet och läsbarhet. De käll- och verkutgåvor som utges av SLS bygger på en hög editionsfilologisk kompetens. Ledstjärnor för den digitala utgivningen är beständighet, användarvänlighet, sökbarhet och integrering i nationella och internationella infrastrukturer. SLS värnar också om bokkonsten och bokkulturen genom att ge ut omsorgsfullt formgivna böcker med en hög grafisk profil.

  SLS huvudserie är Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS). Samtliga manuskript som är avsedda att utkomma i serien SSLS granskas enligt de kvalitativa och etiska krav som tillämpas av det internationella vetenskapssamfundet. De granskade volymerna märks med Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade vetenskapliga publikationer. Vid sidan om huvudserien SSLS ger SLS ut serien SLS Varia. I denna serie utkommer publikationer som ligger i linje med SLS uppdrag, men som genom sin karaktär förutsätter en annan granskningsprocess än de publikationer som utkommer i huvudserien. Dessa verk granskas internt inom SLS enligt fastställda kriterier.

  Beslut om granskning, inklusive val av granskare, och utgivning fattas av utgivningsnämnden, som är ett av vetenskapliga rådet tillsatt expertorgan med uppgift att ansvara för principerna för SLS utgivning.

 • Skrivanvisningar
 • Utgivningsbeslutet

  Utgivningsbeslut fattas av SLS utgivningsnämnd. Beslut bygger på en bedömning av manuskriptets kvalitet och lämplighet för SLS profil och kapacitet, samt på utlåtanden av de två granskare som utsetts av utgivningsnämnden.

  Endast färdiga manuskript granskas. Om författaren vill att boken illustreras bör en illustrationsplan med bildtexter bifogas till manuskriptet före granskningen.

 • Granskningen

  Granskarna bedömer manuskriptets vetenskapliga nivå och betydelse. De tar ställning till om resultaten och/eller tolkningarna är nya och om material respektive metod är ändamålsenliga, tolkningarna väl underbyggda, argumenteringen stringent och slutsatserna motiverade. Granskarna förväntas också uttala sig om manuskriptets språk, stil och akribi.

  Granskare av källutgåvor och editioner bedömer om introduktion och kommentarer är korrekta, ändamålsenliga och tillräckligt omfattande, om manuskriptbeskrivningen och principerna för textetableringen är adekvata och konsekventa samt om variantapparaten i förekommande fall är logiskt och korrekt uppställd.

  Granskarutlåtandena avges anonymt. SLS kan omformulera slutsatserna till rekommendationer för författaren, men denna har rätt att få del av de ursprungliga utlåtandena.

 • Utgivningsprocessen

  När utgivningsnämnden har antagit ett manuskript för publicering ingås ett förlagsavtal. Författaren bearbetar manuskriptet utgående från granskarutlåtandena och eventuella önskemål från nämnden och SLS. Vidare kommer författaren och SLS överens om en preliminär tidtabell.

  Förlagsredaktören redigerar manuskriptet och korrigerar språket i samråd med författaren. Bokens titel slås fast i samråd mellan författaren och SLS.

  Ombrytningen tar vid när manuskriptet, inklusive eventuella tabeller och figurer, är färdigt och allt illustrationsmaterial finns tillhanda.

  Bokens grafiska utseende planeras av en formgivare som ofta också gör själva ombrytningen. Den grafiska planeringen sker i samråd mellan författaren, formgivaren och SLS, men i sista hand är det SLS som avgör hur boken ska se ut. SLS väljer grafisk formgivare och tryckeri. All kommunikation med formgivaren och tryckeriet går via förlagsredaktören. SLS bestämmer upplagans storlek.

  När boken är ombruten får författaren ett första korrektur, i vilket bland annat sakfel, stavfel och felaktiga avstavningar korrigeras. Boken korrekturläses också på SLS.

 • Marknadsföring och distribution

  SLS utgivning marknadsförs på bokmässorna i Helsingfors, Göteborg och Åbo samt under andra evenemang. Utgivningen marknadsförs också till särskilda målgrupper genom annonser och kampanjer i olika kanaler. Årets utgivning presenteras i en vår- och en höstbroschyr.

  Vi samarbetar med förlag i Finland och Sverige genom delupplagor, översättningar eller distributionsavtal. En viktig kanal för spridningen av SLS utgivning utomlands är bytesverksamheten mellan bibliotek, som Bytescentralen för vetenskaplig litteratur ansvarar för.

  Vår utgivning finns till salu i Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors och i andra välsorterade bokhandlar. Bokdistributionen sköts av Porvoon Kirjakeskus och Vetenskapliga samfundens delegations publikationslager.