Verksamhetsprinciper

SLS verksamhet styrs av definierade verksamhetsprinciper. På den här sidan hittar du verksamhetsprinciperna enligt tema.

 • Forskning, arkivverksamhet och utgivning
 • Förvaltningsprinciper
 • Öppen tillgänglighet
 • Informationsförvaltning, personal och kommunikation
 • Anmälningskanal

  För att säkerställa att SLS följer de lagar och regler som gäller verksamheten och att ingen behandlas på ett olagligt eller osakligt sätt har SLS inrättat en anmälningskanal. Tjänsten ger alla en möjlighet att anonymt rapportera misstankar om överträdelser inom SLS verksamhet, inklusive verksamhet som SLS finansierar.

  Alla SLS medarbetare och förtroendevalda ska i sitt arbete inom SLS följa bindande lagstiftning, SLS interna regelverk och de externa regelverk som SLS förbundit sig att följa. Det samma gäller verksamhet som SLS finansierar. Via anmälningskanalen kan man anmäla misstankar om direkta lagbrott men även brott mot SLS interna regelverk och de externa regelverk som SLS har förbundit sig till, såsom God vetenskaplig praxis, Etikprövning inom humanvetenskaperna, God stiftelsepraxis eller Principles for Responsible Investment.

  Vem som helst kan rapportera misstankar om överträdelser i anmälningskanalen. Anmälan ska alltid göras i god tro. SLS garanterar att den som i god tro berättar om sina misstankar och deltar i utredningen av eventuella överträdelser inte kommer att utsättas för repressalier. Missbruk av kanalen, det vill säga att avsiktligen anmäla sådant som man vet att inte är sant, är däremot en allvarlig överträdelse som kan leda till rättsliga påföljder.

  Exempel på ärenden som kan rapporteras:

  • olaglig hantering av personuppgifter
  • brott mot de forskningsetiska regelverken i forskning som SLS bedriver eller finansierar
  • jäv vid utdelningen av projektmedel, stipendier, understöd eller pris
  • olaglig diskriminering av personer som berörs av SLS verksamhet
  • andra allvarliga brott mot lagstiftningen eller SLS etiska principer

  Anmälningskanalen ska inte användas för:

  • att ge respons på SLS verksamhet
  • att framföra idéer om hur SLS verksamhet kunde utvecklas
  • att ansöka om finansiering av SLS

  Anmälningskanalen tillhandahålls av en extern part, Centralhandelskammaren, för att säkerställa total anonymitet. SLS får enbart tillgång till tidpunkten för och innehållet i rapporten. SLS får inte tillgång till sådan information som kunde leda till identifiering av avsändaren, såsom metadata eller IP-adresser. Anmälaren kan också välja att göra anmälan med sitt namn. Också när man anmäler med sitt eget namn är man skyddad mot repressalier. Inom sju dagar får anmälaren en bekräftelse på att anmälan mottagits. Därefter svarar SLS inom tre månader och meddelar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av anmälan. När man gör anmälan får man en kod som man bör spara. Med koden kan man logga in i tjänsten för anonymt se och svara på meddelandena från SLS.

  Anmälningarna blir tillgängliga i anonym form för de personer inom SLS som handlägger dem. I utredningen kan man vid behov också använda andra sakkunniga för att garantera att ärendet utreds på korrekt sätt. Alla som behandlar anmälningarna är bundna av tystnadsplikt för att garantera att behandlingen är konfidentiell.

  Till anmälningskanalen