Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
Köp
Under åren 2005–2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet Spara det finlandssvenska talet vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De berättar om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I denna bok görs djupdykningar i olika delar av Spara talet-materialet. Här beskrivs de åboländska dialekterna så som de talades i början av 2000-talet, och jämförelser görs av olika drag i finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Sociolingvistisk variationsanalys används för att beskriva och förklara variation och förändring i språkbruket. Jämfört med äldre beskrivningar har de åboländska dialekterna närmat sig det finlandssvenska standardspråket samtidigt som vissa dialektdrag, t.ex. former som tykt 'tyckte', står sig mycket starka. I stadsspråken håller å andra sidan vissa drag som varit typiska för finlandssvenskan, t.ex. di 'de', på att minska. Boken avslutas med en artikel som visar hur Spara talet-materialet kan vidareutvecklas och på automatisk väg förses med information som möjliggör ännu mer detaljerade och mångsidiga sökningar i talspråkskorpusen Talko.
Author
Therese Leinonen (f. 1976) är forskardoktor i nordiska språk vid Åbo universitet. Hennes forskningsintressen omfattar språkideologier, dialekter och sociolingvistik. Doktorsavhandlingen An acoustic analysis of vowel pronunciation in Swedish dialects (2010) bygger på inspelningar med närmare 1 200 talare i Sverige och Finland gjorda i projektet SweDia 2000. Därutöver har hon erfarenhet av att arbeta med stora dialektsamlingar bl.a. som redaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål och som medutvecklare av den dialektgeografiska webbapplikationen Gabmap. Tillsammans med Marika Tandefelt har hon gett ut rapporten Svenskan i Finland – ett språk i kläm? (2000).

Utgivare
Utgivningsår
2015
ISBN
 • 978-951-583-292-4
 • 978-951-583-446-1
  (PDF)
 • 978-951-583-349-5
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-446-1
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-349-5
  (EPUB)
Antal sidor
230
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Upphovsrätt
Serie