Information till dig som fått understöd

Vi kontaktar per e-post alla som beviljats stipendier, understöd, projektmedel eller postdoktoral befattning. Kom ihåg att göra rekvisitionen i god tid, senast tre veckor före önskad utbetalningsdag.

Namnen på dem som beviljats pris, stipendier och understöd offentliggörs när SLS vetenskapliga råd fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras på SLS webbplats. Beviljade stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond publiceras också på Finlands Akademis webbplats. 

OBS! Om du har blivit beviljad medel av Svenska kulturfonden, vänligen vänd dig till kulturfonden för mer information om nästa steg i processen.

 • Uppskov och användning

  Stipendium och understöd är reserverade för mottagaren ett år efter det att den sökande fått positivt besked om stipendium/forskningsmedel. Efter att det första året förflutit kan mottagaren anhålla om ytterligare uppskov för högst ett år.

  Användningstiden för stipendierna kan förlängas på grund av militärtjänstgöring, moderskaps-/faderskapsledighet eller vårdledighet och långvarig sjukdom eller något annat vägande skäl.

  En anhållan om förlängning lämnas in till SLS forskningsadministratör.

  Stipendiaten ska meddela SLS om hen inte kommer att utnyttja sitt stipendium eller endast använder delar av det. SLS beslutar om eventuell återbetalning.

 • Beskattning

  Stipendierna är skattefria upp till den gräns som fastställts av skattemyndigheterna. Om mottagarens totala stipendiesumma på årsnivå överstiger den maximala skattefria gränsen beskattas stipendiemottagaren för den överstigande delen. Stipendier och understöd ska uppges i inkomstdeklarationen. SLS meddelar skattemyndigheterna alla beviljade stipendier och understöd.

 • Pensions- och olycksfallsskydd

  Enligt lagen om arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsskydd för stipendiater ska mottagare av stipendier teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Försäkringen är obligatorisk och gäller personer som är bosatta i Finland. Premien som ska betalas är cirka 14 % av det beviljade beloppet. Stipendiaten tecknar försäkringen. SLS meddelar LPA om beviljade stipendier och understöd.

 • Information till mottagare av postdoktoral befattning

  För att de medel som SLS beviljat ska utbetalas krävs att universitetet bekräftar att det tar emot forskaren.

  För de postdoktorala befattningar som SLS väljer att finansiera ingås forskningsavtal mellan universitetet, SLS och forskaren. 

 • Publikationer

  Ett exemplar av samtliga publikationer, såväl tryckta som digitala, ska skickas till SLS forskningsadministratör Kajsa Rytikoski (xnwfn.elgvxbfxv@fyf.svif.sls@iksokityr.asjak ).