Harald Dalströms fond

  • År:
  • Fondkapital:
    2 460,41 €
  • Grundkapital:
    569,23 mark
  • Avkastning:
    98,42€
Harald Dalström. Bild: Daniel Nyblin (Museiverket, Helsingfors)
Harald Dalström. Bild: Daniel Nyblin (Museiverket, Helsingfors)

Fonden används för SLS verksamhet.


Fil.mag. Harald Dalström (1868–1956) avlade filosofie kandidatexamen och knöts som amanuens till Riksarkivet, varifrån han övergick i Statistiska centralbyråns tjänst. År 1911 utnämndes han till chef för Helsingfors stads nyinrättade statistiska kontor, som han själv fick planera och organisera. Året innan hade han stått i ledningen för folkräkningen i Helsingfors och gjorde samma sak tio år senare. Dalström tillträdde samtidigt en ny tjänst som sekreterare vid stadsfullmäktiges kansli, varifrån han flyttade över till motsvarande befattning vid Drätselkammaren. I samband med omorganiseringen av den kommunala centralförvaltningen och införandet av stadsstyrelseinstitutionen 1931 avgick han med pension. Han var en anlitad kraft i många statliga och kommunala kommittéer och fick specialuppdrag ännu efter sin avgång.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.