Fonden Strömma gård

  • Fondkapital:
    0,00 €
  • Grundkapital:
    850 hektar jord- och vattenområden

Fondens ändamål är att stöda svensk utbildning, forskning och utveckling gällande i första hand naturbruk. Där det är motiverat bör projekt i Kimito eller på Strömma gård ges företräde.

Strömma gård bör bevaras och förvaltas som en helhet. Den ska skötas omsorgsfullt och ändamålsenligt enligt uppgjord skogsbruksplan, med åkrarna utarrenderade och bostadshusen uthyrda med undantag för hus i gåvogivarnas användning. Vid skötseln ska hänsyn tas till strävan att upprätthålla ett levande kulturlandskap. Skötseln av gården omfattar såväl ekonomisk som praktisk förvaltning av gården. SLS ombesörjer till exempel gårdens bokföring och deklaration, förhandlingar med myndigheter, indrivning av inkomsterna, erläggande av gårdens utgifter, underhåll av byggnader, skötseln av vägar, park med mera.
 

Med ett gåvobrev donerade tre systrar, födda Lönnberg, 1996 Strömma gård bestående av cirka 850 hektar jord- och vattenområden till SLS. Förvaltningen av gården inklusive de av gåvogivarna gemensamt ägda byggnaderna övertogs såsom en fristående fond inom SLS. Donatorerna, fru Sigrid Nonneli Rotkirch (1925–2008), agronom Carin El-Githa Lönnberg (1926–) och agronomie- och forstmagister Chira Emerenzia Kaplan (1930–2005) önskade bevara traditionen med en odelad egendom i en situation, där en naturlig fortsättning inom släkten inte längre förelåg. Systrarna Lönnberg växte upp i ett hem där båda föräldrarna var agronomer.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.