Anna Eklunds testamentsfond till minne av hennes far, rektorn och läraren, kapten Max Modeen

  • År:
  • Fondkapital:
    645 530,07 €
  • Grundkapital:
    ca 125 000 mark
  • Avkastning:
    22 593,55€
Anna Eklund. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Anna Eklund. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fondens nettoavkastning skulle först användas till en historik över finländska präster i Ingermanland. Sedan detta förverkligats ska avkastningen utdelas till finlandssvenska författare som belöning för kulturhistoriskt värdefullt arbete på svenska.

Anna Modeen (1888–1965) blev student 1906 och tjänstgjorde under 13 år vid Livbolaget Suomi. Hon gifte sig med förvaltningssekreteraren, vicehäradshövding Johan Eklund 1919 och blev änka 19 år senare.

Hennes far, kapten Maximilian Modeen föddes 1863 och inskrevs i kadettskolan i Fredrikshamn 1875, därifrån han dimitterades sju år senare. Som officer tjänstgjorde han vid Kuopio skarpskyttebataljon, varifrån han ”för sjuklighet erhållit afsked med kaptens rang och rättighet att bära uniform”, såsom beslutet formulerades 1899. Hans intresse för militära frågor gjorde honom under många år till en av de flitigaste medarbetarna i Finsk militär tidskrift. Vid sidan av sina militära uppgifter började Modeen ägna sig åt lärarens kall, först som matematiklärare och sedan som rektor för Kuopio svenska samskola. Hösten 1902 startade han Viborgs svenska samskola. Skolans verksamhet blev dock kortvarig eftersom rektorn ett och ett halvt år senare dog för egen hand.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.