Anvisningar för ansökan om stipendier & understöd

Du kan lämna in din ansökan på svenska, norska, danska eller engelska. SLS tar emot ansökningar i sitt elektroniska ansökningssystem som är öppet under ansökningstiden.

 

Nedan hittar du ansökningsvillkoren för de olika understöden, och anvisningar för din ansökan. Läs dem noga. Vänligen notera att inga ändringar kan göras i ansökan efter att den har skickats in.

Den sökande och den som beviljas stipendium eller understöd ska vara samma person eller organisation. Då en organisation ansöker om medel anges organisationens FO-nummer i sökandeprofilen.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

 • Akademisk forskning

  Du kan ansöka om ett personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen, eller om du har avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning. Doktorander bifogar intyg över inskrivning för doktorsexamen. Doktorer bifogar intyg över doktorsexamen. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om stipendium för postdoktoral forskning om förhandsgranskarnas utlåtanden finns till hands. Utlåtandena bifogas ansökan.

  SLS beviljar inte professorer med tillsvidareanställning arbetsstipendium. Det samma gäller lektorer vars befattning inkluderar möjlighet till forskning. Däremot kan professorer och lektorer beviljas personliga resestipendier samt stipendier för materiel och externa tjänster.

  SLS beviljar inte stipendier för arbete med magisteravhandling.

  Du som söker ett personligt forskarstipendium från SLS kan beviljas ersättning för ett arbetsrum vid ett universitet eller en högskola. (Se Arbetsrum vid universitet.)

  För längre vistelser vid utländska universitet, högskolor eller forskningsinstitut beviljas medel från Stiftelsernas post doc-pool, där SLS är medlem.

  Stipendiesummornas storlek

  Sökande per månad (€) per år (€)
  doktorand 2 400 28 800
  doktor 2 800 33 600
  docent eller doktor på docentnivå 3 400

  40 800

  Summorna inkluderar den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 % av beloppet). Den årliga skattefria summan är 24 761,09 euro (2022).  Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid.

  Arbetsrum vid ett universitet i Finland

  Doktorander och forskare som avlagt doktorsexamen kan i sin ansökan anhålla om att få medel för ett arbetsrum vid universitetet. Ta reda på om ditt universitet uppbär hyra för arbetsrum och lägg i så fall till den årliga hyran i den totala summan du ansöker om.

  Stipendiet inklusive hyran för arbetsrummet betalas ut när forskaren ingått avtal med universitetet om rummet och SLS har fått det undertecknade avtaletUniversitetet fakturerar därefter forskaren för arbetsrummet. Om inget avtal ingås ger SLS inte förhöjningen till forskaren.

  Universitetet ingår ett avtal med forskaren under följande förutsättningar:

  • Om stipendiaten är inskriven för doktorandstudier vid universitetet ingås alltid avtal.
  • Om stipendiaten har avlagt doktorsexamen ingås avtal, om den enhet  där forskningen ska bedrivas har möjlighet till det.

  Enheten ansvarar för att forskaren får ett arbetsrum, enligt samma standard som gäller för universitetets anställda med motsvarande uppgifter. Enheten sköter också om övriga grundläggande förutsättningar för arbetet, såsom lämpliga arbets- och laboratorielokaler, datakommunikations- och utskriftstjänster samt tillgång till bibliotek och informationstjänster (om licenserna tillåter det) i samma utsträckning som universitetet allmänt erbjuder sina anställda.

  Anskaffning av dator eller telefon behöver inte inkluderas, liksom inte heller företagshälsovård eller andra sociala förmåner som ges åt universitetets anställda.

  Arbetsrummen kan vara i gemensam användning av flera stipendiater eller forskare.

  Forskningsplan

  Närmare anvisningar finns i ansökningsformuläret. Forskningsplanen ska inte läggas som bilaga till ansökan. 

  Forskningsplanen är en del av ansökningsformuläret som består av dessa delar: bakgrund, mål, forskningsmetoderna och forskningsmaterialet, förväntade resultat, publicering, samt hur forskningen berör det svenska i Finland.

  Open access-publicering

  Doktorer kan söka om medel för open access-publicering i samband med en ansökan om arbetsstipendium. SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens modell.

  Publikationsförteckning

  Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar för publikationsförteckning.

  Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem. 

 • Historik och dokumentation

  Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för historiker, bl.a. historiker över kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia. Det går också att ansöka för dokumentation och information inom miljövård och teknologi (i september)Stipendier och understöd beviljas enbart för att arvodera eller avlöna skribenter och inte för bl.a. layout, tryckning, illustrationer, utställningar eller filmer.

  Stipendiesumman kan inte överskrida 2 800 euro per månad utan en välmotiverad orsak.

  Projektplan

  Projektplanen ingår i ansökningsformuläret och består av dessa delar: beskrivning av projektet, preliminär disposition, en kort presentation av skribenten/skribenterna, redogörelse över mål och målgrupper och publicering.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens modell för meritförteckning för forskare.

  Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem. 

 • Bildkonst, musik och tonsättning

  Endast professionella konstnärer och musiker eller organisationer beviljas stipendier och understöd av SLS. Forskningsprojekt kan inte ansöka om stipendium.

  Ansöker du om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 800 euro per månad, utan en välmotiverad orsak.

  Projektplan

  I planen ska finnas en beskrivning av projektet, en kort presentation av den/de som utför arbetet och en redogörelse över mål och målgrupper.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen är obligatorisk för en privatperson som lämnar in ansökan. Den ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens modell för meritförteckning för forskare.

  Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem. Vi tar inte emot bilagor separat.

 • Resebidrag, materialkostnader, externa tjänster, trycknings- och översättningsstöd och konferens eller seminarium

  Resestipendium kan beviljas forskare som ska besöka konferenser eller samla in forskningsmaterial. Medel för konferenser beviljas endast om forskaren håller föredrag eller på annat sätt deltar i programmet. Resestipendium för insamling av material kan också beviljas personer som arbetar med historik eller dokumentation. Forskningen eller undersökningen ska beröra det svenska i Finland (undantag: teologi, miljövård och teknologi).

  Understöd för anskaffning av materiel och anlitande av externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer/organisationer för historik eller dokumentation. Materielanskaffningen och/eller den externa tjänsten måste vara direkt kopplad till det pågående arbetet.

  Villkoren för trycknings- och översättningstöd kan läsas här.

  Medel beviljas för anordnande av konferenser och seminarier. Endast organisationer kan ansöka. Evenemanget måste ha en koppling till det svenska i Finland.

Till ansökan

När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.