Anvisningar för ansökan om stipendier & understöd

Skriv din ansökan på svenska, norska, danska eller engelska och lämna in den i SLS elektroniska ansökningssystem.

Nedan hittar du ansökningsvillkoren för de olika understöden, och instruktioner för din ansökan. Läs dem noga. Vänligen notera att inga ändringar kan göras i ansökan efter att den har skickats in.

Den sökande och den som beviljas stipendium eller understöd ska vara samma person eller organisation. Då en organisation ansöker om medel är det organisationens kontonummer och FO-nummer som ska uppges.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

 • Akademisk forskning

  Du kan ansöka om ett personligt forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen, eller om du har avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning.

  SLS beviljar inte professorer med tillsvidareanställning arbetsstipendium. Det samma gäller lektorer vars befattning inkluderar möjlighet till forskning. Däremot kan professorer och lektorer beviljas personliga resestipendier samt stipendier för materiel och externa tjänster.

  SLS beviljar inte stipendier för arbete med pro gradu-avhandling.

  Du som söker ett personligt forskarstipendium från SLS kan beviljas ersättning för ett arbetsrum vid ett universitet eller en högskola. (Se Arbetsrum vid universitet.)

  För längre vistelser vid utländska universitet, högskolor eller forskningsinstitut beviljas medel från Stiftelsernas post doc-pool, där SLS är medlem.

  Stipendiesummornas storlek

  Sökande per månad (€) per år (€)
  doktorand 2 200 26 400
  postdok-forskare 2 600 31 200
  doktor på minst docentnivå 3 200

  38 400

  Summorna inkluderar den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen (14 % av beloppet). Den årliga skattefria summan är 20 728,49 euro (2019). Stipendiaten betalar skatt på den överstigande delen. Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid.

  Arbetsrum vid universitetet

  Doktorander och forskare som avlagt doktorsexamen kan i sin ansökan meddela om de vill ha ett arbetsrum vid/i anslutning till universitetet. Det innebär att ett beviljat forskarstipendium höjs med 7 % som ersättning för de kostnader som rummet förorsakar. Ta reda på om ditt universitet tar betalt för arbetsrum innan du ansöker om ersättning.

  Stipendiet inklusive förhöjningen betalas ut när forskaren har ingått avtal med universitetet om arbetsrummet och SLS har fått det undertecknade avtalet. Universitetet fakturerar därefter forskaren för arbetsrummet. Om inget avtal ingås ger SLS inte förhöjningen till forskaren.

  Universitetet ingår ett avtal med forskaren under följande förutsättningar:

  • Om stipendiaten är inskriven för doktorandstudier vid universitetet ingås alltid avtal.
  • Om stipendiaten har avlagt doktorsexamen ingås avtal, om den enhet  där forskningen ska bedrivas har möjlighet till det.

  Enheten ansvarar för att forskaren får ett arbetsrum, enligt samma standard som gäller för universitetets anställda med motsvarande uppgifter. Enheten sköter också om övriga grundläggande förutsättningar för arbetet, såsom lämpliga arbets- och laboratorielokaler, datakommunikations-, post- och utskriftstjänster samt tillgång till bibliotek och informationstjänster (om licenserna tillåter det) i samma utsträckning som universitetet allmänt erbjuder sina anställda.

  Anskaffning av dator eller telefon behöver inte inkluderas, liksom inte heller företagshälsovård eller andra sociala förmåner som ges åt universitetets anställda.

  Arbetsrummen kan vara i gemensam användning av flera stipendiater eller forskare.

  Forskningsplan

  Planen får omfatta högst 10 000 tecken.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Obligatorisk för doktorander och doktorer som ansöker om stipendium. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens modell.

  Publikationsförteckning

  Obligatorisk för doktorer som ansöker om stipendium. Publikationsförteckningen uppgörs enligt Finlands Akademis anvisningar för publikationsförteckning.

  Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem.  Vi tar inte emot bilagor separat.

 • Populärvetenskapliga undersökningar och dokumentation

  Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för populärvetenskapliga undersökningar, bl.a. historiker över kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia. Ansökningar kan också göras för dokumentation och information inom miljövård och teknologi.

  Ansöker du om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 600 euro per månad utan en välmotiverad orsak.

  Projektplan

  Planen får omfatta högst 10 000 tecken.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens modell för meritförteckning för forskare.

  Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem. Vi tar inte emot bilagor separat.

 • Bildkonst och tonsättning

  Endast professionella konstnärer och musiker eller organisationer beviljas stipendier och understöd av SLS. Forskningsprojekt kan inte ansöka om stipendium.

  Ansöker du om ett personligt stipendium kan summan inte överskrida 2 400 euro per månad, utan en välmotiverad orsak.

  Projektplan

  I planen ska finnas en beskrivning av projektet, en kort presentation av den/de som utför arbetet och en redogörelse över mål och målgrupper.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen är obligatorisk för en privatperson som lämnar in ansökan. Den ska till valda delar följa Forskningsetiska delegationens modell för meritförteckning för forskare.

  Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem. Vi tar inte emot bilagor separat.

 • Resebidrag, materialkostnader, externa tjänster, tryckningsbidrag och konferens/seminarium

  Resestipendium kan beviljas forskare som ska besöka konferenser eller samla in forskningsmaterial. Medel för konferenser beviljas endast om forskaren håller föredrag eller på annat sätt deltar i programmet. Resestipendium kan också beviljas personer som arbetar med historik eller dokumentation om de ska samla in material.

  Understöd för anskaffning av materiel och anlitande av externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer/organisationer för historik eller dokumentation. Materielanskaffningen och/eller den externa tjänsten måste vara direkt kopplad till det pågående arbetet.

  Tryckningsbidrag ges för tryckning av böcker och artiklar eller utgivning i digital form.

  Medel beviljas för anordnande av konferenser och seminarier. Evenemanget måste ha en koppling till det svenska i Finland.

  Projektplan

  Lämna in en kortfattad plan över hur stipendiet ska användas.

  Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen är obligatorisk för akademiska forskare och den som lämnar in ansökan om historik och dokumentation. Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens modell för meritförteckning för forskare.