Ansökan om stipendier & understöd

Privatpersoner och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd. Ansökningstiden är i februari och september.

Du kan ansöka om understöd för

För mer information, kontakta seminarie- och stipendiekoordinator Kajsa Rytikoski (xnwfn.elgvxbfxv@fyf.svif.sls@iksokityr.asjak , +358 9 618 771 19). 

För information om understöd för musik och bildkonst, kontakta kanslichef Jonas Lång, (wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj )

 • Ansökningstid i februari

  Etnologi och folkloristik

  • För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten i etnologi och folkloristisk om finlandssvenskarna och den svenska kulturen i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 
  • För utgivning av tidskrifter i etnologi och folkloristik på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska) tidskrifter.
  • För anordnande av större vetenskapliga konferenser.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.
  • För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Medlen beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.

  Genealogi och biografi

  • För ett fullbordat arbete i släkthistoria, grundad på pålitligt källmaterial, eller som understöd för förarbetet till ett sådant verk.
  • För en välskriven levnadsteckning över en bemärkt person inom kulturlivet.

  Medel beviljas ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond 

  Historia

  • För vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten samt historik och dokumentation. Stipendium kan sökas av personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar något som berör det svenska i Finland (inklusive forskning som berör den svenska tidens historia i Finland). Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 
  • För utgivning av historiska tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska) tidskrifter.
  • För anordnande av större vetenskapliga konferenser.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.
  • För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Medlen beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II; Gösta Schybergsons donationsfond.

  Journalistik (obs! Utlyses inte 2021)

  • För publicister för vidare studier eller fortbildning.
  • För doktorander i mediaforskning och journalistik.

  Medel beviljas ur Arvid Neovius fond.

  Kulturhistoria

  • För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten i kulturhistoria om finlandssvenskarna och den svenska kulturen i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 
  • För utgivning av tidskrifter i kulturhistoria på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska) tidskrifter.
  • För ordnandet av större vetenskapliga konferenser.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.
  • För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

  Kyrkohistoria

  • För personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar kyrkohistoria som berör det svenska i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska eller andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet, språk eller hemort. 
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

  Litteraturhistoria

  • För ett fullbordat arbete i litteraturhistoria, skrivet efter ingående arkivstudier, eller för förarbetet till ett sådant verk.

  Medel beviljas ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond.

  Litteraturvetenskap

  • För vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten i litteraturvetenskap. Forskningen ska beröra det svenska i Finland. Forskningsresultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet.  
  • För utgivning av litteraturvetenskapliga tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska) tidskrifter.
  • För anordnande av större vetenskapliga konferenser.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.
  • För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Medel beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.

  Reseunderstöd inom nordiska språk

  • För reseunderstöd till studerande och yngre forskare inom ämnet nordiska språk vilka önskar besöka andra universitet i Norden, företrädesvis Uppsala universitet, om syftet med resan är studier eller forskning. Stipendium kan beviljas sökande med svenska eller finska som modersmål och som är inskriven vid Helsingfors universitet.

  Medel beviljas ur professor Carl-Eric Thors stipendiefond.

  Samhällsvetenskaper

  • För vetenskapliga arbeten inom samhällsvetenskaper om den finlandssvenska befolkningens struktur och samhällsförhållanden, och dess ställning i det finländska samhället. Forskningen ska beröra det svenska i Finland. Forskningsfrågorna förutsätts åtminstone delvis problematisera det svenska i Finland på samhälls-, grupp- eller individnivå ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet.
  • För utgivning av samhällsvetenskapliga tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska) tidskrifter.
  • För anordnande av större vetenskapliga konferenser.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.
  • För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster. Forskningen ska beröra det svenska i Finland.

  Medel beviljas ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I; Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.

  Svenska språket

  • För personer och organisationer som forskar i eller dokumenterar något som berör svenskan i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk. Det finns inga begränsningar beträffande forskarens nationalitet. 
  • För utgivning av språkvetenskapliga tidskrifter på svenska eller tvåspråkiga (svenska och finska) tidskrifter.
  • För anordnande av större vetenskapliga konferenser.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial. 
  • För anskaffning av materiel och kostnader för externa tjänster.

  Medel beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

 • Ansökningstid i september

  Bildkonst

  • För att främja bildkonst, måleri, skulptur och grafik som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

  Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

  Ekonomi och statistik

  • För svenskspråkiga medborgare i Finland som idkar vetenskaplig ekonomisk forskning eller statistisk forskning på det ekonomiska området, inklusive befolkningsläran.

  Medlen beviljas ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond.

  Holger Frykenstedts stipendium

  • För arbetet med en pro gradu-avhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

  Medicin

  • För reseunderstöd till framgångsrika, finlandssvenska medicine studerande och -kandidater för kompletterande studier eller kurser utomlands.

  Medel beviljas ur Carl-Johan von Troils minnesfond.

  Miljövård och teknologi

  • För forskning och publikationer i miljövård och teknologi, inklusive forskning kring och utvecklande av vindkraften. Stipendier kan beviljas forskare eller organisationer som verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial.

  Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

  Musik och musikvetenskap

  Till musiker, forskare eller organisationer för:

  • konstnärlig verksamhet eller forskning som befrämjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda
  • forskning kring och publicering av verk om Pacius eller
  • omfattande framföranden av Pacius verk

  Fredrik Pacius anda syftar på Pacius livsgärning: hans centrala betydelse för att professionalisera Finlands musikliv, öppna det mot omvärlden och knyta det till samtidens europeiska musikkultur samt introducera och etablera nya former och strukturer i konsert-, kör- och operaverksamheten och i musikutbildningen.

  I enlighet med detta kan stöd ges såväl för nya strömningar i musiklivet som för att vårda, utforska och sprida musikarvet. Verksamheten får gärna vara gränsöverskridande, innovativ, professionell samt kunskapsbyggande och -spridande.

  Det finns inga begränsningar beträffande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

  Medlen beviljas ur Fredrik Pacius minnesfond.

  Rättshistoria

  • För rättshistorisk forskning på svenska rörande den svensk-finska rätten eller någon av dess delområden, inklusive romersk rätt, ur ett historiskt perspektiv med beaktande av den juridiska vetenskapens särskilda aspekter.

  Medel beviljas ur Sten och Ebba Wasastjernas fond för rättshistorisk forskning.

  Skeppsbyggnad

  • För svenskspråkiga studerande i skeppsbyggnad på högskolenivå i Finland, för studier eller praktik utomlands.

  Medel beviljas ur Lennart Engströms stipendiefond.

  Svenska språkets fortbestånd

  • För att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland. Stipendier kan beviljas institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle.

  Medlen beviljas ur Bo Backströms fond.

  Teologi

  • För forskning i teologi till forskare som verkar i Finland. Resultaten kan publiceras på svenska och andra språk.
  • För resor med syftet att hålla föredrag vid konferenser eller att samla in forskningsmaterial.

  Medlen beviljas ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

  Tonsättning

  • För att främja tonsättningskonst som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

  Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

  Tryckningsbidrag

  • För utgivning av vetenskapliga och populärvetenskapliga verk skrivna på svenska.
  • För skönlitterära och biografiska verk skrivna på svenska färdiga att ges ut i tryckt eller digital form.

  Medlen beviljas ur Christian och Constance Westermarcks fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.

  Så här ansöker du

  Lämna in din ansökan under den aktuella ansökningstiden.

  Ansök här
   

  Se stipendier enligt ämnesområde och ansökningstid

  Till instruktionerna

  Beslutsprocessen

  Vi meddelar alla som beviljas stipendium/understöd eller får avslag på sin ansökan per epost.

  SLS vetenskapliga nämnder, forskningsnämnd eller särskilt utsedda stipendienämnder går igenom ansökningarna och gör förslag till vilka som ska godkännas. SLS vetenskapliga råd fattar det slutliga beslutet om vilka stipendier och understöd som beviljas, vanligen i april och november.

  SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut. 

  De som lämnar in ansökningar för stipendier och understöd är själva ansvariga för att ansökan är komplett. SLS forskningsenhet ger gärna råd och hjälp i uppgörandet av ansökan.