Alma Söderhjelms fond

Fonden skulle användas för premiering av en finländsk historieförfattare, i enlighet med fem noggrant preciserade punkter. Som huvudprincip fastställdes att SLS utan ansökan vartannat år skulle utge ”såsom belöning för doktorsgrad (vad vi nu benämna licentiatavhandling) eller eventuellt i framtiden (om licentiatexamen engång bortfaller) en mot sådan avhandling svarande tryckt publikation på svenska språket«” Bland övriga bestämmelser noterar man åsikten att ”arbeten i allmän historia alltid skola belönas framför sådana i nordisk historia, även där de förra äro mindre förtjänstfulla än de senare”. En klar prioritering vid val av pristagare angavs också: ”… ifall tvekan mellan likvärdiga arbeten råder, yngre författare bör ha företräde framom äldre och kvinnlig framför manlig”. En avslutande mening i Söderhjelms reglemente var ”De, vilka inneha professur, kunna endast i undantagsfall prisbelönas.”.

Fonden instiftades med anledning av att Finlands första kvinnliga docent, fil.dr Alma Söderhjelm (1870–1949) fyllde 50 år den 10 maj 1920. Donatorerna var totalt 55 personer.

Alma Söderhjelm föddes i Viborg. Efter studentexamen 1889 valde hon allmän historia som huvudämne vid universitetet i Helsingfors. Hon hann efter avlagd kandidatexamen verka som lärare under en kort tid. Söderhjelm åkte även till Paris och fördjupade sig i Frankrikes historia. År 1900 disputerade hon med en franskspråkig avhandling om tidningspressen under den franska revolutionen. Avhandlingen fick lysande kritik, i synnerhet utomlands. Alma Söderhjelm blev 1906 docent i allmän historia vid Alexandersuniversitetet och därmed dess första kvinnliga lärare. Men när hon 1913 sökte en professur i samma disciplin förvägrades hon dispens från sitt kön. Frågan väckte så stor uppmärksamhet att den senare ledde till en lagändring som gav kvinnor rätt att söka professurer. Åbo Akademi inrättade en personlig professur i allmän historia för Söderhjelm. Med denna tjänst, som hon innehade 1927–1937, blev hon Finlands första kvinnliga professor.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.