Utdelade pris 2020

För mer information om utdelade pris, se SLS årsredovisning.

 • Karl Emil Tollanders pris (utdelat på SLS årshögtid 5.2)

   

  Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Monika Fagerholm för romanen Vem dödade bambi? I sitt banbrytande författarskap har Fagerholm förnyat det skönlitterära språket och blivit stilbildande inom det svenska språkområdet. Hennes verk är en inspirationskälla framförallt för unga kvinnliga författare i Finland och internationellt. I sin senaste roman visar Fagerholm hur våld söndrar både sitt offer och sin förövare. Med en kännspak kombination av närhet och distans synliggörs ömsesidiga beroenden av vänskap, begär, konkurrens och makt. Vid sidan av sitt nydanande och samhällsrelevanta författarskap har Fagerholm genom sin skrivskola främjat andra skribenters skönlitterära utveckling, och därmed den svenska och finska samtidslitteraturen.

 • Övriga pris utdelade 5.2

   

  Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs fond tillföll författaren Malin Kivelä för romanen Hjärtat. Med det självupplevdas kraft och ett sinnligt detaljrikt språk skriver hon om livets och dödens blåmärken, hur tillvaron stannar upp när ens nyfödda barn måste hjärtopereras och skrivandet är en omöjlig flyktväg. Existensens
  grundfrågor kombineras med upplevelsen av den egna kroppen och drömmarna, av sjukhusvardagens rutiner, kaffe och skräck.

  Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Robert Åsbacka för romanen Till livets slut. Författaren R. R. Eklund, hans 1900-tal och brevväxlingen med Hagar Olsson har i berättelsen smidigt fått fiktiv gestalt. Huvudpersonens velighet har en motpol i den gåpåige illusionsmakaren Edmund Hellbergs framgångsdyrkan. Romanen utvecklas till en varm och stark skildring av oföretagsamhetens konsekvenser, modersberoende och alkoholism, kärlekens väsen och inte minst av skrivandets villkor.

  Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll professor Marika Tandefelt för hennes banbrytande arbete med den mångvetenskapliga bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går. Verket sammanfattar forskningens rön på ett vetenskapligt gediget och för den intresserade allmänheten tillgängligt sätt. Som huvudredaktör och författare av centrala avsnitt i verket har Tandefelt burit ansvaret för en omfattande och angelägen kulturgärning som visar på konflikter, kontraster, nyanser och innovation i de olika sammanhang där svenskan brukats och brukas i Finland.

  Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll dramaturgen Annina Enckell för dramatiseringen av Bomullsängeln, baserad på Susanna Alakoskis roman. Pjäsen skildrar ömsint två unga kvinnors mödosamma väg från ett agrart samhälle till fabriksgolvet. Annina Enckell anlitas flitigt av det finlandssvenska teaterfältet som dramatiker, översättare och dramaturg och bidrar aktivt till att stärka den finlandssvenska dramatiken.

  Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll professor Nils Erik Villstrand för verket Åbo Akademi i sin början 1918–1945. Boken behandlar tillkomsten av Åbo Akademi som det enda svenskspråkiga universitetet utanför Sverige. Här skildras insiktsfullt dess första decennier fram till krigsslutet ur ett
  internationellt, nationellt och lokalt perspektiv. Villstrand påvisar skickligt hur akademins utveckling, trots de första svåra åren med kraftig inflation, var framgångsrik med nya fakulteter och en egen handelshögskola.

  Ett pris om 9 000 euro var ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Annika Sandelin och illustratören Linda Bondestam för bilderboken Silkesapans skratt. Sandelin och Bondestam tar sig an ett svårt ämne: sorgen efter en älskad. Den fåordiga, uttrycksfulla texten, magnifikt buren av de färgmättade bilduppslagen, använder inte begrepp som kärlek eller död, men dessa är berättelsens kärna. Djurfabeln blir ett sätt att göra ämnet påtagligt för alla åldrar. Helheten utgör ett mästerverk i sitt slag.

  Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll filosofie doktor Ulrika Gustafsson för biografin Min ljusa stad. Sally Salminen, livet och litteraturen. Gustafssons porträtt av Salminen förenar gedigen arkivforskning med djuplodande insikter i kvinnors självbiografiska berättande. Lösgjort ur den traditionella askungesagan om henne framstår Salminens författaröde som ett av våra mest fascinerande, präglat av geografiskt gränsöverskridande, okonventionella livsval och oförtröttligt skapande. Gustafsson synliggör därmed kanonbildningens mekanismer och kastar fruktbart ljus över litteraturhistorieskrivningens dunkel.

  Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Johanna Ehrnrooth. I sin konst rör hon sig mellan det abstrakta och det föreställande, teckning och måleri. Ofta förefaller hennes bilder samtidigt visa och dölja sina motiv. Bortvändhet och tillvändhet växlar i fragment, upprepningar och collageartade helheter. Vid sidan av linjens elegans och färgens lätthet finns en filosofisk nivå, en behandling av seendets paradox.

  Ett pris om 10 000 euro ur fonden Gustaf III:s minne tillföll professor Gunnar Broberg för Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné. Vetenskapsmannens liv och gärning och det svenska 1700-talets lärda värld förvandlas till modern lärdomshistoria i en inträngande och samtidigt bred skildring av Linnés person, tankevärld och samtid, med alla dess motstridigheter och spänningar. Verket, som är baserat på omfattande material och extensiv forskning, skapar kritisk distans till en lång forskningstradition.

  Ett pris om 10 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll författaren Ralf Andtbacka för Potsdamer Platz – En dikt. Om den preussiska Siegesgöttin högt över Unter den Linden var Berlins kännetecken för resenärer som Strindberg och Munch, är den blåvita U-Bahnskylten som lyser från Ralf Andtbackas omslag i dag stadens mer jordnära symbol, och Potsdamer Platz växlingsrika historia dess moderna bakgrundstext. Andtbacka förenar innovativt platsens minne med dagbok, dikt och sociologi i ett rikt, mångskiktat verk.

  Ett pris om 10 000 euro ur Verner Hellströms prisfond tillföll filosofie doktor Victor Wilson för biografin En stor aktör i ett litet samhälle. John Gardberg 1899–1974. Boken är ett viktigt bidrag till Karis och västra Nylands lokalhistoria. John Gardberg deltog som ung i inbördeskriget på den vita sidan, en traumatisk upplevelse som bidrog till hans senare samhällsengagemang. Såsom långvarig rektor för Karis-Billnäs samlyceum gjorde han, själv filosofie doktor, en stor insats för kulturen och vetenskapen i Karis köping.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll politices doktor Richard Brander för avhandlingen Finland och den tidiga västintegrationen. Hjalmar Procopé och Europarörelsen 1948–1954. Studien är ett utmärkt bidrag till Europaforskningen. Den behandlar tidigare utrikesministern Hjalmar Procopé som inofficiell kontaktperson mellan Finland och den tidiga Europarörelsen. Procopé vistades i frivillig landsflykt i Sverige efter att ha försvarat president Ryti i krigsansvarighetsprocessen. Brander visar hur han trots detta lyckades finna en nisch för att arbeta för Finlands plats i Europa.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Maria Kautonen för avhandlingen Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt tal på olika färdighetsnivåer. Den gedigna och systematiska studien ger värdefull ny information om de svårigheter som finskspråkiga möter vid uttal av finlandssvenska. Kautonen uppvisar stor förtrogenhet med forskningsområdet och grundlig metodologisk medvetenhet. Avhandlingen rymmer även insiktsfulla resonemang kring hur de empiriska forskningsresultaten kan tillämpas i uttalsundervisning och bedömning av muntliga färdigheter.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll teologie doktor Björn Vikström för boken En gästfri Gud, en gästfri kyrka. Med Bibelns mångfasetterade bild av gästfrihet som utgångspunkt och vår globaliserade tid som fond, formulerar Vikström en gästfrihetens teologi. I en framställning präglad av beläsenhet och tillgänglighet framträder mötet med den andre som en utmanande men hoppfull möjlighet. Genom sitt etiskt angelägna ärende demonstrerar verket vikten av ett tvåtusenårsperspektiv på dagsaktuella frågor.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll fader Mikael Sundkvist som initierat och lett översättningen av ortodoxa gudstjänsttexter från gammalgrekiska till svenska. Det omfattande arbetet håller hög teologisk, filologisk och litterär standard. Bland annat Chrysostomosliturgin från
  400-talet har nu för första gången översatts direkt från originalspråket. Projektet utgör en kulturgärning som berikar och vidgar det svenska språkets domäner i Finland och i Sverige.

  Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Eva-Stina Byggmästar för diktsamlingen Nattmusik för dagsländor. Byggmästars rika produktion hämtade från början sin energi och egenart ur en bubblande livsglädje och en outtröttlig nyfikenhet på vad språket kan lockas att göra. Den starka nya samlingen rymmer, som titeln antyder, en djupnad poesi som fått göra plats också för mörkare stråk av känslomässig erfarenhet.

  Ett pris om 5 000 euro var ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Jens Mattsson och illustratören Jenny Lucander för bilderboken Vi är lajon! som inkännande skildrar en familj vars äldsta barn insjuknar och dör – allt berättat ur yngsta barnets perspektiv. Med syskonens stökiga vilddjurslek som motor levandegör text och bild i spänstigt samspel barnberättarens parallella yttre och inre verkligheter. En vågat mångbottnad bok som växer till ett rytande bifall för odödlig syskonkärlek.

  Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius minnesfond tillföll docent Nora Hämäläinen för Är Trump postmodern? En essä om sanning och populism. Boken är ett intellektuellt djuplodande och pedagogiskt tillgängligt försvar för kunskapens komplexitet. Genom att punktera nidbilden av postmodernismen som den samtida populismens och relativismens upphov, skärskådar Hämäläinen förenklingens lockelse i en svårgripbar och polariserad värld. Som motvikt framhåller hon nödvändigheten  av ett aktivt, maktkritiskt och självrannsakande sanningssökande.

  Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillföll författaren Henna Johansdotter för romanen Glasvaggan, i vilken ungdomars identitetssökande frontalkrockar med en verklighet där artificiellt liv hänsynslöst framställs och utnyttjas av härskande regimer. Med imponerande berättarförmåga och skicklig dialog tecknas ett svindlande dystopiskt science fiction-äventyr. Romanen förenar bladvändarintrig, språklig skärpa och levande porträtt av bokens centrala unga karaktärer, som vilsna söker sin plats i universum.

  Ett pris om 5 000 euro ur Spåreska fonden tillföll författaren Eva Odrischinsky för memoaren Som alla andra. Min judiska familj och jag. Genom en episodisk struktur som förnyar memoargenren belyser Odrischinsky sin uppväxt i Helsingfors judiska gemenskap och sina upplevelser i internationella miljöer. Hennes pregnant beskrivna personliga predikament ger djup åt det bredare sammanhanget av judisk europeisk erfarenhet i det tjugonde seklet. Stilen är klarsynt och livfull; tonen förenar melankoli och humor.

  Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll journalisten och musikern Kjell Ekholm för De gyllene åren. Rockens roll i Västnyland. Det stiligt illustrerade verket erbjuder medryckande läsning om det intensiva musiklivet i 1970- och 80-talets Västnyland. I boken framställs livscykeln för västnyländska rock-, dans- och countryband, vars processer har såväl universell som lokalhistorisk relevans. Med inlevelse och engagemang ger Ekholm en sympatisk skildring av musikgruppers stunder i stjärnglans.

  Ett pris ur Selma Wasastjernas prisfond om 3 000 euro var tillföll författaren och musikern Mattias Björkas och fotografen Thomas Ekström för Vasas flora och fauna. Atlas (noter, texter och bilder). Boken ritar en humoristiskt charmig och vemodig karta över ett landskap av outhärdlig konventionalitet, leda och tillkortakommanden. Det har samtidigt karaktären av förlorat paradis med stark dragningskraft och många minnen. Texterna och fotografierna samspelar i en det övergivna nöjesfältets poesi – flykten undan kärnfamiljebaserat villaliv och talkon där staketet blev snett.

 • Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

   

  Statsrådet Mauritz Hallbergs pris (20 000 euro) för bästa vetenskapliga verk på svenska 2020 tillföll FD Sarah Wikner för hennes doktorsavhandling Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation.

  Läs mer

 • Pro gradu-pris

  Graduprisen om 1 000 euro tilldelades följande magistrar:

  Lars och Bojen Huldéns pro gradu-pris i språkvetenskap tilldelades PeM Martina Hannula vid Helsingfors universitet för avhandlingen ”Tillsammans är vi starkare än ensamma”. En kvalitativ studie om gränsöverskridande arbete i samlokaliserad skola.

  Josua Mjöbergs pro gradu-pris i litteraturvetenskap tilldelades FM Hilda Forss vid Helsingfors universitet för avhandlingen Lyrik i en digital mediekultur. Digitalisering och remediering i Cia Rinnes författarskap.

  Ragna och Olav Ahlbäcks pro gradu-pris inom traditionsvetenskaperna tilldelades FM Lina Metsämäki vid Åbo Akademi för avhandlingen ”Man känner sig kanske ännu mer som en kvinna efter att man har fått amma två barn.” Makt, materialitet och performativ kvinnlighet i intervjuer om offentlig amning.

 • SLS studentpris

  Studentprisen om 1 000 euro tilldelades följande studenter:

  priset i modersmålet tilldelades Jakob Holm vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby och Joanna Fuhrmann vid Gymnasiet Grankulla samskola

  studentpriset i historia och i samhällslära tilldelades Emil Vasara vid Gymnasiet Grankulla samskola

 • Arkivets frågelistpris

  I arkivets frågelisttävling Duande och niande – hur gör man i dag? tilldelades Gunnel Holmström, Ann-Charlotte Ruisma och Gunnar Weissman penningpris à 100 euro.

 • Fredrik Pacius-priset

  Fredrik Pacius-priset om 15 000 euro ur Fredrik Pacius minnesfond tilldelades dirigenten Nils Schweckendiek för hans kreativa och profilhöjande arbete inom det finländska musiklivet.