Utdelade pris 2019

För mer information om utdelade pris, se SLS årsredovisning.

Se intervjuer med pristagare

 • Karl Emil Tollanders pris (utdelat på SLS årshögtid 5.2)

  Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll redaktören och författaren Tuva Korsström för verket Älvan och jordanden. En biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström. Boken utgör en nyanserad berättelse om konstnärskap och familj i 1900-talets Finland där skrivande, krig och föräldraskap – personliga och samhälleliga tragedier – påverkar varandra. Den bygger på brev, dagböcker och minnen, kompletterade av ett rikt bildmaterial. Perspektivet är analytiskt, och Korsström fullföljer skickligt kritikerns uppgift att sätta i sammanhang, förstå och belysa. Verket utgör en höjdpunkt i hennes mångsidiga verksamhet att som kulturredaktör och skribent lyfta fram såväl finländsk litteratur och kultur som internationella strömningar.

 • Övriga pris utdelade 5.2

  Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll poeten Eva-Stina Byggmästar för boken Orkidébarn. I denna sprittande diktsamling skriver Byggmästar om diktens tillblivelse genom att leka med traditionella metalyriska motiv och skapa nya. Dikten är ett hyperkänsligt orkidébarn som måste bäddas ner i mjukt fodrade holkar, gökur och radioapparater. Samlingen är ett angeläget försvar för diktkonsten vars villkor skaver mot värderingarna i vår samtid.

  Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Peter Sandström för Mamma november. Författaren blottlägger med språklig elegans och i lek med autofiktionen ständigt nya lager av det sant universella och allmänmänskliga. Med avstamp i vardagen och nära relationer undersöker Sandström brutalt men kärleksfullt människans inre ljus och mörker, dagrar och skuggor. I perspektiv av alltings förgänglighet blir nuet allt mer dyrbart.

  Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll kammarrådet Kari-Paavo Kokki för en banbrytande insats med att sammanfatta, konkretisera och nyansera de historiska stilarternas gestaltning i Finland. I de talrika kulturhistoriska utställningar han skapat, sammanställt och bidragit till – senast silverutställningen Lyster i Tavastehus – har epokerna presenterats utomordentligt sakkunnigt och åskådligt i en utarbetad och elegant kontext.

  Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll dramaturgen Janina Jansson för hennes långvariga arbete vid Radioteatern, som sedan 1990-talet främst producerat nyskriven finlandssvensk dramatik. Radioteatern har erbjudit en arena för nya dramatiker och varit ett laboratorium för nya former att producera och distribuera teater. Ett exempel på detta är den platsspecifika installationen Röster ur själarnas rum. En vandring i Lappvikens mentalsjukhus.

  Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie doktor Fredrik Hertzberg för verket "Mitt språk är ej i orden." Gunnar Björlings liv och verk. Som den första i sitt slag är denna biografi en kulturgärning. Hertzberg lodar djupt i Björlings sediment och skildrar såväl ett liv som ett enastående litterärt sammanhang. Med analytisk skärpa frilägger han växelspelet mellan dikt och kontext. Han tecknar ett mångfasetterat författarporträtt med bevarad respekt för det som är bortom orden.

  Ett pris om 16 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll vetenskapsredaktören Marcus Rosenlund för verket Väder som förändrade världen. I denna viktiga bok kopplas naturvetenskapliga fakta med historia och samhällsvetenskap. Rosenlund citerar Kants stridsrop Sapere aude! Våga veta! Det är en uppmaning som borde upprepas oftare i vår tid av alternativa fakta, inte minst vad gäller klimatet. Boken är tillgänglig och populärvetenskaplig i ordets bästa mening.

  Ett pris om 16 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll poeten Tomas Mikael Bäck för boken Morgon. Med ren och avklarnad stil leder Bäck läsaren genom vardagens försåtliga dramer. Hans bok är en lyrisk biografi, spelad mot bakgrund av natur och närvaron av obevekliga historiska realiteter – en ekokammare, där minnen brottas med glömska. Bäck skriver en vaken dikt där tillvaron i det skarpa morgonljuset framstår som mirakulös.

  Fredrik Pacius minnespris om 15 000 euro tillföll docent Glenda Dawn Goss för hennes insiktsfulla Sibeliusforskning. Goss obändiga forskarambition har resulterat i flera betydande böcker. Hon var bland annat ansvarig redaktör för den kritiska utgåvan av Sibelius Kullervo-symfoni. I sin Sibeliusbiografi från 2009 presenterar hon för en internationell publik engagerat och klarsynt Sibelius livsverk med djup förståelse för dess kulturella och politiska kontext.

  Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Nina Roos, vars måleri kännetecknas av en sällspord känslighet för färgens nyanser och valörer. I målningens tvådimensionella yta uppstår med små medel djup och form. Hennes konst förenar abstraktion och atmosfär, intellekt och känsla, och erbjuder åskådaren kontemplativa rum. Roos har även bidragit till samtidskonsten genom att undervisa vid Bildkonstakademin och vid Malmö Konsthögskola.

  Ett pris om 10 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll filosofie magister Camilla Granbacka för verket Sigrid Schauman — med palett och penna, en medryckande bok om en konstnär och ensamförsörjare som blev en av de tongivande konstkritikerna i vårt land. Framställningen täcker många sidor av bildkonstnärens långa liv, från familjetragedin med brodern Eugens attentat mot Bobrikov till det livslånga utvecklandet av hennes konstnärskap. Bildmaterialet är synnerligen rikt och välvalt.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Sanna Heittola för avhandlingen ”Poliisista päivää, från polisen god dag”. Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland. I avhandlingen beskrivs språkpraxis vid polisen på tvåspråkiga orter. Synvinkeln är innovativ: fenomenet studeras ur polisens perspektiv, inte ur medborgarnas. Undersökningen visar att polisen inte uppfyller kraven på språkutbildning och kontroll av språkkompetens. Avhandlingen ger ett välbehövligt diskussionsunderlag för polisens framtida arbete för tvåspråkighet.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll läraren Ole Högberg för verket Sista brukssamhället. Ett Finland genom Dalsbrukares ögon. Med känsla, öra och öga för bruksortens särprägel levandegör Högberg Dalsbruks drygt tre sekel långa historia. Arbetaren dikterar ögonhöjden och bruksorten utsiktspunkten för Högbergs blick. Dess räckvidd sträcker sig från den egna släktens livsöden till hela landets industriella, politiska och kulturella omvälvningar. I bygdens berättelse framträder den lilla människans stora historia.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Ann-Sofi Röj-Lindberg för avhandlingen Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie. Den metodiskt välavvägda avhandlingen ger ökad förståelse för matematikinlärning. Den visar att individuellt ansvar och tillhörighet i matematiska gemenskaper med läraren är viktigt. Matematikinnehållet behöver undersökas ur olika perspektiv och genom respektfullt ömsesidigt lyssnande. Röj-Lindberg visar hur en inkluderande gemenskap är avgörande för att en högstadieelev verkligen ska vilja lära sig matematik.

  Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Sabine Forsblom för romanen Betinkan. Med språklig energi och skoningslös blick väver författaren en färgstark berättelse om flickors längtan efter kärlek och bekräftelse samt priset man är beredd att betala för att få dem. Det handlar om lojalitet och rivalitet. Boken utspelar sig i arbetarklassmiljö i en småstad på 1970-talet.  Mycket är mörker, men humorn lyser ofta igenom.

  Ett pris om 5 000 euro var ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Anssi Hurme och illustratören Maija Hurme för bilderboken Skuggorna, som poetiskt behandlar en flickas och hennes pappas saknad efter mamman. Skuggorna är sorgens personifikationer. De avskärmar, skyddar, hindrar och tar plats men håller också sällskap. Berättelsen visar på fantasins och gestaltningens kraft; hur man kan umgås med sin sorg så att den blir en gäst och inte en inkräktare.

  Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius minnesfond tillföll journalisten Staffan Bruun för boken Mitt liv på HBL, en personlig skildring av författarens många år på Finlands enda svenskspråkiga rikstidning under en period när både tidningsproduktionen och medielandskapet förändrades helt. Bruun ger en bred bild av journalistikens utveckling i Finland under decennier och den digitala revolutionens utmaningar.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ina Rosqvists fond tillföll poeten Matilda Södergran för boken Överlevorna. Den stränga och asketiska poesi som Södergran aktiverar här äger en alldeles egen prägel. Med renbrända omtagningar av fraser och motiv, inte sällan med ekopoetiska undertoner, uppenbarar hon genom sin sinnrikt flätade diktsamling nya sammanhang, såväl språkliga som psykologiska. Ledorden är sorg, förlust och melankoli; tilltalet ljust och livstillvänt.

  Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillföll författaren Elin Willows för romanen Inlandet, som är en finstämd psykologisk studie i ensamhet, utanförskap och förändring. Med stor precision skildrar Willows vardagen i ett litet samhälle i norr. Miljön och årstidernas växlingar ramar in gestaltningen av isolering på ett konstfullt sätt. Den avskalade berättelsen om en långsam anpassning till platsen får läsaren att hålla andan. 

  Ett pris om 5 000 euro ur Spåreska fonden tillföll lokalhistorikern Magnus Cederlöf för verket Affären vid Vitsand år 1854. En fotnot i Krimkrigets historia. Boken utgör ett viktigt bidrag till Ekenäs stads historia. Cederlöf skildrar insiktsfullt och populärt hur det globala skeendet i form av Krimkriget berörde staden och dess invånare. Händelsen hade föga krigsstrategisk betydelse, men satte djupa spår i lokalsamhället. Författaren undersöker också hur händelseförloppet behandlades i den utländska tidningspressen.

  Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll sjukskötaren Patricia Bruun för boken Efter stormen i Tshikapa. En berättelse från Kongo-Kinshasa, som växer långt utöver sina pärmar och vidgar vyer. Ur skildringen av konkret hjälparbete stiger stora frågor om den goda viljans bevekelsegrunder och konsekvenser. I glidningarna mellan fakta och fiktion demonstrerar Bruun berättelsens sammanbindande kraft. Med fokus på kroppens sårbarhet och seghet röjer hon rum för hoppingivande mänsklighet i en splittrad verklighet.

 • Stipendier utdelade 5.2

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond utdelades ett stipendium om 10 000 euro åt filosofie magister Camilla Granbacka för en levnadsteckning över bildkonstnären Gösta Diehl och ett stipendium om 15 600 euro åt filosofie doktor Fredrik Hertzberg för monografin Ord och bild i 1920-talets finlandssvenska modernism.

 • Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2019

  Statsrådet Mauritz Hallbergs pris (20 000 euro) för bästa vetenskapliga verk på svenska 2019 tillföll FD Julia Dahlberg för hennes doktorsavhandling Konstnär, kvinna, medborgare: Helena Westermarck och det moderna genombrottets tid, 1880–1910.

  Läs mer

 • Pro gradu-pris

  Josua Mjöbergs pro gradu-pris i litteraturvetenskap tilldelades FM Kaneli Johansson vid Helsingfors universitet för avhandlingen "Jag är rädd att jag har jord i min mun". En ekofeministisk läsning av Sara Stridsbergs Darling River.

  Lars och Bojen Huldéns pro gradu-pris i språkvetenskap tilldelades FM Kirsi Kiviniemi vid Jyväskylä universitet för avhandlingen En fonetisk studie om svenskan i Sideby och Skaftung.

 • SLS Studentpris

  Studentpriset i modersmålet om 1000 euro tilldelades Nora Lillas, Topeliusgymnasiet i Nykarleby
  Studentpriset i historia om 1000 euro tilldelades Linn Svanberg, Katedralskolan i Åbo
  Studentpriset i samhällslära om 1000 euro tilldelades Elin Dölker, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors