Utdelade pris 2018

För mer information om utdelade pris, se SLS årsredovisning.

 • Karl Emil Tollanders pris (utdelat på SLS årshögtid 5.2)

  Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Kjell Westö för romanen Den svavelgula himlen, en vemodig och vacker berättelse om generationsklyftor, klasskillnader och samhällsförändring. I centrum står frågan om författarens moraliska ansvar: om kollektiva lögner som trots alla ansträngningar består och om hur svårt det är att överskrida sin köns- och etnicitetsbestämda horisont. Westö har i sina Helsingforsskildringar utforskat den finländska historien från de borgerliga antihjältarnas perspektiv. Det handlar lika mycket om de drömmar som driver dem som om de desillusioner som förlamar dem.

 • Övriga pris utdelade 5.2

  Plaketten Allt vad vi äga samman tillföll förlagsredaktören, fil.mag. Peter A. Sjögren för hans insatser till fromma för samarbetet och samförståndet mellan Finland och Sverige. Sjögren har under många år gjort ett viktigt arbete för att synliggöra den finlandssvenska litteraturen i Sverige. Han har även generöst delat med sig av sitt unika lexikografiska kunnande i Finland och verkat som brobyggare för språkvården mellan våra två länder.

  Ett pris om 20 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillföll författaren Michel Ekman för boken Självbiografiskt lexikon. Kring signalord som ”Långrev”, ”Sakna” och ”Älska” bedriver Ekman med stilistisk klarhet en arkeologi i sitt förflutna. Denna engagerande självsyn lyfter den enskildes livsöde till en allmän nivå, och resultatet är en melankolisk bildningsresa från vuxenlivet till den avlägsna barndomen. Ekmans lågmälda bok belyser dolda samband mellan människans livsfaser.

  Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll Brahestads museum, K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Jakobstads museum och Sydösterbottens landskapsmuseum för forskningsprojektet och bokserien Borgarliv i Österbotten 1700–1800. I två ambitiösa och nydanande studier har föremålens, boendets och nätverkens betydelse för borgerskapets livsformer och näringslivet i kuststäderna åskådliggjorts. Med engagemang och i mångvetenskaplig samverkan har de österbottniska museerna förmedlat  kulturhistorisk kunskap. Genom detta unika samarbete har museerna profilerat sig som viktiga lokala forskningsinstanser.

  Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll dramatikern Christoffer Mellgren för pjäsen Landet. Verket är ett drömspel som handlar om en utvandrares minnen, drömmar och längtan långt borta från hemlandet Finland. På ett inkännande sätt gestaltar pjäsen hur våra upplevelser som unga lever kvar inom oss och påverkar vår identitet och upplevelse av var vi hör hemma.

  Ett pris om 20 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Johanna Holmström för boken Själarnas ö. Denna välskrivna roman är fylld av varm empati för de kvinnoöden på Själö hospital som den skildrar. Med språklig skalpell blottlägger författaren de strukturer som genom historien använts för att förtrycka och begränsa kvinnors liv. Romanen är en berörande skildring av kvinnlig vänskap och gemenskap.

  Ett pris om 18 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll professor Tom Sandqvist för verket Vi söker ett sammanhang. Arthur Segal, Sonia Delaunay, Kasimir Malevitj och den östjudiska shtetteln. I sitt arbete beskriver Sandqvist tre centrala modernistiska konstnärskap mot bakgrund av det judiska tänkandet – ett sammanhang som hittills dolts bakom integration och assimilering. Sandqvist skildrar den östjudiska småstaden genom en mängd anekdoter och livsöden och med ett suggestivt språk som inte släpper sitt grepp om läsaren.

  Ett pris om 17 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll politices magister Torsten Ekman för verket Helsingfors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883–1917. Med Helsingfors gator som scen beskriver Ekman livfullt Finlands kamp för sin autonomi och förspelet till arbetarrörelsens strävan för ekonomisk och politisk rättvisa. Han belyser också det komplexa sambandet mellan självständighetssträvan och radikalisering i en för arbetarrörelsen omvälvande tid.

  Ett pris om 16 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Karin Erlandsson för boken Pärlfiskaren. Denna äventyrsberättelse är både en skattkarta och en skatt, en skimrande historia om pärlfiskaren Miranda som söker den eftertraktade Ögonstenen. Språket har smak, doft och färg. Berättelsen för oss till de outforskade djupen av vår innersta längtan och ställer frågan om vad som verkligen är viktigt.

  Fredrik Pacius minnespris om 15 000 euro tillföll docent Pekka Gronow för hans pionjärinsatser för fonogramarkiv och hans banbrytande forskning på området. Tack vare Gronows outtröttliga arbete kan vi i dag och i framtiden ta del av vår musikkulturs auditiva minne. Hans högklassiga, vetenskapliga och populärvetenskapliga produktion har också på ett betydande sätt ökat kunskapen om inspelningarnas och skivindustrins musikhistoriska betydelse.

  Ett pris om 10 000 euro ur Stiftarnas fond tillföll författaren Mauri Kunnas för boken Koiramäen Suomen historia (Hundarnas historiebok. Finland, en del av Sverige). På ett pedagogiskt tilltalande sätt lyfter författaren fram historiska skeenden som sträcker sig mycket längre tillbaka än det sekel av självständighet som nu firas och visar den svenska tidens stora betydelse för vårt lands samhälleliga och demokratiska utveckling. Kunnas genomslagskraft som folkbildare är i en klass för sig.

  Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Harri Monni för ett gediget arbete med den visuella abstraktionens komplexitet. Med collageliknande måleriteknik och noga utvalda, ofta sprakande färger blir varje målning till en fascinerande värld i sig. Gång på gång upprättas balansen mellan otyglat och tyglat, där drivkraften tycks vara målerisk eufori.

  Ett pris om 10 000 euro ur fonden Gustaf III:s minne tillföll filosofie doktor Juha-Matti Granqvist för avhandlingen Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748–1808). Sosiaalihistoriallinen perustutkimus. Granqvists grundliga genomgång av ett digert källmaterial om Helsingfors borgerskap under en period av snabb ekonomisk och samhällelig utveckling bidrar med ny kunskap om enskilda människor och urban kultur. Analysen av maktspelet mellan hantverkarna, köpmännen och kronan i tvillingsamhället Helsingfors-Sveaborg berikar forskningen om staden under den gustavianska epoken.

  Ett pris om 10 000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond tillföll filosofie doktor Tatjana Brandt för boken Fängslad. Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet. Med brinnande engagemang och stilistisk skärpa utforskar Brandt livet och litteraturen i fruktbar och smärtsam friktion. Genom en dialog med romankonstnärer och poeter från Frances Burney till det sena 1900-talets diktare utvecklas ett sätt att läsa – och leva – där lyhördhet och oavlåtlig uppmärksamhet kan skänka tillvaron dess mening åter.

  Ett pris om 5 000 euro var ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll forskaren Tobias Berglund och journalisten Niclas Sennerteg för verket Finska inbördeskriget. Den välskrivna och balanserade framställningen ger nya insikter genom att granska inbördeskriget ur ett Sverigesvenskt perspektiv. Författarna frilägger den sociala och politiska bakgrunden och låter läsaren komma nära krigsförloppet och dess tragiska efterspel.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll redaktör Pia Ingström för boken Den mystiska näktergalen. Judar, armenier och greker i Istanbul. På sin vindlande färd genom Istanbul lyckas Ingström frilägga minoriteternas dolda historia i staden, där såväl förtryck och glömska som envist trots och en levande minneskultur framträder. Essän är både reseskildring och betraktelse över Turkiets kosmopolitiska förflutna och senaste politiska utveckling. Kontrasteringen av minoritetsskap där och här ger hisnande perspektiv.

  Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll docent Charlotta Wolff för verket Kejsarens man. Constantin Linder och hans värld 1836–1908. Med stilistisk briljans tecknar författaren bilden av en man som i ett historiskt brytningsskede i Finlands historia ställs inför vägval som kan leda till framgång eller personlig katastrof. Kontexten utgörs av ett samhälle som ännu präglas av intellektuell kosmopolitism samtidigt som nationella och sociala frågor får allt större relevans.

  Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Thomas Brunell för diktsamlingen Li Berlin som är en fängslande vandring genom Berlin och dess historia. Dikterna återger en intensiv upplevelse av världsstadens kalejdoskopiska liv samt känslor av ensamhet och melankoli. Boken är ett lyckat exempel på flerspråkighet. En del av dikterna är översatta till tyska av Peter Lüttge och löper parallellt med den svenska texten.

  Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Carina Karlsson för romanen Algot. Det poetiska språket glöder allt starkare när den unge båtsmannen Algot anländer till Åland och lika rastlöst som obevekligt rör sig mot sitt våldsamma slut. Lilla ofredens kollektiva katastrof speglas i det individuella förloppet; krigets osäkerhet och desperation får sin motsvarighet i det hårda åländska vardagslivet.

  Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius minnesfond tillföll filosofie doktor Carola Ekrem för verket Många krokar i långdansen. Finlandssvenska ordspråk och talesätt. Verket presenterar tusentals ordspråk och talesätt, upptecknade i olika delar av Svenskfinland under 125 år och indelade enligt tema. Samlingen är en rik källa för historiska tillbakablickar – ordspråken tecknar en bild av gångna tiders föreställningar, seder och bruk, och läsaren roas, förfäras och förundras.

  Ett pris om 5 000 euro var ur Selma Wasastjernas prisfond tillföll författarna Lina Hagelbäck och Ulrika Nielsen för diktsamlingen Ömhetsmarker. Med en sällsam energi och språklig aptit går Hagelbäck och Nielsen i dialog med varandra, poesin och det poetiska arvet. Mot all konvention, och med en drabbande ironisk distans, skapar de ett nytt lyriskt ackord i den samtida litteraturen. Orden får ett polyfont liv och glider ut i okända marker.

  Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillföll författaren My Lindelöf för boken Färdas (in och ut ur bilden). I denna finstämda diktsamling utforskar författaren språkets uttrycksförmåga genom att ta läsaren med sig på resor till olika länder, trakter och verklighetsskikt. Mikrokosmos möter makrokosmos; landskap, iakttagelse, bild och beskrivning glider in i varandra. Med ett till synes enkelt språk skapar Lindelöf en ström av förnimmelser som öppnar läsarens sinnen.

  Ett pris om 5 000 euro ur Spåreska fonden tillföll musikredaktör Lena von Bonsdorff för boken I väntan på Herkules. Martin Wegelius – banbrytande musikpedagog. Författarens bidrag är inte bara en biografi över en av landets tidiga och mest betydande musikpedagoger, utan också en berättelse om hur identitetsfrågor polariseras i ett svartvitt språkideologiskt klimat – ett förhållande som även påverkat musikpedagogikens historieskrivning. Boken går även på djupet med Wegelius musikaliska ambitioner som tonsättare och dirigent.

 • Statsrådet Mauritz Hallbergs pris (utdelat 16.5)

  Statsrådet Mauritz Hallbergs pris på 20 000 euro för bästa vetenskapliga verk på svenska år 2018 tillföll professor Kari Tarkiainen, tidigare riksarkivarie och generaldirektör för arkivverket i Finland för hans brett upplagda och suveränt syntetiserande undersökning Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721.

 • Pro gradu-pris

  Pro gradu-pris i folkloristik om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Bettina Westerholm.
  Pro gradu-pris i litteraturvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Hanna Ylöstalo.
  Pro gradu-pris i språkvetenskap om 1 000 euro tilldelades fil.mag. Liisa Suomela.

 • SLS Studentpris

  Studentpriset i modersmålet om 1 000 euro tilldelades Klara Nybäck från Topeliusgymnasiet i Nykarleby.
  Studentpriset i historia om 1 000 euro tilldelades Erik Holmberg från Gymnasiet Grankulla samskola.
  Studentpriset i samhällslära om 1 000 euro tilldelades Elias Ketonen från Katedralskolan i Åbo.