Trycknings- och översättningsstöd

Delegationen för den svenska litteraturens främjande handlägger statligt stöd för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska.

 

Delegationen handlägger även tryckningsstöd ur följande fonder inom SLS:  Christian och Constance Westermarcks fond; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.

För stöden gäller följande villkor:

 • Det finns två ansökningsperioder per år.
 • Verket ska ges ut i Finland.
 • Stöd kan sökas av bokens utgivare d.v.s. förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Privatperson som ger  ut bok på eget förlag kan även söka stöd förutsatt att utlåtanden av två oberoende lektörer bifogas ansökan. Stöd kan inte sökas av bokens författare utan endast av utgivaren. 

Frågor kan sändas till delegationen@sls.fi .

 Till ansökan

När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.

 • Stöd kan sökas för följande kostnader

  Tryckningskostnaderna för boken som stöd söks för ska bygga på en offert från ett tryckeri. Förläggaren kan endast ansöka om stöd för faktiska tryckkostnader. Tryckningsstödet får inte användas exempelvis till bildbehandlingskostnader, layoutarvoden, royalties eller postningskostnader för böcker. Tryckeriofferter behöver inte bifogas ansökan. SLS kan dock begära kopior till påseende.

  Översättning:

  Stöd kan sökas högst för det översättningsarvode som avtalats om med översättaren. Det högsta översättningsstöd som kan beviljas för ett enskilt projekt är 4 000 euro.

  Översättningsstöd kan endast sökas om

  • avtal har tecknats mellan förlaget och ursprungsverkets rättighetsinnehavare
  • avtal har tecknats mellan förlaget och översättaren

  Förlagets avtal med översättaren och rättighetsinnehavaren behöver inte bifogas till ansökan. SLS kan dock begära kopior till påseende.

 • Genrer som kan få stöd

  Skönlitteratur

  Stöd kan sökas för prosa, poesi, barn- och ungdomslitteratur, tryckt dramatik och tecknade serier.

  Stöd beviljas inte retroaktivt för redan utgivna verk eller för nyutgåvor.
   

  Facklitteratur

  Stöd ges till allmän facklitteratur samt essäer, biografier och memoarer.

  Stöd kan sökas för översättningar från finska till svenska som publiceras i tryckta verk och i vetenskapliga tidskrifter utgivna i Finland.

  Stöd ges inte till akademiska avhandlingar, referensverk (t.ex. ordböcker), handböcker eller läromedel.

  Stöd beviljas inte retroaktivt för redan utgivna verk eller för nyutgåvor.

 • Utbetalning och uppföljning av stöd
  • Den sökande ska rekvirera stödet i samma ansökningssystem där ansökan inlämnades.
  • En förutsättning för utbetalningen är att utgivaren så snart som möjligt undertecknat och returnerat avtalet som SLS sänt till den sökande.
  • Stödet utbetalas till det bankkonto som angivits i rekvisitionen efter att utgivaren har sänt in fyra exemplar av boken till SLS.
  • Stödbeslutet gäller i 24 månader efter datumet för dess beviljande.
  • Utgivaren ska leverera fyra exemplar av det färdiga verket till SLS så snart boken är utgiven, dock senast 24 månader efter datumet för stödets beviljande. Om verket inte kommit SLS tillhanda inom den angivna tiden dras stödet tillbaka.
    

  Den publicerade boken ska innehålla följande omnämnande, beroende på vilken finansiering boken fått:

  • Utgiven med stöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finland

  • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Christian och Constance Westermarcks fond

  • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

  Utgivaren förbinder sig att använda stödet till avsedda ändamål. Om stödet inte använts i enlighet med anvisningarna krävs det utbetalade stödet tillbaka.

  Om projektet avbryts eller förändras på ett avgörande sätt efter inlämnad ansökan ska utgivaren utan dröjsmål underrätta SLS (delegationen@sls.fi).

 • Medlemmar i delegationen 2022–2024

  redaktör Henrik Helenius (Finlands svenska socialdemokrater)
  författaren Hannele Mikaela Taivassalo (Finlands Svenska Författareförening)
  biträdande rektor Malin Höglund-Snellman (Finlands Svenska Lärarförbund)
  professor Christer Holmberg (Finska Läkaresällskapet)
  professor Pauline von Bonsdorff (Finska Vetenskaps-Societeten)
  docent Lars-Folke Landgrén (Föreningen Brage)
  universitetsläraren Emil Ehnström (Geografiska Sällskapet i Finland)
  rektor Johan Bärlund (Juridiska Föreningen i Finland)

  universitetslektor, fil.dr Heidi Mod (Nordenskiöld-samfundet i Finland)
  fil.mag. Susanna Kullberg (Samfundet Folkhälsan)
  redaktör Sofie Furu (Svensk-Österbottniska Samfundet)
  fil.mag. Gun Oker-Blom (Svenska folkskolans vänner)
  professor Clas Zilliacus (Svenska litteratursällskapet i Finland), ordförande
  professor Fred Karlsson (Svenska litteratursällskapet i Finland)

  TkD, arkitekt SAFA Christer Finne (Tekniska Föreningen i Finland)

Så här ansöker du

Det finns två ansökningsperioder per år:
Första ansökningsomgången 2023 är 1–25.4
Andra ansökningsomgången 2023 är 1.10–3.11

Beslutsprocessen

 • Stödbeslut

  Inga motiveringar ges för de enskilda stödbesluten.

  Verket för vilket stöd söks får inte tryckas eller utges innan beslutet är publicerat.

  Om stöd beviljas ska detta anges med texten:

  • Utgiven med stöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet i Finland

  • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Christian och Constance Westermarcks fond

  • Utgiven med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I
 • Grunder för beviljande av stöd

  Tryckning:

  Syftet med tryckningsstödet är att främja utgivningen av litteratur på svenska i Finland. I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet, relevans samt utgivarens yrkesskicklighet.

  Översättning:

  Syftet med programmet för översättningsstöd är att främja översättning och utgivning av finskspråkig litteratur på svenska i Finland. I bedömningen av ansökningarna beaktas verkets litterära kvalitet, relevans samt utgivarens och översättarens yrkesskicklighet.

  Förutsättning för beviljande av översättningsstöd är att

  • översättaren översätter till sitt eget modersmål
  • översättaren har tillräcklig erfarenhet av översättning

  Utgivaren ska betala översättaren i enlighet med översättningsavtalet mellan utgivaren och översättaren. Syftet med översättningsstödet är att ersätta utgivaren en del av översättningskostnaderna.