Om ansökan till forskningsprogrammet

 

Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället

 
Ansökan till programmet sker genom en tvåstegsprocess. Det första steget, fas 1, avslutades 15.2. Alla inkomna ansökningar bedöms för tillfället av en expertpanel som väljer ut vilka projekt som går vidare. De utvalda projekten inbjuds att lämna in en fullständig ansökan i fas 2.
 

Villkor för forskningsprojekten

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige.

Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras.  Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga. Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.

Projektledaren ska representera ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och vara anställd vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland eller Sverige. Projektdeltagare behöver inte ha denna anknytning.

Forskarna i projektet kan representera andra områden än humaniora och samhällsvetenskaper, men forskningsfrågorna ska vara knutna till dessa.

Det är endast möjligt att medverka som projektledare i en projektansökan och som projektdeltagare i maximalt två projektansökningar.

Doktorander, som inte har finansiering från annat håll, kan finansieras inom ramen för programmet. Doktorander med redan befintlig finansiering kan vara knutna till projekt.

Ansökan – fas 2

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. De utvalda projekten från fas 1 inbjuds att lämna in en fullständig ansökan i fas 2, som pågår från den 15 maj till den 18 juni 2021.

Ansökan lämnas in på engelska i SLS elektroniska ansökningssystem (länk nedan). Projektledaren loggar in i ansökningssystemet som organisation (universitet, högskola eller forskningsinstitut).

Projektplanen ska innehålla en beskrivning av syfte och mål, problemformuleringen och frågeställningar, forskningsmetoder och forskningsmaterial, arbetsplan och tidtabell, forskargruppen, samarbetsparter, förväntade resultat, riskbedömning, samt information om hur forskningen kunde komma samhället till nytta och vilka målgrupper den riktar sig till.

Projektplanen får omfatta högst 30 000 tecken inklusive mellanslag. Tabeller, diagram, bilder, käll- och litteraturförteckning bifogas i separata bilagor.

Om forskningen har genomgått en etisk prövning ska ett etiskt utlåtande bifogas till ansökan. Forskningsprogrammets finansiärer har rätt att kräva etisk prövning av den forskning som finansieras.

Projektledaren bifogar sin meritförteckning (högst tre sidor) och publikationsförteckning (högst tio publikationer).

Publikationsförteckning (högst fem publikationer) bifogas av alla forskare i projektet.

En publiceringsplan, kommunikationsplan och utförlig budget bifogas till ansökan.

I kommunikationsplanen redogörs för hur forskningsresultaten ska komma vetenskapssamhället, beslutsfattare och allmänheten till del.

I den utförliga budgeten beskrivs hur medlen kommer att användas. Det är möjligt att utöver lön och lönebikostnader söka medel för öppen tillgång, projektinterna seminarier, resor, materielkostnader, arvoden för hjälparbetskraft och driftskostnader. Kostnaderna ska vara specificerade och motiverade. Forskarna i projekten kan få finansiering upp till 100 procents arbetstid.

I budgeten införs även en summa för overhead, som beräknas till 20 procent på löne- och lönebikostnader. Den totala budgeten kan inte överskrida en miljon euro.

Beslutsfattande

De inkomna ansökningarna i fas 1 utvärderas av en panel bestående av externa och oberoende forskare med bred kunskap i forskning som berör kultur och samhälle.

De avgörande kriterierna för bedömningen av ansökningarna är projektets vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och potentiella samhällsnytta samt projektledarens ledarskapskvalifikationer.

Forskningsprogrammets styrgrupp fattar det slutliga beslutet om vilka projekt som går till fas 2. Projektledarna får besked om besluten i slutet av april. Ansökningarna i fas 2 utvärderas av en panel som ger förslag till vilka projekt som kunde få finansiering. Programmets styrgrupp ger det slutliga förslaget till de medverkande finansiärerna i september. I november eller december 2021 fattar finansiärerna beslut om vilka projekt som finansieras. Projekten kan starta 2022.

Ingen feedback gällande ansökningar ges till sökande.

Läs mer på futurenordics.org.

För närmare information, kontakta:

Christer Kuvaja
Forskningschef,
Svenska litteratursällskapet i Finland
 +358 40 152 2314
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc