2.10.2019 - 09:00

Zea Kingelin-Orrenmaa disputerar 4.10 på språkliga gemenskaper i Tammerfors

FM Zea Kingelin-Orrenmaa, doktorand vid Uleåborgs universitet och universitetslärare vid Tammerfors universitet, lägger den 4 oktober 2019 fram sin avhandling Tammerfors som svensk språkö – En etnografisk studie av språkpolicy som praktiker, processer och val i svenska rum i det inre av Finland till granskning.

Med språkpolicy som teoretisk referensram har Kingelin-Orrenmaa undersökt de språkliga gemenskaperna Svenska samskolan i Tammerfors och Tammerfors svenska församling. Avhandlingen visar att institutionerna har förändrats genom åren i fråga om språkpolicy. Svenska samskolans språkpolicy på 2010-talet präglas av språkmedvetenhet och öppenhet. Kännetecknande för båda institutionerna är också ett samspel mellan språkbevarande insatser och ackommodation mellan finska och svenska i olika kommunikativa praktiker.

Disputationen sker kl. 12 vid Svenska samskolan i Tammerfors, Satamakatu 19, festsalen. 

Avhandlingen är en del av det SLS-finansierade projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext (TMF), inom vilket Kingelin-Orrenmaa var anställd av SLS under perioden 1.8.2010 31.12.2014.