24.1.2023 - 12:00

Vad ska SLS samla in, digitalisera och publicera?

Foto på glödlampa

Vilka berättelser är värda att bevaras och presenteras för omvärlden? Vilken del av det svenska kulturarvet i Finland behöver komma till forskarnas och allmänhetens kännedom? Nu har du på nytt möjlighet att föreslå vad SLS ska samla in, digitalisera och publicera!

Vi samlar in idéer till insamlings-, utgivnings- och digitaliseringsprojekt. Alla intresserade kan lämna in idéer och de bästa förslagen förverkligas. Idéerna sparas i en idébank, och kan i mån av möjlighet också förverkligas senare. SLS har reserverat sammanlagt 500 000 euro för insamlings-, digitaliserings- och utgivningsprojekt som berör den svenska kulturen i Finland. Projekten inleds tidigast 2023.

Insamlingsprojekt görs för att bredda arkivbeståndet i SLS arkiv i enlighet med arkivets insamlingsverksamhet. Insamlingen kan ske genom bland annat frågelistor, upprop eller intervjuer. Insamlingsprojekt kan också innefatta digitalisering av det insamlade arkivmaterialet.

Utgivningsprojekt är textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers skriftliga produktion, samt projekt som resulterar i kommenterade materialhelheter eller databaser. Utgivningsprojekt kan också innefatta digitalisering av materialet.

Digitaliseringsprojekt är digitalisering av större materialhelheter. Digitaliseringsprojekt kan också innefatta publicering av materialet.

SLS verkställer idén med egna personresurser och/eller andra utomstående institutioner eller personer. Initiativtagarna kan men behöver inte bli involverade i projektet. SLS förbehåller sig rätten att förverkliga idén på det sätt och vid den tidpunkt man finner lämpligast.

 

Så skickar du in en idéskiss

Idéskisserna ska gälla större projekthelheter. Skisserna, som lämnas in på ansokan.sls.fi, ska endast innehålla en beskrivning av själva idén, inte budget eller namn på projektmedlemmar. Skissen får gärna innefatta en kort beskrivning av materialet, till exempel omfattning och placering. Om materialet är stort och måste delas upp får förslagsställaren gärna föreslå lämpliga helheter. Kom ihåg att idén ska beröra den svenska kulturen i Finland.

Skicka in din idé

Lämna in din idéskiss senast den 15 februari.
Bland dem som lämnat in idéer lottar vi ut två bokpaket.

För närmare information, kontakta

Jennica Thylin-Klaus
Utgivningschef
jennica.thylin-klaus@sls.fi .