19.5.2021 - 08:00

Studie om finlandssvenskhet och finskhet i läroböcker belönas med SLS pro gradu-pris

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) belönar den bästa svenskspråkiga pro gradu-avhandlingen i språkvetenskap vid ett finländskt universitet. Prissumman är 1000 euro.

Lars och Bojen Huldéns pro gradu-pris i språkvetenskap tilldelas fil.mag. Wera Kunnas vid Åbo universitet för avhandlingen ”Du vet förstås att Finland är tvåspråkigt”. Finlandssvenskhet och finskhet i grundskolans läroböcker för B-svenska och A-finska

Wera Kunnas studie visar att finlandssvensk och finsk kultur förs fram både explicit och implicit i läroböckerna, men bilden som läroböckerna ger baserar sig mest på fakta och ger inte så mycket rum för elevernas egna reflektioner. Detta kan bidra till stereotypa uppfattningar om den andra språkgruppen, vilket också kan påverka elevernas motivation att lära sig det andra språket. Frågor om språklig identitet saknades helt i läroböckerna, vilket Kunnas anser vara en stor brist.

I prismotiveringen konstateras att Kunnas avhandling är gedigen och behandlar ett aktuellt och viktigt tema. Den tangerar språkpolitiskt brännande frågor gällande inlärningen av finska och svenska som andra språk i grundskolan, samt hur man kunde minska klyftan mellan de olika språkgrupperna. Kunnas betonar vikten av att behandla kulturella aspekter i språkundervisningen och påpekar framför allt att läroböckerna i svenska borde lyfta fram betydelsen av det svenskspråkiga utbildningssystemet, rätten att använda sitt modersmål, språkets roll i närmiljön samt förståelsen för andra minoriteter.

För mer information, vänligen kontakta

Kajsa Rytikoski, seminarie- och stipendiekoordinator 
09 618 771 19
044 332 2881
kajsa.rytikoski@sls.fi