16.5.2021 - 08:00

Sophie Holm får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2021

Porträtt av Sophie Holm
Foto: Janne Rentola/SLS.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska tillfaller 2021 filosofie doktor Sophie Holm för hennes doktorsavhandling Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748. Holm disputerade vid Helsingfors universitet i december 2019.

I avhandlingen undersöker Holm 1700-talets diplomatiska praktik genom att granska den intensiva internationella verksamheten som pågick i Stockholm under den första riksdagen efter det katastrofala kriget mot Ryssland 1741–1743.

Holm utforskar i första hand inte vad som sades och beslöts av de svenska riksdagsmännen, utan hur de utländska diplomaterna arbetade i spänningsfältet mellan europeisk stormaktspolitik och Stockholms politiska liv – deras handlingsmönster i det diplomatiska ränkspelet, hur de kommunicerade med varandra och med svenska beslutsfattare samt hur de anpassade sig till samtida förväntningar kring ett taktfullt diplomatiskt agerande.

– Jag ville forska i diplomati på gräsrotsnivå. Vilka normer var det som styrde? Vad ansågs som socialt acceptabel diplomati och vad var provocerande och gick över gränsen? säger Holm.

Prisnämnden, med representanter för Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Åbo Akademi, beskriver avhandlingen som ”språkligt stringent, empiriskt imponerande och teoretiskt nydanande”.

Vidare säger prisnämnden följande: ”Avhandlingens språkbruk är exemplariskt tydligt och elegant. Källmaterialet är rikt och mångspråkigt, vilket vittnar om Holms idoga arkivforskning och sällsynt breda språkkunskaper”.

SLS har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro.

Prisnämnden som beslutat om priset består av SLS representanter professor Henrik Meinander, professor Pauline von Bonsdorff och rektor Mona Forsskåhl samt Åbo Akademis representanter professor Peter Nynäs och docent Laura Hollsten.

Läs hela prismotiveringen

 

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Lång
kanslichef, Svenska litteratursällskapet i Finland
wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj , tfn 09 618 773 31 eller 045 657 7422