5.5.2020 - 08:00

SLS pro gradu-pris till avhandlingar om samlokaliserade skolor, digital kultur i poesi och offentlig amning

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) belönar tre svenskspråkiga pro gradu-avhandlingar vid finländska universitet: en i svenska språket, en i litteraturvetenskap och en i traditionsvetenskaper. Prissumman är 1000 euro per person.

Lars och Bojen Huldéns pro gradu-pris i språkvetenskap tilldelas ped.mag. Martina Hannula vid Helsingfors universitet för avhandlingen ”Tillsammans är vi starkare än ensamma”. En kvalitativ studie om gränsöverskridande arbete i samlokaliserad skola.

Hannulas avhandling om samlokaliserade skolor och deras praktiker för att hantera språkkontakten berör ett angeläget och högst aktuellt tema. I prismotiveringen beskrivs avhandlingen som ambitiöst upplagd och utförd. I sin analys belyser Hannula intervjusvar av lärare och rektorer, och deras sätt att beskriva och resonera om praktikerna i samlokaliserade skolor. Resultaten som Hannula får fram är högst intressanta och genom sitt arbete bidrar hon med ny och relevant kunskap.

Josua Mjöbergs pro gradu-pris i litteraturvetenskap tilldelas fil.mag. Hilda Forss vid Helsingfors universitet för avhandlingen Lyrik i en digital mediekultur. Digitalisering och remediering i Cia Rinnes författarskap.

Forss studerar mediala och digitala aspekter av poeten och konstnären Cia Rinnes gränsöverskridande verk för att se vad digitaliseringen innebär för litteraturen och poesin. I prismotiveringen konstateras att Forss lyfter fram de starka intrycken från en digital kultur i nutidspoesin och belyser den parallella existensen av det analoga och digitala i Rinnes verk. Hon visar hur de hjälper oss att förstå den pågående förändringen inte bara av litteraturen utan också av vår kultur som helhet.

Ragna och Olav Ahlbäcks pro gradu-pris inom traditionsvetenskaperna tilldelas fil.mag. Lina Metsämäki vid Åbo Akademi för avhandlingen ”Man känner sig kanske ännu mer som en kvinna efter att man har fått amma två barn.” Makt, materialitet och performativ kvinnlighet i intervjuer om offentlig amning.

I prismotiveringen beskrivs avhandlingen som en mogen tolkning av de begränsande förutsättningar som kvarlever i samhället i förhållande till moderskap, kvinnlighet, kropp och plats. Med väl valda teoretiska utgångspunkter och metodiska val som arbetar genom hela texten har Metsämäki lyckats klargöra de aktuella elementen som inverkar bakom görandet av moderskap. Avhandlingen är en balanserad, välskriven och tydlig helhet.

 

För mer information, vänligen kontakta

Kajsa Rytikoski, seminarie- och stipendiekoordinator 
09 618 771 19
044 332 2881
xnwfn.elgvxbfxv@fyf.svif.sls@iksokityr.asjak