25.10.2023 - 11:00

SLS finansierar fyra forskningsprojekt för sammanlagt 2,1 miljoner euro

Parbildning mellan immigranter och infödda finländare, musikliv i Paris och Åbo, småstadsnätverk vid svenska rikets östgräns under stormaktstiden och diskussioner om konst – det är ämnena för de fyra forskningsprojekt som sammanlagt tilldelas drygt 2,1 miljoner euro i Svenska litteratursällskapets (SLS) utdelning av projektmedel i år.

Projekten är placerade vid Åbo Akademi, Åbo universitet, Östra Finlands universitet och Helsingfors universitet.

Parbildning mellan immigranter och infödda finländare

Projektmedlen som tilldelas Åbo Akademi går till samhällsvetare med inriktning på demografi. Forskarna ska undersöka hur Finland formas genom parbildning mellan utrikesfödda personer och infödda finländare. Forskarna riktar särskilt fokus på hur svensk- respektive finskspråkiga personer bildar par med utrikesfödda, om de får barn och hur många och enligt vilket språk barnen registreras. Forskarna kommer också att presentera en prognos för den finländska befolkningens framtida struktur enligt invandrarbakgrund, språk, religiös sammansättning och ålder. Projektledare är professor Jan Saarela vid Åbo Akademi. I projektgruppen ingår sammanlagt tio forskare vid Åbo Akademi och Stockholms universitet. Projektet beviljades 600 000 euro för fyra år.

Musikliv i Paris och Åbo

Åbo universitet beviljas 600 000 euro för ett projekt i historia. Forskarna ska undersöka Åbo och Paris som musik- och teaterstäder under åren 1790–1840. De studerar i vilken mån den musikdramatiska repertoaren i Åbo liknade den i Paris och hur den franska repertoaren förändrades när den översattes till svenska. Genom att särskilt undersöka den borgerliga genren opéra-comique granskar forskarna vilka uppfattningar om samhälle, medborgarskap och moral repertoaren återspeglade och hur musik- och teaterlivet därigenom bidrog till uppkomsten av en borgerlig offentlighet. Projektledare är professor Charlotta Wolff vid Åbo universitet och förutom henne ingår fyra forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi i projektgruppen. Projektet pågår i fyra år.

Småstadsnätverk vid svenska rikets östgräns under stormaktstiden

Ett projekt vid Östra Finlands universitet beviljas medel för att undersöka nätverk och maktstrukturer i fem småstäder vid det svenska rikets östgräns under stormaktstiden i slutet av 1600-talet. Städerna – Nyen, Kexholm, Sordavala, Brahea och Kajana – låg som en kedja längs gränsen. Forskarna undersöker såväl växelverkan inom och mellan städerna som interaktionen med andra orter i det svenska väldet och i Ryssland. Projektet har ett mikrohistoriskt perspektiv och syftar till att utveckla metoderna för mikrohistorisk forskning genom analys av handskriftsmaterial med digitala metoder. Projektledare är professor Kimmo Katajala vid Östra Finlands universitet och de fyra projektforskarna är från Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Projektet beviljades 394 000 euro för tre år. 

Diskussioner om konst

Helsingfors universitet beviljas medel för ett språkvetenskapligt projekt. I projektet undersöker forskarna den sociala interaktionen och den språkliga kompetensen hos dels andraspråkstalare i svenska, dels svenskspråkiga finländare när de samtalar om bildkonst. Undersökningen görs utifrån gruppsamtal där deltagarna, som inte är experter på konst, diskuterar utvalda konstverk. Forskarna kommer att undersöka hur deltagarna hanterar situationer språkligt och socialt när de förhandlar kunskaper om konst och uttrycker enighet respektive oenighet om konstverken. Projektet introducerar nya forskningsmetoder och fyller en kunskapslucka inom forskning av interaktion på svenska som andra språk. Projektledare är professor Jan Lindström vid Helsingfors universitet. Utöver honom deltar två forskare från samma universitet i projektet, som beviljades 512 000 euro för fyra år.

Samtliga projekt startar under 2024.

För mer information, kontakta projektledarna eller
Christer Kuvaja, forskningschef
Svenska litteratursällskapet i Finland
christer.kuvaja@sls.fi
+348401522314