22.10.2018 - 09:30

SLS finansierar forskning kring ungdomslitteratur och utlandsfinlandssvenskar

Forskningsprojekt om finlandssvensk ungdomslitteratur samt om utlandsfinlandssvenskars politiska beteende får finansiering av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). SLS vetenskapliga råd fattade beslut om projektfinansieringen torsdagen den 18 oktober 2018. Sammanlagt beviljades projekten 880 000 euro.

Åbo Akademi undersöker tidslighet i ungdomskultur


Projektet Konkurrerande tidsordningar (KOTI) – Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar undersöker tidslighet i barn- och ungdomslitteratur och ungdomskulturella genrer. Syftet med projektet är att utforska nya och annorlunda uppfattningar om tid, med utgångspunkt i ett varierat och tvärvetenskapligt urval av svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur och kulturella praktiker i Finland. Projektet kommer att utmana rådande tidsordningar, eller kronologier, och syftet är ekokritiskt och tvärvetenskapligt motiverat.

Forskningen resulterar i en dokumentation av varierade, alternativa, kompletterande och ersättande förståelser av och uppfattningar om tid, som kan bli betydelsefulla på såväl samhällsnivån som ett vetenskapligt metaplan. Projektet förser både litteraturvetenskap och kulturstudier med nya metodologiska redskap för analyser av tid.

Projektet beviljades 490 000 euro och kommer att anställa två litteraturvetare och en etnolog och genusvetare från 1.1.2019–31.12.2022. Projektet genomförs vid Åbo Akademi och leds av docent Mia Österlund.


Utlandsfinlandssvenskars värderingar i fokus vid Helsingfors universitet


Projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan undersöker samhälleliga värderingar, politisk identitet och politiskt deltagande hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Projektet har sin bakgrund i det faktum att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och att vi vet väldigt lite om deras politiska liv.

Forskningens syfte är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Projektet omfattar tre nyckelbegrepp inom den politiska beteendeforskningen: identitet, värderingar och aktivitet, och avser att bidra till den växande internationella forskningen om politiskt beteende hos emigranter. Projektet strävar även till att kartlägga hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till.

Projektet beviljades 390 000 euro och kommer att anställa fyra statsvetare från 1.1.2019–31.12.2022. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och leds av docent Staffan Himmelroos.


För mer information, kontakta

Christer Kuvaja
forskningschef 
tfn 040 152 2314, puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc .