7.5.2019 - 08:30

SLS delar ut pro gradu-pris i språkvetenskap och litteraturvetenskap

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) belönar den bästa svenskspråkiga pro gradu-avhandlingen i litteraturvetenskap och den bästa pro gradu-avhandlingen i svenska språket vid ett finländskt universitet. Pristagarna får ett pris om 1000 euro var.

Josua Mjöbergs pro gradu-pris i litteraturvetenskap tillfaller fil.mag. Kaneli Johansson vid Helsingfors universitet för avhandlingen "Jag är rädd att jag har jord i min mun". En ekofeministisk läsning av Sara Stridsbergs Darling River.

Kaneli Johanssons ekofeministiska läsning av Sara Stridsbergs roman Darling River (2010) beskrivs i prismotiveringen som nyskapande och självständig. Naturens roll i den ”skeva” gestaltningen uppmärksammas ur ett genusperspektiv och Johansson lyfter fram nya betydelsenivåer i romanen, såsom motståndet mot sammankopplingen av naturen och kvinnan i offerställning gentemot människan och mannen.

Lars och Bojen Huldéns pro gradu-pris i språkvetenskap tillfaller fil.mag. Kirsi Kiviniemi vid Jyväskylä universitet för avhandlingen En fonetisk studie om svenskan i Sideby och Skaftung.

Kirsi Kiviniemi har valt några fonologiska och prosodiska drag i ett material hon själv samlat in genom intervjuer med fem informanter i Sideby och Skaftung. De valda dragen omfattar vokaluttal, konsonantuttal, intonation i en- och tvåstaviga ord samt prosodin i korta deklarativa yttranden. I prismotiveringen konstateras att arbetet är metodologiskt både ambitiöst och mycket noggrant och gediget. Kiviniemis teoretiska ram presenteras klart och visar tydligt hur hennes studie bygger på tidigare forskning om finlandssvenska varieteter och relevant forskning om fonologi och prosodi. 

I år ordnas för första gången en officiell prisutdelning i Svenska litteratursällskapets hus (Riddaregatan 5) i Helsingfors, måndagen den 13 maj klockan 15.00. Medierna är varmt välkomna att närvara vid ceremonin.


För mer information, vänligen kontakta

Christer Kuvaja, Forskningschef
09 618 771 01
040-152 23 14
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc