6.11.2020 - 09:50

Sanna Pakarinen disputerar på språkbad i Finland och Irland

FM Sanna Pakarinen disputerar den 7 november kl. 12 vid Jyväskylä universitet. Avhandlingen placerar sig inom tillämpad lingvistik och har titeln Språkbadselevskap i Finland och på Irland: En studie om språkpolicy och två- och flerspråkighet i skollandskap och hos elever i tidigt fullständigt svenskt och iriskt språkbad. Opponent är professor emerita Pirkko Nuolijärvi (Institutet för de inhemska språken) och kustos är professor Karita Mård-Miettinen (Jyväskylä universitet). Disputationen sänds online och kan följas via Zoom.

Pakarinens undersökning visar att språkbadsprogrammets struktur inverkar på visuell flerspråkighet i skolor med svenskt respektive iriskt språkbad. I de finländska skolorna är texter på språkbadsspråket svenska koncentrerade till vissa klassrum. I de irländska skolorna förekommer språkbadsspråket iriska överallt i skolan medan engelska språkets synlighet begränsas till vissa klassrum. Studien visar vidare att elever i svenskt språkbad främst anser sig vara flerspråkiga medan eleverna i iriskt språkbad identifierar sig som tvåspråkiga. Språkbadseleverna i Finland ser svenska språket som betydelsefullt i skolan och i viss mån i det personliga livet. Eleverna i iriskt språkbad däremot lyfter främst fram den iriskspråkiga skolvardagen och den roll som de som språkbadselever har i revitaliseringen av det iriska språket.

Doktorsavhandlingen ingår i projektet Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi som finansierades av SLS 2016–2020.

Sanna Pakarinen har tidigare intervjuats om sin forskning i SLS-bloggen.