25.10.2021 - 07:45

Projekt om förfalskare, polarisering och barnböcker finansieras med sammanlagt 1,4 miljoner euro av SLS

Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat finansiering för sammanlagt 1,4 miljoner euro till ett forskningsprojekt om kunskapen att skriva svenska bland allmogen under 1800-talets första hälft, till ett forskningsprojekt om den samhälleliga polariseringen i Svenskfinland och till ett översiktsprojekt om forskning och kritik av svensk barnlitteratur i Finland 1850–2020. Det historiska projektet är förlagt till Åbo universitet, medan både det samhällsvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga är förlagda till Åbo Akademi.

Förfalskningar och språkkunskaper

I projektet ”Förfalskarna” undersöker en grupp historiker den finskspråkiga och den svenskspråkiga allmogens behov av officiella dokument av olika slag och deras färdigheter att skriva svenska under en tid när svenskan var bildningens och förvaltningens språk i Finland. Forskarna kommer åt detta genom att studera förfalskade handlingar, såsom prästbetyg, kontrakt, sedelmynt och orlovssedlar (intyg av en husbonde att personen i fråga är fri från tjänst). Förfalskningarna har bevarats i hovrätternas arkiv och vittnar om språk- och skrivkunskaper i svenska under början av 1800-talet bland den del av befolkningen som inte alls eller bara delvis hade fått någon utbildning.

Projektet är indelat i tre delprojekt. Delprojekt 1 undersöker förfalskarna själva, vilka kunskaper de hade om det juridiska systemet, vilka kunskaper i svenska de hade och de sociala miljöer i vilka de lärt sig läsa och skriva svenska. Delprojekt 2 studerar vem som använde förfalskningarna och varför, och delprojekt 3 fokuserar på dels falsifikaten som föremål, dels handskriftskulturen i början av 1800-talet.

Projektledare är professor Kirsi Vainio-Korhonen vid Åbo universitetet. Vid sidan av henne kommer fyra forskare och en forskningsassistent att engageras i projektet, vars fullständiga rubrik är ”Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft”. Projektet beviljades 500 000 euro för fyra år med början i januari 2022.

Polarisering i Svenskfinland

Projektet ”Ett polariserat samhällsklimat i Svenskfinland?” tar sig an uppgiften att systematiskt  studera den samhälleliga polariseringen i Svenskfinland. En grupp statsvetare kommer att undersöka orsakerna till och effekterna av de tendenser till polarisering i Svenskfinland som under senare år tagit sig uttryck i bland annat dåligt samhällsklimat i kommunfusionsfrågor och i att känslorna ofta tar över i debatter om exempelvis vindkraft, invandring och enspråkiga kontra tvåspråkiga lösningar.

Med hjälp av enkätmaterial från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern undersöker forskarna i vilken utsträckning det finns åsikts- och informationsbubblor i Svenskfinland, om man kan se värdebaserad och känsloladdad polarisering i anslutning till dem och vilka effekter polariseringen i så fall har på individens åsikter och beteende. Projektet kommer också att undersöka vilka faktorer som kan motverka polariseringen och dess effekter.

Ledare för projektet är PD Marina Lindell och professor Kim Strandberg, och projektet placeras vid Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi. Tre forskare kommer att arbeta inom projektet i olika perioder under fyra år från och med januari 2022. Projektet beviljades 400 000 euro.

Barnlitteraturkritik och -forskning 

Målet för projektet ”Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland” är ett översiktsverk om den kritik som har publicerats om den svenska barnlitteraturen i Finland sedan 1850-talet och om den forskning som bedrivits om barnlitteraturen sedan början av 1900-talet. Projektet ger en överblick och analys av kritiken med början från Zacharias Topelius insatser för barnbokskritiken fram till dagens professionaliserade kritik. Inom forskningen analyseras utvecklingslinjerna från essäistiska studier i början av 1900-talet över genombrottet under 1960- och 1970-talen fram till dagens etablerade barnlitteraturforskning.

Någon liknande översikt av kritik och forskning om Finlands svenska barnlitteratur finns inte från förut. Projektet är banbrytande också nationellt och internationellt, eftersom det överlag finns ytterst lite forskning på det här området. Syftet med projektet är också att lägga grund för fortsatt forskning. 

Projektet ”Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland” är förlagt till Åbo Akademi, med docent Mia Österlund som projektledare. Projektet beviljades 497 000 euro och kommer att sysselsätta tre forskare under två år från och med hösten 2022.

Tilläggsinformation om projektfinansieringen ges av forskningschef Christer Kuvaja puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc och om de enskilda projekten av projektledarna Kirsi Vainio-Korhonen xvefv.invavb-xbeubara@hgh.svif.utu@nenohrok-oiniav.isrik , Mia Österlund zvn.bfgreyhaq@nob.svif.oba@dnulretso.aim samt Marina Lindell znevan.yvaqryy@nob.svif.oba@llednil.aniram och Kim Strandberg xvz.fgenaqoret@nob.svif.oba@grebdnarts.mik .