6.11.2020 - 15:30

Nytt forskningsprogram om framtidens stora samhällsutmaningar

Stiftelser, fonder och andra privata finansiärer i Finland och Sverige utlyser medel att söka inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Syftet med programmet är att finansiera humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar för människorna i Norden såväl socialt som kulturellt under det 21:a århundradet. Förändringar i sätt att kommunicera, nya mekanismer i opinionsbildning som digitaliseringen för med sig, den sociala och teknologiska utvecklingen, migration, konflikter mellan etniska grupper, polariseringen mellan stad och landsbygd, klimatförändringens effekter samt pandemier är några exempel på sådana utmaningar.

Dessa utmaningar är oftast globala till sin natur, men de kan leda till olikartade transnationella, nationella och lokala lösningar. Det finns mycket pågående forskning  om samhällsutmaningar mer generellt, men tanken med detta program är att stimulera forskning om hur dessa utmaningar förstås och hanteras av våra nordiska samhällen som i grunden har mycket gemensamt, men samtidigt också tydliga särdrag.

Humaniora och samhällsvetenskaper har en viktig uppgift när det gäller att öka förståelsen för, och hanteringen av, de många utmaningar vi står inför, genom att de granskar hur människan interagerar med sin omgivning. Utöver ökad kunskap kan forskarna bidra med kritiska och konstruktiva analyser om samhällsutvecklingen som kan hjälpa oss att bemästra dessa utmaningar. För att lösa det 21:a århundradets utmaningar krävs fördjupade insikter om de historiska, kulturella, sociala och politiska processer som har fört oss dit vi befinner oss i dag.

Målet är att den forskning som bedrivs inom programmet ska komma samhället till nytta genom att producera lättillgänglig kunskap för medborgare och beslutsfattare då de letar efter olika sätt att möta utmaningarna.

 

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och forskningen ska beröra förhållanden i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Detta nordiska fokus utesluter dock inte globala perspektiv som tvärtom ofta är nödvändiga. Programmets finansiärer vill stimulera och skapa möjligheter till nya forskningssamarbeten över disciplin- och nationsgränser.

Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt  uppmuntras. Medel för forskningsprojekt kan sökas för högst fyra år och den maximala summan för ett projekt är 1 miljon euro. Fem till tio projekt kan finansieras.

Projektledaren ska representera ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och vara knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland eller Sverige. Övriga projektdeltagare behöver inte ha denna anknytning.

Samhällsutmaningarna är ofta så komplexa till sin natur att samarbete med andra vetenskapsfält kan vara nödvändiga. Forskarna i projektet kan därför representera andra områden än humaniora och samhällsvetenskaper, men forskningsfrågorna ska vara knutna till dessa.

Ansökan

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan lämnas in först, varefter en utgallring sker. De projekt som väljs ut inbjuds att lämna in en fullständig ansökan.

Ansökningstiden för den första ansökan är 1 januari till 15 februari 2021. Ansökan lämnas in på engelska i Svenska litteratursällskapets ansökningssystem. 

Anvisningar för ansökan (på engelska)

 

Närmare upplysningar om forskningsprogrammet ges av:

Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland (puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc )

Juhana Lassila, Finska kulturfonden (whunan.ynffvyn@fxe.svif.rks@alissal.anahuj )

Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfonden (oreaqg-wbuna.yvaqfgebz@xhyghesbaqra.svif.nednofrutluk@mortsdnil.nahoj-tdnreb )

Torbjörn Eng, Riksbankens Jubileumsfond (gbeowbea.rat@ew.fres.jr@gne.nrojbrot )

 

Kontaktperson för frågor gällande ansökan:

Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland (puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc )Foto: Külli Kittus, Unsplash