9.9.2019 - 09:15

Nya böcker går i den finländska svenskans historiska fotspår

De två sista volymerna i den sexdelade bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går följer den finländska svenskan från medeltiden fram till 2010-talet. Här grunnar skribenter på frågor som: Vem var den första författaren på svenska? Spelade 1809 någon roll för svenskans utveckling i Finland? När började finlandssvenskarna använda du som tilltal?

I Finländsk svenska från medeltid till 1860 anlägger skribenterna språkvetenskapliga, historiska, litteraturvetenskapliga och pedagogiska perspektiv på hur ett skriftsamhälle på svenska växer fram i Finland. Kyrkliga och administrativa texter skrevs av ett fåtal, men när läs- och skrivkunnigheten spreds i befolkningen skapades allt fler texter såväl av nyttoskäl som för nöjes skull. Nya genrer tillkom och en viss normering av skriftspråket blev nödvändig, vilket i sin tur så småningom påverkade talspråket. På avstånd från Sverige, i en ny politisk situation efter 1809, förändrades svenskans position och början till en trekamp mellan svenskan, finskan och ryskan kan skönjas.

Finländsk svenska från 1860 till nutid tar avstamp i 1860-talet, då många för såväl svenskan som finskan viktiga reformer genomfördes i landet. Intresset för den finländska svenskans särdrag vaknade, och grunden till dagens finlandssvenska språkvård lades kring sekelskiftet 1900. Man samlade in exempel på skiljaktigheter, och man diskuterade risken med att svenskan i Finland skulle avlägsna sig från svenskan i Sverige. Språket i skönlitteraturen och på teaterscenen väckte då särskilt intresse. Hundra år senare finns det fortfarande ett levande intresse för svenskan i Finland både i tal och i skrift, och språkforskarens verktygslåda innehåller fler redskap än förr.

Skribenter: Max Engman, Maria Fremer, Sven-Erik Hansén, Helena Holm-Cüzdan, Kaisa Häkkinen, Charlotta af Hällström-Reijonen, Ann-Marie Ivars, Maren Jonasson, Rainer Knapas, Christer Kuvaja, Eljas Orrman, Henrika Tandefelt, Marika Tandefelt, Kerstin Thelander, Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs, Barbro Wiik, Lars Wollin och Clas Zilliacus.

För recensionsexemplar kontakta 
Försäljningskoordinator Hanna Riska
hanna.riska@sls.fi eller +358 9 618 775 35.

Program kring böckerna:

  • Bok & Bibliotek i Göteborg, fredagen den 27 september kl. 11–11.30, på scenen Arenan: ”Om svenska i Finland”. Jennica Thylin-Klaus intervjuas av Wivan Nygård-Fagerudd.
  • SLS hus, Riddaregatan 5 i Helsingfors, fredagen den 11 oktober kl. 13–17: avslutande seminarium för språkprojektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Bokserien kommenteras såväl ur ett sverigesvenskt som ur ett finlandssvenskt perspektiv. Till programmet/anmälan
  • Helsingfors bokmässa, lördagen den 26 oktober kl. 18, på scenen Fiskehamnen: ”Finländsk svenska – en lång historia”. Charlotta af Hällström-Reijonen och Markus Österlund samtalar om den finländska svenskan i ett historiskt perspektiv. Arr: SLS och Folktinget.

Finländsk svenska från medeltid till 1860
Marika Tandefelt (red.)
Svenskan i Finland – i dag och i går III:1
Cirkapris 32 euro
ISBN 978-951-583-456-0
416 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela

Finländsk svenska från 1860 till nutid
Marika Tandefelt (red.)
Svenskan i Finland – i dag och i går III:2
Cirkapris 32 euro
ISBN 978-951-583-457-7
460 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela