23.5.2018 - 09:30

Ny bok om finlandssvenska sextio- och sjuttiotalspoeter

Politisk poesi och starka ideologier associeras ofta med 1960–1970-talet. I sin nya bok Dikt och ideologi lyfter Anna Möller-Sibelius fram Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson som under den här tiden skrev lyrik med socialt engagemang.

I likhet med andra författare vid samma tid strävade Ågren, Huldén och Andersson efter att öppna poesin mot vardagen, samhället och politiken. Lyrikens förhållande till olika ideologier, inte minst vänsterrörelsen, var ofta föremål för debatt. I boken visar Anna Möller-Sibelius hur motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav blev både kreativ och produktiv hos de tre poeterna. Dikterna tar upp förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och nationella ikoner. Dessa ämnen krävde ett nytt formspråk och inspirerade till experiment och kommunikation med läsaren. I sin analys kontextualiserar Möller-Sibelius dikterna och nyanserar samtidigt bilden av dessa årtionden. Hon visar hur författarna återknyter till och breddar en idealistisk tradition, granskar samtidens marxism och blickar framåt mot en socialkonstruktivistisk syn på poesin och språket.

Anna Möller-Sibelius är litteraturforskare och kritiker. Hon disputerade 2007 vid Åbo Akademi på en avhandling om Solveig von Schoultz poesi. Hon har tidigare utgett boken Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (2015) på SLS och publicerat ett flertal artiklar om poeterna i Dikt och ideologi.

Anna Möller-Sibelius
Dikt och ideologi. Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-tals poesi
391 s., häftad, illustrerad
Cirkapris 25 euro
ISBN 978-951-583-424-9
Omslag: Fredrik Bäck

Utkommer samtidigt som e-bok, fritt tillgänglig på sls.fi > Utgivning > E-böcker.

Boken ges ut i Sverige i samarbete med Appell Förlag. 

För recensionsexemplar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.