7.9.2020 - 08:00

Ny antologi pejlar finskspråkigas attityder till det svenska i Finland

Vad tycker den stora finskspråkiga majoriteten om det svenska i Finland? Hur långt sträcker sig egentligen välvilligheten till svenskan och vad beror attitydskillnaderna på? I den nyutkomna antologin Ur majoritetens perspektiv tar sig tolv samhällsforskare an detta relativt outforskade område.

Antologin bygger på två omfattande enkäter från 2014 som förutom demografisk bakgrund också mätte finskspråkigas attityder till olika frågor om svenskans relevans. Enkäterna tog fasta på inställningen till bland annat offentlig service på svenska, obligatorisk svenskundervisning, tvåspråkighet, språkpolitik och huruvida kunskaper i svenska behövs i Norden. Forskarna undersöker olika förklaringar till åsikterna utifrån faktorer såsom kön, ålder, språkkunskaper, partiideologi, mellanmänskligt förtroende och personlighetsdrag samt personliga kontakter. Dessutom studerar de partiernas och väljarnas åsikter i språkfrågan i riksdagsvalet 2015 samt riksdagsdebatten 2014 om den obligatoriska skolsvenskan. Antologin lyfter även fram dagens språkklimat pejlat ur de svenskspråkigas synvinkel samt analyserar genomgående mönster och lyfter fram potentiella strategier för att garantera svenskans ställning i framtiden.

I boken medverkar Maria Bäck, Andreas Fagerholm, Kimmo Grönlund, Kjell Herberts, Staffan Himmelroos, Thomas Karv, Lauri Karvonen, Marina Lindell, Krister Lundell, Lauri Rapeli, Åsa von Schoultz och Kim Strandberg.

Ur majoritetens perspektiv
Opinionen om det svenska i Finland
Red. Staffan Himmelroos & Kim Strandberg
Cirkapris 24 euro
ISBN 978-951-583-506-2
Omslag: Antti Pokela

Utkommer också gratis på https://www.sls.fi/sv/utgivning/ur-majoritetens-perspektiv

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar kontakta
försäljningskoordinator Hanna Riska
unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah  eller +358 9 61877535