31.8.2023 - 14:16

Mikael Harjula disputerar 15.9 vid Helsingfors universitet

Mikael Harjula foto Janne Rentola/SLS

PM Mikael Harjula disputerar 15.9.2023 kl. 13 vid statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "En asymmetrisk tvåspråkighet? - Bindande språkkrav i tvåspråkiga kommuner i Finland 1950–2018". Mikael Harjula var SLS stipendieforskare och sekreterare i SLS samhällsvetenskapliga nämnd år 2019–2020.

Opponent är Docent Marina Lindell, Åbo Akademi, och kustos är Åsa von Schoultz.

I avhandlingen undersöks vilka språkkrav i finska och svenska som tvåspråkiga kommuner har fastställt för personalen i sina bindande instruktioner, t.ex. i deras förvaltnings- och språkstadgor, under perioden 1950–2018. Studien visar att omkring två tredjedelar av nuvarande tvåspråkiga kommuner har strikta bindande krav i båda språken. Variationen är dock stor för hur stor del av personalen som det finns krav för.  Kommuner med svenskspråkig majoritet, och speciellt sådana där den finskspråkiga minoriteten är liten, har i något större utsträckning bindande språkkrav än finskspråkigt dominerade kommuner. Under studiens tidsperiod har omfattningen på kraven ökat, samtidigt som kraven i finska och svenska blivit mer jämlika, både bland kommuner med finsk- och svenskspråkig majoritet. 

Disputationen äger rum på Unionsgatan 35, auditorium 116.