18.1.2022 - 09:00

Karin Sandell och Miriam Rönnqvist disputerar vid Åbo Akademi

Karin Sandell och Miriam Rönnqvist. Foto: Pamela Friström och Jaska Poikonen.

Fredagen den 21 januari disputerar Karin Sandell i nordisk folkloristik med avhandlingen Parasiter och ”bättre folk”: Affekt i näthat mot det svenska i Finland. Opponent är docent, universitetslektor Tuija Saresma, Jyväskylä universitet och kustos är professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi. Disputationen börjar klockan 12 och kan följas på distans.

I avhandlingen undersöker Sandell hur näthat riktat mot det svenska i Finland uttrycks i ett offentligt diskussionsforum på nätet. Utifrån teorier om affekt analyseras ett emotionellt laddat material om finlandssvenskar, och om det svenska språket i Finland. I analysen åskådliggörs hur näthatet producerar historia, avhumaniserar människor och ger uttryck för heteronormativa och värdekonservativa värderingar.

Karin Sandell arbetade som forskare och sekreterare vid Svenska litteratursällskapets traditionsvetenskapliga nämnd 2015–2020. Läs mer om hennes forskning i SLS-bloggen.

Lördagen den 22 januari disputerar Miriam Rönnqvist i nordisk historia med avhandlingen Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schwedischen Reich (Sv. Den kungliga fadern och hans olydiga barn. Rädsla för bondeuppror, revoltkommunikation och politisk kultur i det tidigmoderna svenska riket) Opponent är professor Kimmo Katajala, Östra Finlands universitet och kustos är professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi. Disputationen börjar klockan 12 och kan följas på distans.

Medan stora uppror utmanade den politiska eliten runtom i Europa, uteblev den omvälvande revolten i det svenska riket under 1600-talets första hälft. Under denna tid var den inrikespolitiska situationen dock skärpt och regeringens rädsla för oro ständigt närvarande. I sin avhandling undersöker och identifierar Rönnqvist vilka faktorer som bidrog till den svenska överhetens revolträdsla. I avhandlingen dras slutsatsen att överheten inte betraktade revolter som isolerade händelser utan i stället som gränsöverskridande fenomen. 

Miriam Rönnqvist arbetade som forskare och sekreterare vid Svenska litteratursällskapets historiska nämnd 2017–2020. Läs mer om hennes forskning i SLS-bloggen.