26.3.2019 - 10:45

Idétävling – vad ska vi samla in och publicera?

Vilka berättelser är värda att bevaras och presenteras för omvärlden? Vilken del av det svenska kulturarvet i Finland behöver komma till forskarnas och allmänhetens kännedom? Nu har du chansen att föreslå vad vi ska samla in, digitalisera och publicera!

SLS utlyser en idétävling och tar emot förslag på insamlings-, utgivnings- och digitaliseringsprojekt. Alla intresserade kan lämna in idéer och de bästa förslagen förverkligas av SLS. Sällskapet har reserverat sammanlagt 400 000 euro för insamlings-, digitaliserings- och utgivningsprojekt som berör den svenska kulturen i Finland. Projekten inleds tidigast 2020.

Insamlingsprojekt görs för att bredda arkivbeståndet i SLS arkiv i enlighet med arkivets samlingsprofiler. Insamlingen kan ske genom bland annat frågelistor, upprop eller intervjuer. Insamlingsprojekt kan också innefatta digitalisering av det insamlade arkivmaterialet.

Utgivningsprojekt är textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda personers skriftliga produktion, samt projekt som resulterar i kommenterade materialhelheter eller databaser. Utgivningsprojekt kan också innefatta digitalisering av materialet.

Digitaliseringsprojekt är förslag till digitalisering av större materialhelheter.

Så skickar du in en idéskiss

Idéskisserna ska gälla större projekthelheter. Skisserna (på max. 4 000 tecken) ska endast innehålla en beskrivning av själva idén, inte budget eller namn på projektmedlemmar. Skissen får, om möjligt, gärna innefatta en kort beskrivning av materialet, till exempel omfattning och placering. Om materialet är stort och måste delas upp får förslagsställaren gärna föreslå lämpliga helheter. Idéskissen undertecknas av förslagsställaren.

SLS verkställer idén med egna personresurser och/eller andra utomstående institutioner eller personer. Initiativtagarna kan men behöver inte bli involverade i projektet, SLS förbehåller sig alltså rätten att förverkliga idéer på det sätt SLS finner lämpligast.

Skicka idéskisserna som pdf-bilagor till adressen vasenfgehxghe@fyf.svif.sls@rutkurtsarfni senast den 15 april 2019.

Här kan du läsa mer om SLS insamlings-, utgivnings- och digitaliseringsprojekt.