1.9.2021 - 08:00

Ansök om SLS stöd för musik och musikvetenskap samt tonsättning i september

Direktiv för ansökan

Musik och musikvetenskap

Musiker, forskare eller organisationer kan ansöka om stöd för:

  • konstnärlig verksamhet eller forskning som främjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda
  • forskning kring och publicering av verk om Pacius eller
  • omfattande framföranden eller kritiska editioner av Pacius verk

Fredrik Pacius anda syftar på Pacius livsgärning: hans centrala betydelse för att professionalisera Finlands musikliv, öppna det mot omvärlden och knyta det till samtidens europeiska musikkultur samt introducera och etablera nya former och strukturer i konsert-, kör- och operaverksamheten och i musikutbildningen.

I enlighet med detta kan Pacius minnesfond dela ut stöd både för nya strömningar i musiklivet och för att vårda, utforska och sprida musikarvet. Verksamheten får gärna vara gränsöverskridande, innovativ, professionell och kunskapsbyggande och -spridande.

Det finns inga begränsningar gällande sökandens nationalitet, språk eller hemort.

Medlen beviljas ur Fredrik Pacius minnesfond.

Tonsättning

Stöd kan sökas för att främja tonsättningskonst som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.

Medlen beviljas ur Fonden för Finlands Svenska Bildkonstnärer och Tonsättare.

Till ansökan (öppen 1–30.9.2021)


Kontakta kanslichef Jonas Lång för ytterligare information på wbanf.ynat@fyf.svif.sls@gnal.sanoj .