21.2.2020 - 08:00

Anne-Maj Åberg disputerar på grammatikundervisning och finska universitetsstuderandes kunskap om svensk ordföljd

FM Anne-Maj Åberg disputerar vid Åbo universitet med en doktorsavhandling i nordiska språk.

I avhandlingen Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska undersöker Anne-Maj Åberg effekten av grammatikundervisning på inlärning av kunskap om ordföljden i svenska hos finska universitetsstuderande. Materialet för studien har bestått av ett skriftligt grammatikalitetsbedömningstest samt av skriftliga och muntliga bildbeskrivningar. Materialet har samlats in under en förberedande kurs i svenska vid ett finskt universitet.

Åbergs forskning visar att undervisningen haft en positiv och relativt hållbar effekt i skriftliga uppgifter som möjliggör användning av explicit kunskap. Däremot har det krävts mycket längre tid och mer övning för att utvecklas i muntliga uppgifter som kräver användning av implicit kunskap. I grammatikalitetsbedömningstestet hade undervisningen större effekt i strukturer som lärs in tidigt och mindre effekt i strukturer som lärs in sent. I bildbeskrivningarna hade undervisningen ingen effekt på ordföljdens korrekthet i muntlig produktion utan endast i skriftlig produktion och endast i en struktur som lärs in tidigt.

Anne-Maj Åbergs avhandling framläggs till offentlig granskning vid Åbo universitet fredagen den 6 mars 2020 kl. 12 i sal LähiTapiola på Åbo handelshögskola. Opponent är professor Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet och kustos professor Sinikka Lahtinen, Åbo universitet. 

Doktorsavhandlingen har genomförts med hjälp av finansiering från SLS. Åberg var anställd inom det SLS-finansierade projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare (1.8.2007–31.12.2010) och har även beviljats stipendier.