Mission, vision, målbild & strategi

Svenska litteratursällskapet i Finland grundades den 5 februari 1885.

Sedan dess är vårt uppdrag

  • att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland
  • att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen
  • att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska genom pris och understöd

Vår vision är att SLS ska vara en aktiv och resursstark samarbetspart inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet och verka utifrån sin mission med fokus på kulturell mångfald och öppna digitala material och metoder.

Ladda ner broschyren Mission, vision, strategi