Mission, vision, målbild & strategi

Svenska litteratursällskapet i Finland grundades den 5 februari 1885.

Sedan dess är vårt uppdrag

 • att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland
 • att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen
 • att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska genom pris och understöd

SLS värdegrund bygger på kunskap, kvalitet, förnyelse och mångfald.

 • Vår vision 2025

  SLS är en dynamisk aktör och eftertraktad samarbetspartner, som både nationellt och nordiskt lyfter den samhälleliga betydelsen av det svenska språket och kulturarvet i dagens Finland.

 • Våra vetenskapliga och kulturella mål 2025
  Eftertraktad samarbetspart
  • Betydelsefulla satsningar med andra finansiärer och aktörer nationellt och nordiskt
  • Stärka humanioras och samhällsvetenskapernas roll inom olika samhällssektorer
  • Ökat samarbete med finska universitets- och kulturmiljöer
  Vetenskapens värld
  • Samhällsrelevans på humanistisk grund lyfts fram i utlysningar
  • Mångvetenskaplighet uppmuntras
  • Fokus på vetenskapsfostran och -kommunikation
  Balans och hållbarhet
  • Modiga initiativ: testa nya och avsluta andra verksamhetsformer
  • Fortsatt satsning på personalens välmående
  • Utveckla samverkan mellan förtroendevalda och anställda genom att förtydliga roller
  • Ekologiska fot- och handavtrycken följs upp
 • Våra målgrupper 2025
  SLS tre viktigaste målgrupper:
  • Forskarsamfundet och studerande
  • Skolan och lärare
  • Beslutsfattare och opinionsbildare i Finland
 • Vår strategi
  Utvecklar kompetens

  •    Vi identifierar kärnkompetensbehov utgående från målen.
  •    Vi analyserar  behövlig kompetens  vid rekrytering av  förtroendevalda och medarbetare.
  •    Vi utvecklar förmågan att se på SLS som en helhet.
  •    Vi lägger speciell fokus på det digitala samt på rättighetsfrågor.

  Utvecklar arbetsmetoder

  •    Vi beaktar målstyrning och återkoppling vid utveckling av arbetsmetoder.
  •    Vi planerar och genomför uppföljning och utvärdering av vår verksamhet .
  •    Vi befrämjar  digitala arbetsmetoder och god projekthantering.

  Utvecklar organisationskultur

  •    Vi tillvaratar de förtroendevaldas sakkunskap utifrån en rimlig och frivillig medverkan.
  •    Vi gör arbets- och ansvarsfördelningen klar för alla.
  •    Vi försäkrar oss om att organisationen är flexibel och öppen för förändringar i strukturen.
  •    Vi arbetar alla för en god intern kommunikation och vidareutvecklar de interna processerna.

  Skapar synergier internt

  •    Vi främjar samarbete mellan sektorerna vilket stöder kunskapsspridning.
  •    Vi uppmuntrar och stöder personalens frivilliga satsning på personalsammanhållande aktiviteter.
  •    Vi prioriterar sektoröverskridande verksamhet med tydlig ansvarsfördelning.

  Skapar synergier externt

  •    Vi eftersträvar etablerade samarbeten med parter i Finland och Sverige.
  •    Vi utvecklar vår beställarkompetens.
  •    Vi drar full nytta av extern expertis.

  Höjer profilen

  •    Vi definierar SLS kultur- och vetenskapspolitiska linje.
  •    Vi framhäver SLS kärnkompetens  och lyfter fram aktuella forskningsfrågor i dialog med  vetenskapssamfundet och allmänheten.
  •    Vi utvecklar samarbete för forskningsförmedling.

  Prioriterade målgrupper

  •    Vi tillhandahåller tjänster och kunskap för forskarsamfundet och studerande.
  •    Vi vänder oss till skolan och lärare
  •    Vi når ut till nationella beslutsfattare och opinionsbildare.